TØnh thanh ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóctải về 11.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích11.5 Kb.
#24088


uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 4252 /Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2009

quyÕt ®Þnh

Giao nhiÖm vô lµm chñ ®Çu t­ TiÓu dù ¸n GPMB:

Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: N©ng cÊp ®­êng Håi Xu©n - TÐn TÇn

( §o¹n Km63+00 - Km111+319,06, huyÖn M­êng L¸t )

chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸
C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

C¨n cø V¨n b¶n sè 1665/TTg-CN ngµy 17/10/2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn qu¶n lý c«ng t¸c Gi¶i phãng mÆt b»ng ( GPMB ) vµ rµ ph¸ bom, m×n, vËt næ phôc vô c¸c dù ¸n x©y dùng giao th«ng;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 329/Q§-UBND ngµy 04/02/2009 phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ vµ QuyÕt ®Þnh sè 1830/Q§-UBND ngµy 17/6/2009 phª duyÖt KÕ ho¹ch ®Êu thÇu Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: N©ng cÊp ®­êng Håi Xu©n - TÐn TÇn cña Chñ tÞch UBND tØnh;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Giao th«ng VËn t¶i t¹i V¨n b¶n sè 1595/GTVT-KHTH ngµy 23/11/2009 vÒ giao nhiÖm vô chñ ®Çu t­ TiÓu dù ¸n GPMB Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: N©ng cÊp ®­êng Håi Xu©n - TÐn TÇn ( §o¹n Km63+00 - Km111+319,06, huyÖn M­êng L¸t ),

quyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Giao UBND huyÖn M­êng L¸t lµm chñ ®Çu t­ TiÓu Dù ¸n GPMB, Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: N©ng cÊp ®­êng Håi Xu©n - TÐn TÇn ®o¹n ( §o¹n Km63+00 - Km111+319,06, huyÖn M­êng L¸t ),

Kinh phÝ båi th­êng thiÖt hai do GPMB vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®­îc thùc hiÖn theo dù ¸n; h­íng dÉn cña Së Giao th«ng VËn t¶i vµ c¸c ngµnh chøc n¨ng liªn quan.§iÒu 2. Chñ tÞch UBND huyÖn M­êng L¸t cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp chÆt chÏ víi Së Giao th«ng VËn t¶i ®Ó tæ chøc thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ ®¶m b¶o tiÕn ®é GPMB theo quy ®Þnh cña dù ¸n.

Së Giao th«ng VËn t¶i tiÕn hµnh c¾m mèc GPMB bµn giao cho huyÖn thùc hiÖn.

Gi¸m ®èc c¸c Së: Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, X©y dùng vµ c¸c ngµnh liªn quan trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp, h­íng dÉn Së Giao th«ng VËn t¶i, UBND huyÖn M­êng L¸t thùc hiÖn.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: Giao th«ng VËn t¶i, X©y dùng, Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng; Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh Thanh Ho¸; Chñ tÞch UBND huyÖn M­êng L¸t, Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn: KT. chñ tÞch

- Nh­ §iÒu 3-Q§; Phã chñ tÞch

- L­u: VT, CN ( 2b ).

( vqd_CDT DA TP GPMB d HX_TT,do¹n K63+0_K111_111+319 )
Lª ThÕ B¾c (®· ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 11.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương