TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóctải về 11.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích11.84 Kb.
#8546
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc


Sè : 1511 TC/UBTH Thanh Hãa, ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 1994QuyÕt ®Þnh cña ubND tØnh thanh hãa


V/v chuyÓn nhµ h¸t Lam S¬n thuéc Së V¨n ho¸ Th«ng tin

Thµnh ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu

ubnd tØnh thanh ho¸

- C¨n cø §iÒu 41 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 21/6/1994.

- C¨n cø Th«ng b¸o sè 2005 BC§388/UBTH ngµy 17/12/1993 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc xö lý nh÷ng vÊn ®Ò tån ®äng trong thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 315 vµ NghÞ ®Þnh 388 cña Héi ®ång Bé tr­ëng vÒ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp Nhµ n­íc.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së V¨n hãa Th«ng tin t¹i tê tr×nh sè 74 ngµy 10/8/1994, c«ng v¨n sè 745 ngµy 8/9/1994 cña Côc thuÕ Thanh Hãa, c«ng v¨n sè 419 ngµy 3/10/1994 cña Së Tµi chÝnh – VËt gi¸ vµ ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1 : ChuyÓn nhµ h¸t Lam S¬n thuéc Së V¨n ho¸ - Th«ng tin tõ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh sang ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c lÊy thu bï chi.

Nhµ h¸t chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Së V¨n ho¸ Th«ng tin cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ n­íc vµ cã con dÊu ®Ó giao ®Þch.§iÒu 2 : Chøc n¨ng, nhiÖm vô:

- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng t¹i chç (b¸n vÐ thu tiÒn) vÒ v¨n hãa, nghÖ thuËt nh­: biÓu diÔn nghÖ thuËt, chiÕu vide«, ®iÖn ¶nh, xiÕc, ca móa nh¹c vµ dÞch vô c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­: sinh ho¹t c©u l¹c bé, c¸c héi nghÞ, héi th¶o, c¸c cuéc mÝt tinh v.v.... ®Ó phôc vô ®êi sèng tinh thÇn nh©n d©n, gãp phÇn tuyªn truyÒn vµ phôc vô c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, gãp phÇn ph¸t triÓn sù nghiÖp v¨n hãa th«ng tin trªn ®Þa bµn thµnh phè.

- Tæ chøc c¸c dich vô v¨n hãa phÈm nh­ng ph¶i ®­îc Gi¸m ®èc Së v¨n hãa th«ng tin cÊp giÊy phÐp vµ thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý c¸c ho¹t ®«ng v¨n hãa cña Nhµ n­íc.

§iÒu 3 : Tæ chøc bé m¸y vµ biªn chÕ:

- Nhµ h¸t Lam S¬n cã Gi¸m ®èc, mét Phã gi¸m ®èc vµ mét sè c¸n bé nh©n viªn gióp viÖc.Tr­íc m¾t ®­îc bè trÝ 20 biªn chÕ theo danh s¸ch ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së V¨n ho¸ th«ng tin. Ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh cïng Së v¨n ho¸ th«ng tin xÕp l­¬ng cho sè c¸n bé nh©n viªn theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh.

Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, Gi¸m ®èc Së v¨n hãa th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm s¾p xÕp tæ chøc, biªn chÕ cho phï hîp víi ho¹t ®éng thùc tÕ cña nhµ h¸t.

Gi¸m ®èc nhµ h¸t thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh theo Th«ng t­ 01 ngµy 4/1/1994 cña Bé Tµi chÝnh. NÕu cã doanh thu ph¸t sinh ph¶i thùc hiÖn nép thuÕ theo chÕ ®é hiÖn hµnh.§iÒu 4 : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, Gi¸m ®èc Së v¨n ho¸ th«ng tin, Së Tµi chÝnh-vËt gi¸ vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: kt/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

- Nh­ ®iÒu 4-Q§ Phã chñ tÞch- L­u VP-§C §· ký NguyÔn §×nh B­u
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 11.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương