TỈnh yên bái số: 1022/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích12.36 Kb.
#2808

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH YÊN BÁI


Số: 1022/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 17 tháng 7 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định cấp tỉnh về hồ sơ

thành lập Trung tâm dạy nghề Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần

Đầu tư và Phát triển giáo dục Yên BáiCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân sửa đổi ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006;

Căn cứ Quyết định 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và Trung tâm dạy nghề;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 84/TTr-LĐTBXH ngày 14/7/2009 về thành lập Hội đồng thẩm định cấp tỉnh hồ sơ thành lập Trung tâm dạy nghề Yên Bái thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Yên Bái,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định cấp tỉnh hồ sơ thành lập Trung tâm dạy nghề Yên Bái thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Yên Bái, gồm các ông, bà có tên sau:

- Chủ tịch Hội đồng: Ông Hoàng Đức Vượng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phó Chủ tịch Hội đồng:

+ Ông Bùi Tiến Lợi - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Bà Hà Thị Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Các thành viên của Hội đồng:

+ Ông Lê Kim Long - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Giám đốc Sở Tài chính;

+ Ông Hà Huy Thượng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

+ Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

+ Ông Phạm Văn Đoàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thư ký Hội đồng: Ông Nguyễn Khắc Chung - Trưởng phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiĐiều 2. Hội đồng thẩm định cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm dạy nghề Yên Bái thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Yên Bái theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà


tải về 12.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương