TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµtải về 11.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích11.94 Kb.
#7641

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1429 TCDC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 19 th¸ng 05 n¨m 1965


Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp theo LÖnh sè 51-LCT ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam D©n chñ Céng hoµ

- C¨n cø yªu cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c vÖ sinh phßng bÖnh ch÷a bÖnh ë tuyÕn huyÖn thÝch øng víi t×nh h×nh nhiÖm vô s¶n xuÊt, phôc vô chiÕn ®Êu.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Ty tr­ëng Ty y tÕ Thanh Ho¸.quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: - Nay chuyÓn BÖnh viÖn huyÖn Yªn §Þnh vµ BÖnh x¸ huyÖn TriÖu S¬n lªn BÖnh viÖn khu vùc, mçi ®¬n vÞ cã 80 gi­êng bÖnh néi tró, do bÖnh viÖn tØnh Thanh Ho¸ bµn giao.

1- NhiÖm vô cña BÖnh viÖn khu vùc lµ:

a) §¶m nhiÖm viÖc kh¸m bÖnh vµ ch÷a bÖnh néi vµ ngo¹i tró cho c¸n bé c«ng nh©n vµ nh©n d©n huyÖn ®Þa ph­¬ng lµm nhiÖm vô cña tuyÕn II.

b) §¶m nhiÖm tiÕp nhËn sè bÖnh nh©n v­ît qua kh¶ n¨ng chuyªn m«n, cña c¸c BÖnh viÖn, BÖnh x¸ c¸c huyÖn thuéc khu vùc m×nh phô tr¸ch göi ®Õn vµ trao ®æi héi chÈn gãp ý kiÕn vµ biÖn ph¸p ®iÒu trÞ, hoÆc cö c¸n bé ®­a ph­¬ng tiÖn kü thuËt vÒ tËn n¬i trùc tiÕp gi¶i quyÕt, lµm nhiÖm vô cña tuyÕn III, ph©n chia khu vùc nh­ sau:

- BÖnh viÖn Yªn §Þnh phô tr¸ch khu vùc gåm c¸c huyÖn: Yªn §Þnh, VÜnh Léc, Th¹ch Thµnh, CÈm Thuû, B¸ Th­íc, Lang Ch¸nh, Quan Ho¸ vµ c¸c x· phÝa B¾c s«ng Chu cña huyÖn ThiÖu Ho¸.

- BÖnh viÖn TriÖu S¬n phô tr¸ch khu vùc gåm c¸c huyÖn: TriÖu S¬n, Thä Xu©n, N«ng Cèng, Nh­ Xu©n, Th­êng Xu©n, Ngäc LÆc vµ c¸c x· phÝa Nam s«ng Chu cña huyÖn ThiÖu Ho¸.

2- VÒ tæ chøc biªn chÕ nh©n viªn phôc vô vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt:

a) Tæ chøc vÉn gi÷ nguyªn tæ chøc Phßng Y tÕ BÖnh viÖn huyÖn ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o vÒ mäi mÆt cña UBHC huyÖn ®Þa ph­¬ng vµ sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ty Y tÕ vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô.

b) Giao Ty Y tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc cho BÖnh viÖn tØnh tiÕn hµnh viÖc ph©n chia, bµn giao c¸n bé nh©n viªn vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt, cho c¸c BÖnh viÖn khu vùc huíng dÉn viÖc s¾p xÕp tæ chøc bè trÝ nh©n viªn phôc vô cho c¸c BÖnh viÖn khu vùc.

§iÒu 2: -VÒ kinh phÝ ho¹t ®éng cña BÖnh viÖn khu vùc mäi chi phÝ ho¹t ®éng cña c¸c BÖnh viÖn khu vùc ®­îc ¸p dông theo tiªu chuÈn cña BÖnh viÖn tØnh, do Ty Y tÕ trùc tiÕp qu¶n lý.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc vµ d©n chÝnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Tr­ëng ty Y tÕ, BÖnh viÖn Tr­ëng BÖnh viÖn tØnh, Chñ tÞch UBHC huyÖn TriÖu S¬n, Yªn §Þnh vµ Phßng Y tÕ BÖnh viÖn 2 huyÖn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 11.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương