TØnh Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 16.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích16.79 Kb.
#25556

Uû ban Nh©n d©n


tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 782 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 1982QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


V/v S¾p xÕp l¹i mét sè ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh huyÖn VÜnh Th¹ch

cò sang UBND huyÖn VÜnh Léc vµ UBND huyÖn Th¹ch Thµnh qu¶n lýUû ban Nh©n d©n tØnh Thanh ho¸
- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh n¨m 1962.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 149 H§BT ngµy 30/8/1982 cña H§BT vÒ viÖc ph©n v¹ch l¹i ®Þa giíi mét sè huyÖn thuéc tØnh Thanh Ho¸.

- Theo ®Ò nghÞ cña UBND l©m thêi huyÖn VÜnh Léc vµ UBND l©m thêi huyÖn Th¹ch Thµnh vµ Ban Tæ chøc UBND tØnh.

QuyÕt ®Þnh§iÒu 1: Nay s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc huyÖn VÜnh Th¹ch cò sang c¸c huyÖn míi VÜnh Léc vµ Th¹ch Thµnh nh­ sau:

A/ T¸ch c¸c ®¬n vÞ:

1- T¸ch C«ng ty §¹i lý cung øng vËt t­ huyÖn VÜnh Th¹ch cò thµnh hai: C«ng ty §¹i lý cung øng vËt t­ huyÖn VÜnh Léc.

- C«ng ty §¹i lý cung øng vËt t­ huyÖn Th¹ch Thµnh.

Mçi C«ng ty cã Chñ nhiÖm, 01 Phã Chñ nhiÖm vµ cã c¸c bé phËn gióp viÖc (hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, kÕ to¸n tµi vô, kÕ ho¹ch vËt t­, cung øng, kho quü...) vµ ph¶i bè trÝ tû lÖ gi¸n tiÕp hîp lý.

2- T¸ch Tr¹m gièng c©y trång huyÖn VÜnh Th¹ch cò thµnh hai:

- Tr¹m gièng c©y trång huyÖn VÜnh Léc.

- Tr¹m gièng c©y trång huyÖn Th¹ch Thµnh.

Mçi Tr¹m cã Tr¹m tr­ëng, 01 Tr¹m phã vµ sè c¸n bé nh©n viªn nghiÖp vô, kü thuËt gióp viÖc (hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, kÕ to¸n vµi vô, kÕ ho¹ch vËt t­, kü thuËt, kho quü ...).

3- T¸ch Tr¹m thuû n«ng huyÖn VÜnh Th¹ch cò thµnh hai:

- Tr¹m Thuû n«ng huyÖn VÜnh Léc.

- Tr¹m Thuû n«ng huyÖn Th¹ch Thµnh.

Mçi Tr¹m cã Tr¹m tr­ëng, 01 Tr¹m phã vµ sè c¸n bé, c«ng nh©n viªn nghiÖp vô gióp viÖc (hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, kÕ to¸n tµi vô, kÕ ho¹ch vËt t­, kü thuËt, vËn hµnh...).

4- T¸ch HiÖu thuèc huyÖn VÜnh Th¹ch cò thµnh hai:

- HiÖu thuèc huyÖn VÜnh Léc

- HiÖu thuèc huyÖn Th¹ch Thµnh.

Mçi HiÖu thuèc cã Chñ nhiÖm, 01 Phã Chñ nhiÖm vµ sè c¸n bé nh©n viªn nghiÖp vô gióp viÖc (hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, kÕ to¸n tµi vô, kÕ ho¹ch vËt t­, kho, quü, b¸n hµng ...).

5- T¸ch §éi C«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi huyÖn VÜnh Th¹ch cò thµnh hai:

- §éi C«ng tr×nh Giao th«ng - Thuû lîi huyÖn VÜnh Léc.

- §éi C«ng tr×nh Giao th«ng - Thuû lîi huyÖn Th¹ch Thµnh

Mçi §éi cã §éi tr­ëng, 01 §éi phã vµ sè c¸n bé c«ng nh©n gióp viÖc (hµnh hÝnh, qu¶n trÞ, kÕ ho¹ch vËt t­, kü thuËt, s¶n xuÊt...) vµ ph¶i bè trÝ tû lÖ gi¸n tiÕp hîp lý.B- ChuyÓn giao c¸c ®¬n vÞ:

1- ChuyÓn giao XÝ nghiÖp g¹ch ngãi quèc doanh (®¸ bµn) tõ huyÖn VÜnh Th¹ch cò sang huyÖn Th¹ch Thµnh qu¶n lý.

2- ChuyÓn giao XÝ nghiÖp X©y dùng c¬ b¶n tõ huyÖn VÜnh Th¹ch cò sang huyÖn Th¹ch Thµnh qu¶n lý.

§iÒu 2: Chøc n¨ng, nhiÖm vô, chØ tiªu kÕ ho¹ch cña mçi ®¬n vÞ cã tªn nãi ë §iÒu I, thuéc huyÖn nµo do huyÖn ®ã quy ®Þnh.

UBND huyÖn VÜnh Léc vµ UBND huyÖn Th¹ch Thµnh thèng nhÊt bµn b¹c trong viÖc tho¶ thuËn ph©n chia tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn, ph­¬ng tiÖn, c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ hiÖn cã mét c¸ch nhanh gän, b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c ®· h­íng dÉn t¹i b¶n kÕ ho¹ch sè 430 TC/UBTH ngµy 07/9/1982 cña UBND tØnh vÒ viÖc tiÕn hµnh ph©n chia huyÖn vµ ph¶i b¶o ®¶m c¸c thñ tôc qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc; chèng mäi biÓu hiÖn tiªu cùc trong khi ph©n chia, chuyÓn giao.§iÒu 3: C¸c ®¬n vÞ: C«ng ty, XÝ nghiÖp, §éi, HiÖu thuèc, Tr¹m cã tªn ë §iÒu 1, gi÷ nguyªn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ cña mçi ®¬n vÞ; ®­îc sö dông con dÊu riªng vµ cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng ®Ó ho¹t ®éng.

§iÒu 4: C¸c ®ång chÝ: Ch¸nh V¨n phßng tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh,Chñ nhiÖm Uû ban kÕ ho¹ch, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan vµ ®ång chÝ Chñ tÞch UBND huyÖn VÜnh Léc, Chñ tÞch UBND huyÖn Th¹ch Thµnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 3 Q§;

- C¸c ty, C«ng ty, XÝ nghiÖp

cã liªn quan;- L­u.

tm. UBND tØnh Thanh Ho¸

kt. chñ tÞch

Phã Chñ tÞch

§· ký

NguyÔn ThÞ MiÖn

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 16.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương