TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ §éc lËp Tù do H¹nh Phóctải về 8.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích8.58 Kb.
#7074

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc


Sè : 1382 TC/UB
Thanh Ho¸, ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 1973

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ.

- §Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ®¸p øng ®­îc t×nh h×nh vµ nhiÖm vô hiÖn nay.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Chñ nhiÖm Uû ban b¶o vÖ bµ mÑ trÎ em vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay t¸ch Phßng tæng hîp hµnh chÝnh cña Uû ban b¶o vÖ bµ mÑ trÎ em tØnh thµnh 2 phßng.

+ Phßng Tæng hîp hµnh chÝnh

+ Phßng KÕ to¸n tµi vô.

§iÒu 2: NhiÖm vô cô thÓ cña tõng phßng do «ng Chñ nhiÖm Uû ban b¶o vÖ bµ mÑ trÎ em quy ®Þnh.

Mçi phßng cã 1 Tr­ëng vµ 1 Phã phßng.§iÒu 3: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, bµ Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, «ng Chñ nhÖm Uû ban b¶o vÖ bµ mÑ trÎ em tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn trùc

§· ký

§Æng V¨n B«i

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 8.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương