TỈnh thanh hoátải về 26.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích26.4 Kb.
#21042
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1922/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 16 tháng 6 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 phục vụ

lập Quy hoạch chung đô thị trung tâm vùng huyện Tĩnh GiaCHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo văn bản số: 5253/UBND-CN ngày 07/12/200706 của UBND tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số: 530/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung xây dựng Đô thị trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 1398 / SXD – QH ngày 10/6/2011 về việc xin phê duyệt dự toán đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 phục vụ lập Quy hoạch chung đô thị Trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 phục vụ lập Quy hoạch chung đô thị Trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu, nhiệm vụ:

Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 phục vụ nghiên cứu lập Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia.

Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5000 được lập theo hệ toạ độ và cao độ nhà nước và được sử dụng làm nền phục vụ cho công tác nghiên cứu quy hoạch, đồng thời được sử dụng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phục vụ điều tra cơ bản khác trong địa bàn đô thị đô thị Trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá;

Bản đồ địa hình đô thị Trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia phải được tiếp biên nhưng không được chồng chéo với bản đồ địa hình các khu vực liên quan đã đo vẽ.2. Phạm vi khảo sát.

Giới hạn đo vẽ phục vụ nghiên cứu quy hoạch chung Trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia thuộc địa giới hành chính của thị trấn Tĩnh Gia và các xã: Hải Nhân, Ninh Hải, Hải Hòa, Hải Thanh, Bình Minh và Nguyên Bình, được giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp: Xã Tĩnh Hải (khu vực cầu Hang);

- Phía Nam giáp: Xã Xuân Lâm, Trúc lâm, Hải Bình;

- Phía Đông giáp: Biển Đông;

- Phía Tây giáp: Xã Phú Sơn, Phú Lâm.3. Công tác thành lập bản đồ

Công tác thiết kế kỹ thuật đo vẽ thành lập bản đồ được phân ra thành 3 giai đoạn:

- Thiết kế lưới khống chế mặt bằng và độ cao;

- Đo vẽ chi tiết bản đồ tỷ lệ 1/5.000;

- Hoàn chỉnh hồ sơ, giao nộp sản phẩm.

4. Quy mô, khối lượng.

- Diện tích khảo sát địa hình dự kiến là: 7.400 ha.

- Khối lượng công tác khảo sát dự kiến: Theo phụ lục kèm theo.

5. Tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng.

- Quy phạm thành lập lưới khống chế toạ độ Nhà nước các cấp do Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) xuất bản năm 1990;

- Thông tư hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 số 973/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) ngày 20/6/2001 áp dụng đối với tỉnh Thanh Hoá;

- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1/500 -:- 1/25 000 (phần ngoài trời) do Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) xuất bản năm 1990 (96 TCN 43 - 90);

- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1/500 -:- 1/25 000 (phần trong nhà) do Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) xuất bản năm 1990 (96 TCN 42 - 90);

- Ký hiệu bản đồ địa hình tỉ lệ 1/500 -:- 1/5.000 do cục đo đạc bản đồ Nhà nước (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) xuất bản năm 1995.6. Thời gian thực hiện.

+ Khảo sát thực địa, lập phương án khảo sát: 15 ngày;

+ Chuyển quân + thiết bị đo đạc: 2 ngày;

+ Xây dựng lưới toạ độ và độ cao: 15 ngày;

+ Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000: 45 ngày;

+ Sử lý số liệu và biên tập bản đồ: 20 ngày;

+ Viết thuyết minh kỹ thuật + tổng kết công trình: 5 ngày

* Các hạng mục công việc trên trong thi công cần tiến hành đồng thời như đo lưới toạ độ song song với đo lưới độ cao, đo vẽ chi tiết song song biên tập bản đồ…vv. Tổng thời gian cho thi công là 60 ngày.7. Hồ sơ khảo sát.

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 in OZƠLIT

07 bộ

- Phương án kỹ thuật khảo sát

07 quyển

- Báo cáo kỹ thuật khảo sát

07 quyển

- Đĩa CD chứa nội dung bản đồ trên

02 đĩa

8. Dự toán kinh phí thực hiện: 918.260.000 đ

Chín trăm mười tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn

( chi tiết theo phụ lục kèm theo Tờ trình số: 1398 /SXD –QH ngày 10/6/2011 của Sở xây dựng).

Dự toỏn kinh phớ trờn được tớnh trờn cơ sở ỏp dụng tiờu chuẩn Quy phạm khối lượng dự kiến thực hiện, cỏc chế độ chớnh sỏch hiện hành. Khi thanh quyết toỏn căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện để nghiệm thu – thanh quyết toán.9. Nguồn kinh phí lập quy hoạch: Ngân sách nhà nước cấp .

10. Tổ chức thực hiện.

- Cơ quan thẩm định và phê duyệt phương án: Sở Xây dựng Thanh Hoá.

- Cơ quan thực hiện: Thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, Giám đốc các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính và thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 2/QĐ; PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu: VT, CN (G7).

(G11QD.ĐTKSH lapQHC DTTT vung huyen Tinh Gia)


Nguyễn Ngọc Hồi (đã ký)

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 26.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương