TØnh Thanh ho¸tải về 10.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích10.3 Kb.
#6400

Uû ban nh©n d©n

tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1319 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 1977Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. Quy ®Þnh LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty Thuû lîi vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay thµnh lËp c«ng tr­êng thuû lîi S«ng Hoµng trùc thuéc UBND tØnh.

§iÒu 2 : C«ng tr­êng cã nhiÖm vô:

- Tæ chøc thi c«ng ®¶m b¶o ®óng ®å ¸n thiÕt kÕ ®­îc duyÖt.

- PhÊn ®Êu hoµn thµnh ®óng thêi gian quy ®Þnh.

- Qu¶n lý tèt kÕ ho¹ch, lao ®éng, vËt t­, tiÒn vèn, kü thuËt, ®¶m b¶o c«ng tr×nh chÊt l­îng tèt, gi¸ thµnh h¹, tuyÖt ®èi an toµn lao ®éng, tr¸nh mäi l¶ng phÝ tham «.§iÒu 3: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gåm cã:

- Ban chØ huy cã Tr­ëng ban vµ tõ 2 ®Õn 2 phã ban gióp viÖc.

- C¸c bé m«n qu¶n lý cã tõ 25 ®Õn 30 c¸n bé, nh©n viªn nghiÖp vô, chuyªn m«n h×nh thµnh c¸c bé phËn:

+ Kü thuËt.

+ KÕ hoach, cung øng vËt t­.

+ Tæ chøc lao ®éng, hµnh chÝnh thi ®ua, tuyªn truyÒn.

+ KÕ to¸n, thèng kª.

NhiÖm vô cô thÓ cña c¸c bé phËn trªn do Tr­ëng ban quy ®Þnh.§iÒu 4: C«ng tr­êng thuû lîi S«ng Hoµng ®­îc sö dông con dÊu vµ më tµi kho¶n riªng ®Ó giao dÞch.

§iÒu 5: C¸c «ng, bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Chñ nhiÖm UBKH, Tr­ëng ty Thuû lîi, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Chi hµng kiÕn thiÕt tØnh vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 4 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

Lª V¨n Lôc

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 10.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương