TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµtải về 8.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích8.63 Kb.
#8010

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1468 TC/DC
Thanh Ho¸, ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1967


Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LÖnh sè 51-LCT ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam D©n chñ Céng hoµ, c«ng bè LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp.

- C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc phæ th«ng n¨m häc 1966 -1967.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Ty tr­ëng Ty Gi¸o dôc Thanh Ho¸ vµ «ng Tr­ëng ban Tæ chøc vµ d©n chÝnh tØnh Thanh Ho¸.quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay thµnh lËp nh÷ng Tr­êng phæ th«ng cÊp 2 d­íi ®©y ë huyÖn Quan Ho¸ kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1966 cña n¨m häc 1966 - 1967.

- Tr­êng PT cÊp 2 Trung H¹, gåm 1 líp 5 vµ 1 líp 6

- Tr­êng PT cÊp 2 Phó LÖ, gåm 1 líp 5 vµ 1 líp 6.

§iÒu 2: C¸c Tr­êng phæ th«ng cÊp 2 nãi trªn thuéc hÖ thèng c¸c Tr­êng phæ th«ng trong tØnh, thuéc quyÒn qu¶n lý cña Ty Gi¸o dôc vµ UBHC huyÖn së t¹i.

§iÒu 3: C¸c Tr­êng míi më nãi trªn do Ty Gi¸o dôc vµ UBHC huyÖn giao tr¸ch nhiÖm cô thÓ cho c¸c cÊp bé chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ vµ nh©n d©n n¬i ®­îc më Tr­êng míi chuÈn bÞ Tr­êng së vµ mäi ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó nhµ Tr­êng ho¹t ®éng ®­îc tèt kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1966.

§iÒu 4: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ty Gi¸o dôc, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Chñ tÞch UBHC huyÖn Quan Ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 4 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UûBaN nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp -tù do- h¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> QuyếT ĐỊnh v/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962

tải về 8.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương