TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóctải về 10.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích10.73 Kb.
#8924
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc


Sè : 1549 NN/UBTH Thanh Hãa, ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 1994QuyÕt ®Þnh cña ubND tØnh thanh hãa


V/v thu håi ®Êt giao sö dông môc ®Ých khai th¸c sÐt s¶n xuÊt g¹ch ngãiChñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸


- C¨n cø §iÒu 41 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 21/6/1994.

- C¨n cø §iÒu 23, 26 LuËt ®Êt ®ai ngµy 14/7/1993.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 448 BXD/KH§T ngµy 22/10/1994 cña Bé x©y dùng vÒ viÖc phª duyÖt luËn chøng KTKT ®Çu t­ chiÒu s©u c¶i t¹o më réng nhµ m¸y g¹ch §«ng V¨n – C«ng ty x©y dùng K2.

- XÐt tê tr×nh sè 421 KHKT ngµy 26/10/1994 cña C«ng ty x©y dùng K2-Bé x©y dùng vÒ viÖc xin sö dông ®Êt lµm g¹ch ngãi t¹i §«ng Phó huyÖn §«ng S¬n, ®· ®­îc sù tho¶ thuËn cña:

+ UBND x· §«ng Phó ngµy 14/3/1994.

+ UBND huyÖn §«ng S¬n sè 15 UB/§S ngµy 16/3/1994.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Hãa sè 527 §C/TH ngµy 23/11/1994.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1 : Thu håi ®Êt cña x· §«ng Phó giao cã thêi h¹n cho C«ng ty x©y dùng K2-Bé x©y dùng qu¶nlý sö dông vµo môc ®Ých : Khai th¸c sÐt lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt g¹ch ngãi.

Víi tæng diÖn tÝch 10.000 m2, thuéc lo¹i ®Êt b·i bá hoang.

T¹i c¸c thöa sè 835/850, 837/2150, tê b¶n ®å sè 02 thuéc b¶n ®å ®Þa chÝnh x· §«ng Phó tû lÖ 1/2000.

Thêi h¹n sö dông ®Êt: 02 n¨m (tÝnh tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh giao ®Êt)§iÒu 2 : UBND huyÖn §«ng S¬n cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o UBND x· §«ng Phó kÞp thêi bµn giao ®Êt cho c«ng ty K2 qu¶n lý sö dông.

§iÒu 3 : C«ng ty x©y dùng K2-Bé x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm:

- Nép tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo quyÕt ®Þnh 854 NN/UBTH ngµy 9/6/1992.

- Qu¶n lý ®Êt ®óng vÞ trÝ, ®óng diÖn tÝch vµ sö dông ®óng môc ®Ých ®­îc giao.

- Khi hÕt thêi h¹n sö dông ®Êt ph¶i c¶i t¹o mÆt b»ng vµ kÞp thêi bµn giao cho ®Þa ph­¬ng qu¶n lý ®Ó sö dông vµo môc ®Ých nu«i trång thuû s¶n.§iÒu 4 : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh, Gi¸m ®èc Së X©y dùng,Tr­ëng CôcThuÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn §«ng S¬n, Chñ tÞch UBND x· §«ng Phó vµ Gi¸m ®èc C«ng ty x©y dùng K2 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: KT/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

- Nh­ ®iÒu 4-Q§ Phã chñ tÞch

- L­u VP - §C §· kýNguyÔn V¨n Th¸t
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 10.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương