TØnh Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 11.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích11.02 Kb.
#6465

Uû ban nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1324 XD/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 1979


quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

V/v duyÖt ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh

Trô së C«ng ty Cµu ®­êng 2Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 47-CP ngµy 15-3-1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh x©y dùng vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng.

- XÐt ®Ò nghÞ xin ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh cña Ty Giao th«ng vËn t¶i Thanh Ho¸ trong Tê tr×nh 0sè ngµy th¸ng 01 n¨m 1979, ®Ò nghÞ cña Ty X©y dùng trong Tê tr×nh sè 13 QLN§/XD ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 1979, sau khi ®· cã ý kiÕn nhÊt trÝ cña Ty N«ng nghiÖp tØnh trong C«ng v¨n sè 09 R§/NN ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 1979, vµ UBND huyÖn §«ng ThiÖu trong C«ng v¨n 0 sè ngµy th¸ng n¨m 197.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: DuyÖt ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh Trô së C«ng ty Cµu ®­êng 2 trªn khu ®Êt thuéc x· §«ng H­ng, huyÖn §«ng ThiÖu, tØnh Thanh Ho¸.

Trong ®Þa giíi: B¾c gi¸p: §­êng s¾t Thanh Ho¸ - Vinh

T©y gi¸p: §­êng s¾t Thanh Ho¸ Vinh+ Ruéng canh t¸c.

§«ng gi¸p: Nhµ d©n vµ ruéng canh t¸c

Nam gi¸p: Nói Ng¼ng

Ghi chó: Thuéc lo¹i ®Êt ven ch©n nói ng½ng, ®Êt hoang ho¸, héc ®Êu.

+ DiÖn tÝch chiÕm ®Êt sÏ ®­îc qui ®Þnh cô thÓ trong tæng mÆt b»ng ®­îc UBND tØnh duyÖt; míi ®­îc phÐp x©y dùng c«ng tr×nh.

X©y dùng xong t¹i vÞ trÝ míi ph¶i bµn giao l¹i ®Êt mµ C«ng ty ®ang ë hiÖn nay cho ®Þa ph­¬ng qu¶n lý sö dông.§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy chØ lµm c¨n cø ®Ó tiÕn hµnh kh¶o s¸t, th¨m dß vµ chuÈn bÞ c¸c thñ tôc x©y dùng c«ng tr×nh; kh«ng lµm c¨n cø ®Ó cÊp ph¸t vèn.

Khëi c«ng x©y dùng vµ cÊp giÊy trÝch lôc sö dông ®Êt ®ai, khi ch­a cã QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt tæng mÆt b»ng x©y dùng vµ cÊp giÊy phÐp dïng ®Êt (kÓ c¶ c«ng tr×nh cña TW x©y dùng trong tØnh).§iÒu 3: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, c¸c «ng, bµ Thñ tr­ëng Ty Giao th«ng vËn t¶i Thanh Ho¸ vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
kt/ Chñ tÞch UBHC tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ Träng Hoµ

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 11.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương