TØnh Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 10.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích10.52 Kb.
#7429

Uû ban nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1408 XD/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 1979quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

V/v duyÖt ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh

Tr¹m d©u tÇm VÜnh Th¹chChñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam D©n chñ Céng hoµ.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 47-CP ngµy 15-3-1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh x©y dùng vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng.

- XÐt Tê tr×nh xin ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh cña C«ng ty d©u t»m t¬ (Ty N«ng nghiÖp) trong Tê tr×nh sè 0 ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1979, ®Ò nghÞ cña Ty X©y dùng trong Tê tr×nh sè 64 QLN§/XD ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 1979 vµ UBND huyÖn VÜnh Th¹ch trong C«ng v¨n sè 0 ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 1979.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: DuyÖt ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh Tr¹m d©u t»m huyÖn VÜnh Th¹ch trªn khu ®Êt thuéc x· Thµnh Trùc, huyÖn VÜnh Th¹ch, tØnh Thanh Ho¸.

Trong ®Þa giíi: B¾c gi¸p: §ång bÕn m¸t.

T©y gi¸p: §ång bÕn m¸t

§«ng gi¸p: §Ønh ®åi sèng tr©u

Nam gi¸p: Tr­êng cÊp 1, 2 x· Thµnh Trùc.

Ghi chó: Thuéc lo¹i ®Êt ®åi

+ DiÖn tÝch chiÕm ®Êt sÏ ®­îc qui ®Þnh cô thÓ trong tæng mÆt b»ng ®­îc UBND tØnh duyÖt; míi ®­îc phÐp tiÕn hµnh x©y dùng c«ng tr×nh.

§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy chØ lµm c¨n cø ®Ó tiÕn hµnh kh¶o s¸t, th¨m dß vµ chuÈn bÞ c¸c thñ tôc x©y dùng c«ng tr×nh; kh«ng lµm c¨n cø ®Ó cÊp ph¸t vèn.

Khëi c«ng x©y dùng vµ cÊp giÊy trÝch lôc sö dông ®Êt ®ai, khi ch­a cã QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt tæng mÆt b»ng x©y dùng vµ cÊp giÊy phÐp dïng ®Êt (kÓ c¶ c«ng tr×nh cña TW x©y dùng trong tØnh).§iÒu 3: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, c¸c «ng, bµ Thñ tr­ëng Ty N«ng nghiÖp, C«ng ty d©u t»m t¬ vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
kt. Chñ tÞch UBHC tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Lª H÷u Hinh

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 10.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương