TỈnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 21.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích21.05 Kb.
#21455


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3553/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 27 tháng 10 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Giải quyết khiếu nại của ông Hà Hồng Vanh,

Thôn Đào, xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2004;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét Báo cáo số 100/BC-STNMT ngày 19/10/2011 của Sở Tài nguyên & Môi trường về kết quả kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại của ông Hà Hồng Vanh, nội dung:

1. Nội dung đơn ông Hà Hồng Vanh khiếu nại.

Ngày 22/7/2011, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước ban hành Quyết định số 2382/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình ông Hà Hồng Vanh và hộ gia đình bà Hà Thị Dung, thôn Đào, xã Điền Quang, huyện Bá Thước khẳng định khu đất mà 02 gia đình đang tranh chấp không thuộc quyền sử dụng của 02 hộ gia đình trên và giao diện tích đất đang tranh chấp cho UBND xã Điền Quang quản lý theo quy định.

Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, bà Hà Thị Dung không có khiếu nại, riêng ông Hà Hồng Vanh có đơn gửi UBND tỉnh khiếu nại với nội dung khu đất nêu trên thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Vanh.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh.

a. Nguồn gốc, quá trình sử dụng khu đất ông Hà Hồng Vanh khiếu nại.

Xã Điền Quang trước đây chưa có hồ sơ địa chính. Đến năm 2009, khi đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, thửa đất ông Hà Hồng Vanh đang khiếu nại có vị trí thửa 466, diện tích 377.9 m2, tờ số 13 bản đồ địa chính xã Điền Quang.

Theo Biên bản xác minh nguồn gốc đất ngày 29/3/2010 của xã Điền Quang: khoảng năm 1950 bố, mẹ ông Hà Hồng Vanh có khai hoang sử dụng vào mục đích trồng cây ăn quả.

Năm 1984, gia đình ông Hà Hồng Vanh chuyển ra chỗ ở mới (khu vực xưởng cưa của Lâm trường Bá Thước), bà Hà Thị Dung (nhà ở đối diện thửa đất số 466) thấy đất bỏ hoang đã trồng chuối và cây lưu niên trên thửa đất này. Năm 1986 Hợp tác xã nông nghiệp làng Đào, xã Điền Quang có sử dụng thửa đất số 466, tờ số 13, bản đồ địa chính xã Điền Quang để xây dựng nhà học mầm non của làng (gia đình ông Vanh, không có ý kiến gì). Do diện tích đất quá hẹp nên đến năm 1989 nhà học mầm non làng Đào di chuyển đi nơi khác.

Năm 1999, gia đình ông Hà Hồng Vanh chuyển khẩu từ xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá nhập cư đến xã ChưAThai, huyện AZun Pa, tỉnh Gia Lai sinh sống và làm ăn. Sau khi ông Hà Hồng Vanh chuyển vào Gia Lai sinh sống, bà Hà Thị Dung và ông Hà Vịnh Long (em trai bà Hà Thị Dung) tiếp tục trồng chuối và cây lưu niên trên thửa đất số 466, tờ số 13, bản đồ địa chính xã Điền Quang. Cuối năm 2007, gia đình ông Hà Hồng Vanh xin chuyển khẩu từ Gia Lai trở về xã Điền Quang, huyện Bá Thước sinh sống xảy ra tranh chấp quyền sử dụng khu đất nêu trên với bà Hà Thị Dung.

b. Xem xét việc đòi đất của ông Hà Hồng Vanh.

Theo Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 20/6/2011 của UBND xã Điền Quang và kiểm tra hồ sơ giao đất thì thửa đất số 466, tờ số 13, bản đồ địa chính xã Điền Quang chưa giao cho gia đình ông Hà Hồng Vanh, bà Hà Thị Dung hoặc tổ chức cá nhân nào theo quy định của pháp luật.

Về quá trình sử dụng đất của gia đình ông Hà Hồng Vanh tại thửa số 466, tờ số 13, bản đồ địa chính xã Điền Quang vào mục đích nông nghiệp là không liên tục, gia đình ông Hà Hồng Vanh sử dụng đất từ năm 1950 đến năm 1984. Từ năm 1986 - 1989 làng Đào, xã Điền Quang sử dụng thửa đất này để làm nhà học mầm non của làng. Từ năm 1989 đến năm 2007, bà Hà Thị Dung sử dụng trồng chuối và cây lưu niên.

Như vậy từ năm 1984, gia đình ông Hà Hồng Vanh đã không sử dụng thửa đất số 466, tờ số 13, bản đồ địa chính xã Điền Quang.

Tại khoản 2, khoản 5 Điều 14 Luật Đất đai năm 1988 quy định: Nhà nước thu hồi toàn bộ hoặc một phần đất đã giao trong các trường hợp sau: Tất cả số người trong hộ sử dụng đất đã chuyển đi nơi khác hoặc đã chết” hoặc “Người sử dụng đất không sử dụng đất được giao trong 6 tháng liền mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất cho phép”.

Từ các căn cứ nêu trên khẳng định việc gia đình ông Hà Hồng Vanh đòi lại quyền sử dụng thửa đất nêu trên là không có cơ sở xem xét. UBND huyện Bá Thước ban hành Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 giao UBND xã Điền Quang quản lý thửa đất số 466, tờ số 13, bản đồ địa chính xã Điền Quang là đúng quy định của pháp luật.3. Kết luận.

Thửa đất số 466, tờ số 13 bản đồ địa chính xã Điền Quang, huyện Bá Thước gia đình ông Hà Hồng Vanh có sử dụng từ năm 1950 cho đến năm 1984, từ năm 1984 gia đình ông Hà Hồng Vanh không còn sử dụng thửa đất này; gia đình ông Hà Hồng Vanh cũng chưa được UBND huyện Bá Thước, UBND xã Điền Quang giao quyền sử dụng thửa đất nêu trên theo quy định của pháp luật.

Khiếu nại của ông Hà Hồng Vanh đòi quyền sở hữu thửa đất số 466, tờ số 13, bản đồ địa chính xã Điền Quang là không có cơ sở xem xét.

Từ kết quả xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên;


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Bá Thước về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ ông Hà Hồng Vanh và hộ gia đình bà Hà Thị Dung. Việc ông Hà Hồng Vanh khiếu nại đòi quyền sở hữu thửa đất số 466, tờ số 13, bản đồ địa chính xã Điền Quang, huyện Bá Thước là không có cơ sở.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, hộ ông Hà Hồng Vanh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 2 QĐ; PHÓ CHỦ TỊCH

- Thanh tra Chính phủ (B/c);

- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);

- Đoàn ĐBQH tỉnh (B/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);

- Sở TN&MT;- Lưu: VT, TD. Lê Đình Thọ (Đã ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 21.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương