TỈnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 12.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích12.13 Kb.
#22375
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 8009/UBND-CN Thanh Hóa, ngày 18 tháng 11 năm 2011

V/v đồng ý cho Công ty TNHH Minh

Tuyết chuyển từ hình thức giao đất có

thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả

tiền thuê đất hàng năm.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- Sở Xây dựng;

- UBND huyện Quảng Xương;

- Công ty TNHH Minh Tuyết.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình ngày 04/10/2011 của Công ty TNHH Minh Tuyết về việc xin thực hiện cơ chế thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất đã được UBND tỉnh giao đất có thu tiền tại xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương.

Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2592/STNMT-QLĐĐ ngày 07/11/2011; kèm theo văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị: Công văn số 2350/SKHĐT-QH ngày 27/10/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công văn số 2767/SXD-HT ngày 24/10/2011 của Sở Xây dựng, Công văn số 2808 STC/QLCS-GC ngày 02/11/2011 của Sở Tài chính, Công văn số 800/UBND-TNMT ngày 27/10/2011 của UBND huyện Quảng Xương và cam kết của Công ty TNHH Minh Tuyết tại Công văn số 18-T11/CTMT ngày 15/11/2011. Thực hiện Kết luận số 14-KL/TU ngày 14/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2005-2010 và một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty TNHH Minh Tuyết được chuyển từ hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với khu đất UBND tỉnh đã giao cho Công ty TNHH Minh Tuyết sử dụng vào mục đích mở rộng mặt bằng xí nghiệp may tại xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương theo Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 08/02/2010. Yêu cầu Công ty TNHH Minh Tuyết thực hiện đầu tư Dự án theo đúng tiến độ đã cam kết tại Công văn số 18-T11/CTMT ngày 15/11/2011 (thực hiện đầu tư xây dựng từ ngày 01/12/2011 và hoàn thành đầu tư Dự án trước ngày 01/12/2013).

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND tỉnh quyết định cho Công ty TNHH Minh Tuyết thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thay cho Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất số 506/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 nêu trên; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đầu tư Dự án của Công ty TNHH Minh Tuyết theo đúng tiến độ đã cam kết; nếu Công ty TNHH Minh Tuyết không thực hiện đầu tư theo đúng tiến độ đã cam kết và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn này, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;- Lưu: VT, NN, T21046.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền (đã ký)

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 12.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương