TØnh Thanh Hãatải về 10.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích10.83 Kb.
#19262

Uû ban Nh©n D©n

TØnh Thanh Hãa


Sè: 352 XD/UBTH

Céng Hoµ x· héi chñ nghÜa viªt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Thanh Hãa, ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 1978QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Hãa


VÒ viÖc duyÖt ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh Tr­êng d¹y nghÒ néi th­¬ngChñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp, theo S¾c lÖnh sè 51/LCT, ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 47/CP ngµy 15/3/1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ, ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng;

- XÐt ®Ò nghÞ xin ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh cña Ty Th­¬ng nghiÖp Thanh Ho¸ trong Tê tr×nh sè 87/XD-TN ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 1977 vµ ®Ò nghÞ cña Ty X©y dùng trong tê tr×nh sè 05-QLN§/XD ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 1978 sau khi ®· cã ý kiÕn nhÊt trÝ cña Uû ban N«ng nghiÖp tØnh trong C«ng v¨n sè 170 R§/TyNN ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1977 vµ Uû ban Nh©n d©n huyÖn Qu¶ng X­¬ng trong C«ng v¨n 0 sè ngµy 02 th¸ng 6 n¨m 1977.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1. DuyÖt ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh Tr­êng d¹y nghÒ néi th­¬ng (Ty Th­¬ng nghiÖp) trªn khu ®Êt, thuéc x· Qu¶ng T©m huyÖn Qu¶ng X­¬ng tØnh Thanh Hãa .

Trong ®Þa giíi: B¾c gi¸p: D©n c­

- T©y gi¸p: Ruéng mµu

- §«ng gi¸p: Ruéng mµu

- Nam gi¸p: B­u ®iÖn M«i

Ghi chó: + §Êt T72 bµn giao l¹i, hiÖn nay Tr­êng ®ang ë. DiÖn tÝch chiÕm ®Êt sÏ quy ®Þnh cô thÓ trong tæng mÆt b»ng ®­îc UBHC tØnh duyÖt chÝnh thøc míi ®­îc phÐp thi c«ng.§iªu 2. QuyÕt ®Þnh nµy chØ lµm c¨n cø ®Ó tiÕn hµnh kh¶o s¸t, th¨m dß vµ chuÈn bÞ c¸c thñ tôc x©y dùng c«ng tr×nh.

Kh«ng lµm c¨n cø ®Ó cÊp ph¸t vèn, khëi c«ng x©y dùng vµ cÊp giÊy trÝch lôc sö dông ®Êt ®ai, khi ch­a cã QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt tæng hîp mÆt b»ng, x©y dùng c«ng tr×nh vµ cÊp giÊy phÐp dïng ®Êt (kÓ c¶ c«ng tr×nh cña Trung ­¬ng x©y dùng trong tê tr×nh).§iÒu 3. ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, c¸c «ng, bµ Thñ tr­ëng Ty Th­¬ng nghiÖp, vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- L­u


KT. chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa

Phã Chñ tÞch
§· ký
Lª V¨n Lôc

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 10.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương