TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 18.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích18.75 Kb.
#8683
uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1526 /Q§-UB Thanh Ho¸, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2004
QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh thanh ho¸

V/v Thu håi ®Êt t¹i x· Ho»ng Quý, huyÖn Ho»ng Ho¸,

giao cho Doanh nghiÖp TiÕn N«ng Thanh Ho¸ thuª.

Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 10-12-2003.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc Söa ®æi, bæ sung n¨m 1998 vµ n¨m 2001).

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 04/2000/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh 66/2001/N§-CP ngµy 28/9/2001 vÒ Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 04/2000/N§-CP.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 2074/2001/TT-TC§C ngµy 14/12/2001 cña Tæng côc §Þa chÝnh h­íng dÉn tr×nh tù lËp, xÐt duyÖt hå s¬ xin giao ®Êt, thuª ®Êt ®èi víi tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n­íc.

- C¨n cø mÆt b»ng x©y dùng phª duyÖt sè: 51 XD/UB ngµy 16/4/2004 cña UBND tØnh Thanh Ho¸.

- XÐt ®¬n xin thuª ®Êt ngµy 20/4/2004 cña Doanh nghiÖp TiÕn N«ng –Thanh Ho¸ (XÝ nghiÖp ph©n bãn TiÕn N«ng cò nay ®æi tªn lµ Doanh nghiÖp TiÕn N«ng Thanh Ho¸ theo GiÊy Chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 2601000213 ®¨ng ký l¹i lÇn thø I ngµy 27/10/2003), kÌm theo V¨n b¶n sè: 1154/UB§C ngµy 07/11/2003 cña UBND huyÖn Ho»ng Ho¸.

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè: 632/TN&MT-QHKH ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2004.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Thu håi ®Êt t¹i x· Ho»ng Quý, huyÖn Ho»ng Ho¸, giao cho Doanh nghiÖp TiÕn N«ng Thanh Ho¸ (®Þa chØ: 274B, ®­êng Bµ TriÖu-ph­êng §«ng Thä -TP Thanh Ho¸) thuª, ®Ó x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt ph©n bãn vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt: 26.880 m2, trong ®ã:

+ DiÖn tÝch ®Êt thuª x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt ph©n bãn vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n: 24.000 m2.


- VÞ trÝ khu ®Êt trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh x· Ho»ng Quý, tû lÖ: 1/2000, t¹i tê b¶n ®å sè: 01, gåm c¸c thöa sè: 17/6000;18/6000; 24/4213; 25/4080; 26/3600, vµ ®Êt bê vïng: 107 m2.

- Thêi h¹n thuª ®Êt: 50 n¨m, tÝnh tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh.


+ DiÖn tÝch ®Êt l­u kh«ng Quèc lé IA: 2.880 m2, t¹m giao cho ®¬n vÞ qu¶n lý, kh«ng ®­îc x©y dùng c«ng tr×nh, khi Nhµ n­íc cã nhu cÇu sö dông ph¶i tr¶ l¹i kÞp thêi vµ kh«ng ®­îc båi th­êng.


- VÞ trÝ khu ®Êt trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh x· Ho»ng Quý, tû lÖ: 1/2000, t¹i tê b¶n ®å sè: 01, thöa sè: 26/2460, vµ ®Êt m­¬ng: 420 m2.

§iÒu 2: UBND huyÖn Ho»ng Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- Thu håi ®Êt, thu håi hoÆc ®iÒu chØnh diÖn tÝch trªn giÊy CNQSD ®Êt cña c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã ®Êt bÞ thu håi.

- ChØ ®¹o x· Ho»ng Quý vµ chñ ®Çu t­ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

- Phèi hîp víi c¸c ngµnh kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt cña Chñ ®Çu t­.§iÒu 3: Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm: Trong thêi h¹n 20 ngµy (kÓ tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh nµy), chñ tr× x¸c ®Þnh gi¸ thuª ®Êt, tr×nh duyÖt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt

§iÒu 4: Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- Chñ tr× vµ phèi hîp víi UBND huyÖn Ho»ng Ho¸ bµn giao mèc giíi khu ®Êt cho chñ ®Çu t­.

- Ký hîp ®ång cho thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- Gi¸m s¸t viÖc nép tiÒn thuª ®Êt vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc.

- Cïng víi UBND huyÖn Ho»ng Ho¸ theo dâi, gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt cña ®¬n vÞ ®­îc thuª ®Êt..

- Tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh cÊp GCNQSD ®Êt cho doanh nghiÖp theo quy ®Þnh.§iÒu 5: Doanh nghiÖp TiÕn N«ng Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- ChÊp hµnh c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.

- Båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh

- Sö dông ®Êt ®óng vÞ trÝ, ®óng môc ®Ých, ®óng diÖn tÝch vµ ®óng thêi h¹n ®­îc thuª.

- X©y dùng c«ng tr×nh trªn ®Êt ph¶i theo ®óng mÆt b»ng ®­îc UBND Chñ tÞch tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt sè: 51XD-UB ngµy 16/4/2004, vµ Quy chÕ vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng hiÖn hµnh.

- Ký hîp ®ång thuª ®Êt víi Së Tµi nguyªn vµ m«i tr­êng Thanh Ho¸ vµ thùc hiÖn ®óng hîp ®ång thuª ®Êt.

- §¨ng ký sö dông ®Êt t¹i UBND x· Ho»ng Quý.

§iÒu 6: ¤ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c së: Tµi nguyªn & M«i tr­êng, X©y dùng, Tµi chÝnh, Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn Ho»ng Ho¸, Chñ tÞch UBND x· Ho»ng Quý, vµ Gi¸m ®èc Doanh nghiÖp TiÕn N«ng Thanh Ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: TM. UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 6 Q§. K.T chñ tÞch- L­u VP.(N-Tiennong) Phã chñ tÞch


L«i Xu©n Len(§· ký)

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 18.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương