TỈnh hà giang số: 1678/2013/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích10.87 Kb.
#10186

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG


Số: 1678/2013/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 14 tháng 8 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1183/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định tiêu chí xác định

học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà

trong ngày trên địa bàn tỉnh Hà GiangUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú;

Căn cứ Thông tư số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 148/TTr-SGD ngày 12 tháng 8 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1183/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 và các khoản 1, 2, 3 của Điều 1 Quyết định 1183/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Hà Giang cụ thể như sau:

"Học sinh được xác định không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày thuộc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, phải đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

1. Học sinh đi học phải qua sông, suối không có cầu hoặc qua đèo, núi cao hoặc qua vùng sạt lở đất, đá.

2. Khoảng cách từ nhà đến trường: Từ 02 km trở lên đối với học sinh cấp tiểu học, 03 km trở lên đối với học sinh cấp trung học cơ sở và 05 km trở lên đối với học sinh cấp trung học phổ thông."Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đàm Văn Bông


tải về 10.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương