TØnh Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 9.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích9.37 Kb.
#25068

Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 732 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 1982QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


V/v thµnh lËp Ban chØ ®¹o ph¸t triÓn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh n¨m 1962.

- C¨n cø Th«ng b¸o sè 312 GT/UBTH ngµy 26/7/1982 cña UBND tØnh vÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay thµnh lËp Ban chØ ®¹o ph¸t triÓn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû tØnh gåm c¸c ®ång chÝ sau ®©y:

- Cao V¨n TuyÓn, Tr­ëng ty GTVT lµm Tr­ëng ban

- Hoµng V¨n Vín, Uû viªn Uû ban kÕ ho¹ch tØnh lµm Phã Tr­ëng ban.

- Phan C«ng PhiÖt, Chñ nhiÖm Ban LHXVT lµm Phã ban.

- NguyÔn V¨n Léc, Phã Tr­ëng ty Tµi chÝnh lµm Ban viªn.

- Lª V¨n Xu, Phã Gi¸m ®èc Ng©n hµng tØnh lµm Ban viªn.§iÒu 2: Ban chØ ®¹o cã nhiÖm vô gióp UBND tØnh theo dâi chØ ®¹o c«ng t¸c ph¸t triÓn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû ®¶m b¶o theo ph­¬ng h­íng qui ho¹ch vµ kÕ ho¹ch cña tØnh.

V¨n phßng cña Ban chØ ®¹o ®Æt t¹i Ty Giao th«ng vËn t¶i Thanh Ho¸.

§Ó gióp Ban chØ ®¹o theo dâi tæng hîp mçi ngµnh thµnh viªn trong Ban chØ ®¹o cÇn cö mét c¸n bé cã tr×nh ®é n¨ng lùc th­êng xuyªn theo dâi gióp viÖc Ban chØ ®¹o chuyÓn giao.

§iÒu 3: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¸c Ty vµ c¬ quan ngang Ty, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn thÞ x· vµ c¸c ®ång chÝ cã tªn trªn c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 3 Q§;- L­u;

kt. chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

NguyÔn ThÞ MiÖn

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 9.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương