TRƯỜng thcs lê LỢi tổ: tiếng anh – tin – cn full name: the forty-five minute test. Class: 6 The first of the second termtải về 67.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích67.27 Kb.
#34859
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

TỔ: TIẾNG ANH – TIN – CN
Full name: ………………………….. THE FORTY-FIVE MINUTE TEST.

Class: 6….. The first of the second term
I. Choose the best answer to complete these sentences : (3 marks)

1. Ba isn’ t tall .He is ----------.

a. fat b. thin c. strong d. short

2. ­­­­What …………….you like for breakfast? _ I,d like a sandwich and some milk.

a. would b. do c. are d. will

3.Thu’s eyes are brown . Her ---------- are white.

a. teeth b. tooth c. lip d. nose

4.I’ m ---------- . I’d like a drink.

a. hungry b. full c. thirsty d. cold

5.Hoa is ---------- She wants some noodles.

a. hungry b. thirsty c. cold d. hot

6.There isn’ t any ---------- in the kitchen.

a. oranges b. apples c. rice d. eggs

7. There is an ---------- on the table.

a. milk b. oranges c. banana d. apple

8. There are ---------- apples.

a. a b. an c. some d. any

9. Are there ----------bananas?

a. a b. an c. some d. any

10. I’d like a ---------- of cooking-oil.

a. box b. bottle c. can d. bar

11. Nam wants a ---------- of toothpaste.

a. box b. tube c. can d. bar

12. Thu needs two ----------of rice.

a. kilos b. box c. can d. bar

II. Give the correct forms or tense of the verbs in the brackets ( 2ms )

1. Can I ( help )………………….... you?

2. ( be)........................ there any bananas?

3. I ( watch)………………………………… T.V now.

4. How much chicken .......................she (want)........................... ?

III. Match a phrase word in column A with a suitable word in column B.(1m)


A

B

Answers

1. a bar of

2. a tube of

3. a bowl of

4. a dozena. toothpaste

b. oranges

c. soap

d. noodles1._______

2._______

3._______

4._______

IV. Read the passage, then answer the follwing questions. (2,5ms)
Miss Hoa is a singer. She is twenty-six years old. She is very beautiful. She has an oval face with round eyes and full lips. She has long black hair and a small nose. Her favorite food is fish and her favorite drink is orange juice.

* Questions:

1. What does Miss Hoa do?

……………………………………………………………………………

2. Is she very beautiful?

………………………………………………………………………………

3. Does she have a round face or an oval face?

………………………………………………………………………………

4. What color is her hair?

………………………………………………………………………………

5. What is her favorite drink?

………………………………………………………………………………V. Complete the dialogue. ( 1,5ms )
eggs ; can ; How much ; How many ; beef ; someSalegirl : ……………….. I help you?

Hoa : Yes. I’d like ………………….. beef, please?

Salegirl : ………………... do you want?

Hoa : Two hundred grams, please.

Salegirl : Two hundred grams of ………………..... Is there anything else?

Hoa : Yes, I need some ……………..

Salegirl : ………………….... do you want?

Hoa : A dozen, please.


- The End -


ANSWER KEY
I. Choose the best answer to complete these sentences : (3 marks)

1.b 2. a 3. a 4. c 5. a 6. c

7. d 8. c 9. d 10. b 11. b 12. a

II. Give the correct forms or tense of the verbs in the brackets ( 2ms )

1/ help


2. Are

3/ am watching

4/ does…. Want

III. Match a phrase word in column A with a suitable word in column B.(1m)

1._______C 2._______A

3._______D 4._______B
IV. Answer the follwing questions. (2,5ms)


  1. Miss Hoa ( She) is a singer.

  2. Yes, she is.

  3. She has an oval face.

  4. She has long black hair .

  5. Her favorite drink is orange juice.

V. Complete the dialogue. ( 1,5ms )

Salegirl : Can I help you?

Hoa : Yes. I’d like some beef, please?

Salegirl : How much do you want?

Hoa : Two hundred grams, please.

Salegirl : Two hundred grams of beef .Is there anything else?

Hoa : Yes, I need some eggs.

Salegirl : How many do you want?

Hoa : A dozen, please.
- The End -

Tên chủ đề

Ngôn ngữ &

Kỹ năng

Nhận biết


Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp Đô thấp


Cấp độ cao
TN

TL

TN

TL

TL

TL

TL
I/ Vocab & grammar

Topic of food, drink, feeling, and body
Topic of food, drink,

feeling, and body


 

 

 

Số câu

 

8

 4

 4

4

 

 

 20

Số điểm

 

2,0

1,0

1,0

1,0

 

 

5,0 
II

/Reading

 

 


 

 


Số câu

 

 
  
Số điểm

 

 
  III/ Writing

 


Form of the verbs

Questions words
Số câu

 


4

2

 2

6

Số điểm

 


2,0

2,0

1,0

5,0

Cộng

 8

 4

 4

8

2

 2

26

 2,0

1,0

1,0

3,0

2,0

1,0

10

Каталог: fileupload -> tainguyen
tainguyen -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kỳ I. MÔN hóa họC. NĂM họC: 2014-2015. I/ Phần câu hỏi lý thuyết
tainguyen -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra hki năm họC 2013-1014 Môn: Tin 6
tainguyen -> BÀi tập nâng cao- lớP 8
tainguyen -> ĐÁP ÁN ĐỀ SỬ 7 hki năm họC 2015-2016 Đề A
tainguyen -> Ubnd tỉnh phú YÊn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học phú YÊN Độc lập -tự do Hạnh phúc
tainguyen -> ĐÁP Án và biểU ĐIỂm lịch sử 8 KÌ II (2012-2013) Câu 1: ( 4điểm)
tainguyen -> MÔN : VẬt lý LỚP : 11 NÂng cao thời gian làm bài: 45 phút
tainguyen -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra hki (2014-2015) Môn: lịch sử lớp 6
tainguyen -> Trường th số 2 Sơn Thành Đông Họ và tên
tainguyen -> Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 1

tải về 67.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương