TØnh Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 9.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích9.12 Kb.
#7177

Uû ban nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè : 1392 XD/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 1978


quyÕt ®Þnh

V/v cÊp ®Êt x©y dùng khu Kh¸m bÖnh lao

cña BÖnh viÖn Chèng lao tØnh Thanh Ho¸Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 47-CP ngµy 15-3-1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh x©y dùng vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng.

- XÐt tê tr×nh sè 196 HCBVL ngµy 16/12/1978 cña Tr¹m Chèng lao vµ Ty Y tÕ Thanh Ho¸.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty X©y dùng Thanh Ho¸ b»ng v¨n b¶n sè :quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: DuyÖt CÊp ®Êt cho Ty Y tÕ Thanh Ho¸ ®Ó x©y dùng khu Kh¸m bÖnh cña BÖnh viÖn Chèng lao Thanh Ho¸ t¹i x· Qu¶ng ThÞnh, huyÖn Qu¶ng X­¬ng trªn ®¸m ®Êt cña ViÖn 28 cò (theo trÝch lôc sè 79 R§/XDCB ngµy 5/7/1975) víi diÖn tÝch 2.542 m2 dµi 62m (däc theo ®­êng vµo BÖnh viÖn lao) réng 41m.

Trong ®Þa giíi: §«ng gi¸p: Ao

T©y gi¸p: Ao kÌ

Nam Gi¸p: §­êng vµo BÖnh viÖn lao

B¾c gi¸p: Ruéng mÇu

(Cã mÆt b»ng thiÕt kÕ quy ho¹ch kÌm theo).§iÒu 2: §¬n vÞ ®­îc cÊp ®Êt ph¶i x©y dùng ®óng vÞ trÝ, ®óng diÖn tÝch, ®óng thiÕt kÕ mÆt b»ng ®­îc duyÖt kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy vµ ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ xö dông ®Êt x©y dùng.

§iÒu 3: Ty X©y dùng, Ty Y tÕ Thanh Ho¸ vµ UBHC huyÖn Qu¶ng X­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

KT. Chñ tÞch UBHC tØnh thanh ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

Hµ Träng Hoµ

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương