TỈnh yên bái số: 436/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 22.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích22.85 Kb.
#20981

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 436/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Yên Bái, ngày 09 tháng 4 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH


Về việc Phê duyệt dự án Mô hình giảm nghèo bền vững - Phát triển

đàn bò sinh sản tỉnh Yên Bái năm 2009


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 -2010;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2008 của liên Bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2009 tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 27/TTr-LĐTBXH ngày 04/3/2009 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 54/TTr-SKHĐT ngày 02 tháng 4 năm 2009,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án Mô hình giảm nghèo bền vững - Phát triển đàn bò sinh sản tỉnh Yên Bái năm 2009 với các nội dung như sau:

1- Tên dự án: Mô hình giảm nghèo bền vững - Phát triển đàn bò sinh sản tỉnh Yên Bái năm 2009.

2- Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái.

3- Hình thức đầu tư: Hỗ trợ cho vay mỗi hộ nghèo 01 con bò cái sinh sản theo hình thức “vay bò, trả bò”.

4- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

5- Đối tượng đầu tư của dự án: Là 75 hộ nghèo có đủ điều kiện về lao động, có lợi thế về đồng cỏ chăn nuôi, có nhu cầu được chăn nuôi bò sinh sản để góp phần xoá đói giảm nghèo. Ưu tiên cho các hộ nghèo diện chính sách, hộ nghèo có chủ hộ là nữ, hộ nghèo có nhiều lao động phụ.

6- Địa điểm thực hiện: Dự án thực hiện tại 03 xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Nghĩa An của thị xã Nghĩa Lộ.

7- Nội dung của dự án:

a) Hỗ trợ giống bò cái sinh sản cho các hộ nghèo: Số lượng 75 con.

Cấp trực tiếp cho mỗi hộ nghèo ở 3 xã của thị xã Nghĩa Lộ 01 con bò cái có khả năng sinh sản, giống của địa phương, có độ tuổi từ 18- 48 tháng tuổi, trọng lượng bò đạt từ 150 kg trở lên.

b) Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản cho những hộ nghèo được nhận bò giống của dự án. Tổ chức 3 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các hộ được hỗ trợ bò giống tại 3 xã.

c) Tổ chức quản lý, giám sát, điều hành và thực hiện dự án: Thực hiện theo Quyết định số 85/2006/QĐ-LĐTBXH ngày 15/9/2006 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế hoạt động dự án mô hình giảm nghèo bền vững - Phát triển đàn trâu bò sinh sản năm 2006.

8- Vốn đầu tư thực hiện dự án:

8.1. Tổng vốn đầu tư: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng), trong đó:

- Mua bò giống (giá tạm tính):

75 con x 6.500.000 đồng = 487.500.000 đồng.

- Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật: 3lớp x 2.000.000 đồng = 6.000.000 đồng.

- Quản lý, giám sát, điều hành dự án: 6.500.000 đồng.

8.2. Nguồn vốn đầu tư: Dự án thực hiện bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2009, đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 16/12/2008.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

9- Hiệu quả của dự án:

Dự án thực hiện trước mắt sẽ hỗ trợ cho 75 hộ nghèo của 03 xã thuộc thị xã Nghĩa Lộ có điều kiện để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình và tăng nhanh tổng đàn bò của các xã.

10- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2009.Điều 2. Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái là chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, Uỷ ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tổ chức thực hiện và quản lý dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và theo Quy chế hoạt động dự án "Phát triển đàn trâu, bò sinh sản" tỉnh Yên Bái giai đoạn 2004 - 2014.

- Xây dựng dự toán, quyết toán ngân sách dự án theo chế độ tài chính hiện hành đảm bảo tiết kiệm kinh phí và nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư của dự án.

- Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái được phép tự điều chỉnh hợp đồng trên cơ sở kết quả thẩm định giá bò giống của cơ quan có thẩm quyền và tổng mức vốn đã được UBND tỉnh giao kế hoạch tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 theo hướng:

+ Trường hợp nếu thừa kinh phí thì tăng số lượng bò giống để phù hợp với mức vốn được giao kế hoạch.

+ Trường hợp nếu thiếu kinh phí thì giảm số lượng bò giống để phù hợp với mức vốn được giao kế hoạch.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHPhạm Thị Thanh Trà


tải về 22.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương