TỈnh quảng nam số: 4131 / ubnd-td cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích12 Kb.
#6789

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH QUẢNG NAM


Số: 4131 / UBND-TD


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Kỳ, ngày 21 tháng 12 năm 2007

V/v trả lời đơn của bà Ngô Thị Tâm
Kính gửi:

Bà Ngô Thị Tâm


trú tại thôn Phú Mỹ 2, xã Đại Hiệp, huyện Đại lộc

UBND tỉnh nhận được đơn của bà trình bày một số nội dung liên quan đến Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà. Về việc này, ngày 22/11/2007, UBND tỉnh có công văn số 3745/UBND-TD yêu cầu UBND huyện Đại Lộc triển khai thực hiện Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 28/3/2007. Để bà rõ hơn một số nội dung nêu trong đơn, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời như sau:


- Đối với 17.783 m2 đất ruộng lúa nước của hộ bà: đây là phần diện tích đất hộ bà khai hoang không thực hiện các thủ tục như xin khai hoang, kê khai, đăng ký đất đai, thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước. Căn cứ khoản 8, điều 6, Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ và khoản 8, điều 6, Quyết định 1355/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam trường hợp sử dụng đất đối với diện tích ruộng lúa khai hoang của hộ bà chưa đủ các điều kiện để được xem xét bồi thường thiệt hại về đất. Theo quy đinh tại khoản 4, điều 9, Quyết định 1355/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam thì 17.783 m2 đất trên chỉ xem xét hỗ trợ về chi phí đầu tư khai hoang đất của hộ bà. Vấn đề này đã được UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 28/3/2007.
- Việc bà cho rằng UBND tỉnh không đề cập đến khiếu nại yêu cầu bồi thường 15.000 m2 đất và vật kiến trúc trên đất (gia đình bà Tâm bị Công ty Môi trường – Đô thị Quảng Nam giải tỏa năm 2006) của hộ bà. Nội dung này, qua xem xét chưa thấy UBND huyện Đại Lộc giải quyết; theo quy định tại điều 6, Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo thì thẩm quyền giải quyết vụ việc này của Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc. Vấn đề này, UBND tỉnh hướng dẫn bà gửi đơn đến UBND huyện Đại Lộc xem xét giải quyết

UBND tỉnh thông báo bà biết.
Nơi nhận:


- Như trên;

- TT UBND tỉnh (b/c);

- Thanh tra tỉnh;

- UBND huyện Đại Lộc (biết);- CPVP;

- Lưu VT, TD.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
Đã ký


Nguyễn Ngọc Truyền

Каталог: vbpq quangnam.nsf
vbpq quangnam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 118 /bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq quangnam.nsf -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq quangnam.nsf -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq quangnam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq quangnam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq quangnam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq quangnam.nsf -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
vbpq quangnam.nsf -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
vbpq quangnam.nsf -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq quangnam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam

tải về 12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương