Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệtải về 29.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích29.58 Kb.
#14095

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: …110…./TTTT-CCTT

V/v Khảo sát thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2012

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- CN. Nguyễn Hoàn Vũ

- ThS. Nguyễn Thiên Lý

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Khảo sát thực trạng chấn thương của vận động viên thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và ứng dụng một số phương pháp phòng tránh chấn thương cho vận động viên” do Trường Nghiệp vụ Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh chủ trì và CN. Nguyễn Hoàn Vũ, ThS. Nguyễn Thiên Lý đồng chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sách:

 • The ACL solution: Prevention and recovery for sports most devastating knee injury. Tác giả: Robert G. Marx, Grethe Myklebust. Nhà xuất bản: Demos Health, 2012.

 • Sports injuries: Prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation. Tác giả: Reha N. Tandogan, Gideon Mann, René Verdonk,… Nhà xuất bản: Springer, 2011.

 • Sports rehabilitation and injury prevention. Tác giả: Paul Comfort, Earle Abrahamson. Nhà xuất bản: Wiley, 2010.

 • Sports injury prevention. Tác giả: Roald Bahr, Lars Engebretsen. Nhà xuất bản: Wiley-Blackwell, 2009.

 • Sports first aid and injury prevention. Tác giả: Ronald P. Pfeiffer. Nhà xuất bản: Jones and Bartlett Publishers, 2008.

 • Sports injury prevention and rehabilitation. Tác giả: Eric Shamus, Jennifer Shamus. Nhà xuất bản: McGraw-Hill Medical, 2001.

   • Sports injuries: Their prevention and treatment. Tác giả: Lars Petersonm, Per Renström. Nhà xuất bản: Human Kinetics, 2000.

  1. Tài liệu:

 • Prevention of sports injuries in adolescents. Tác giả: Mario Mosconi, Stefano Marco Paolo Rossi, Franco Benazzo. Nguồn: Sports Injuries, 2012.

 • Prevention in sports-related injuries. Tác giả: L. Osti, N. Maffulli. Nguồn: Orthopedic Sports Medicine, 2011.

  1. Bài báo:

 • Prevention of sports injury I: A systematic review of applied biomechanics and physiology outcomes research. Tác giả: McBain, Kellen; Shrier, Ian; Shultz, Rebecca;… Nguồn: British Journal of Sports Medicine, 2012.

 • Prevention of sport injury II: A systematic review of clinical science research. Tác giả: McBain, Kellen; Shrier, Ian; Shultz, Rebecca;… Nguồn: British Journal of Sports Medicine, 2012.

 • Kinesio Taping in treatment and prevention of sports injuries. Tác giả: Williams, Sean; Whatman, Chris; Hume, Patria A;… Nguồn: Sports Medicine, 2012.

 • Ball sports injuries in school sport and means of prevention. Tác giả: Greier, K.; Riechelmann, H. Nguồn: Deutsche Zeitschrift Fur Sportmedizin, 2012.

 • Anatomy, physiology and biomechanics of hamstrings injury in football and effective strength and flexibility exercises for its prevention. Tác giả: Zorić Ivan. Nguồn: Journal of Human Sport and Exercise, 2012.

 • Measuring the risk of sustaining injury in sport a novel approach to aid the re-design of personal protective equipment. Tác giả: Nikunj Velani, Ollie Wilson, Ben J. Halkon,… Nguồn: Applied Ergonomics, 2012.

 • Injury prevention behaviour in community-level soccer players. Tác giả: McNoe, Bronwen M. ; Chalmers, David J. Nguồn: Journal of Science and Medicine in Sport, 2011.

 • Rugby union, soccer, touch football: Injury classification. Tác giả: Walsh, J.; Climstein, M.; Heazlewood, I.;… Nguồn: Journal of Science and Medicine in Sport, 2011.

 • Injury prevention target groups in soccer: Injury characteristics and incidence rates in male junior and senior players. Tác giả: Schmikli, Sandor L.; de Vries, Wouter R.; Inklaar, Han;… Nguồn: Journal of Science and Medicine in Sport, 2011.

 • Prevention and management of knee osteoarthritis and knee cartilage injury in sports. Tác giả: Takeda, Hideki; Nakagawa, Takumi; Nakamura, Kozo;… Nguồn: British Journal of Sports Medicine, 2011.

 • Sports injuries in children and adolescents: Classification, epidemiology, and clinical examination. Tác giả: Ravi Mallina, Peter V. Giannoudis. Nguồn: Medical Radiology, 2011.

 • Biomechanical simulation of anterior cruciate ligament strain for sports injury prevention. Tác giả: Zhang, Yanxin; Liu, Guangyu; Xie, Sheng Quan. Nguồn: Computers in Biology and Medicine, 2011.

 • The canadian best practices portal for health promotion and chronic disease prevention: a place to go for program planning in injury prevention in sport. Tác giả: Jetha, N; Volpe, R; Gagné, H;… Nguồn: British Journal of Sports Medicine, 2011.

 • The UIAA medical commission injury classification for mountaineering and climbing sports. Tác giả: Schöffl, Volker; Morrison, Audry; Hefti, Urs;… Nguồn: Wilderness and Environmental Medicine, 2011.

 • Epidemiology and prevention of sports-related eye injuries. Tác giả: Pam Pieper. Nguồn: Journal of Emergency Nursing, 2010.

 • The use of deep friction massage with olive oil as a means of prevention and treatment of sports injuries in ancient times. Tác giả: Nomikos, Nikitas N.; Nomikos, George N.; Kores, Demetrios S. Nguồn: Archives Of Medical Science, 2010.

 • Safety in sports development of practical guidelines for injury prevention and safety promotion in sports. Tác giả: Henke, T.; Luig, P.; Kisser, R.;… Nguồn: Injury Prevention, 2010.

 • Injury prevention in youth sports. Tác giả: Veigel, Jake D.; Pleacher, Michael D. Nguồn: Current Sports Medicine Reports, 2008.

 • Prevention of sports-related foot and ankle injuries. Tác giả: Benazzo, F.; Zanon, G. Nguồn: Medicina Dello Sport, 2008.

 • The orchard sports injury classification system (OSICS) version 10. Tác giả: Rae, Katherine; Orchard, John. Nguồn: Clinical Journal Of Sport Medicine, 2007.

 • Protective sports equipment for reducing injuries in cricket. Tác giả: Stretch, Richard A. Nguồn: International Sportmed Journal, 2006.

 • Classifying sports medicine diagnoses: a comparison of the International classification of diseases 10-Australian modification (ICD-10-AM) and the Orchard sports injury classification system (OSICS-8). Tác giả: Rae, K; Britt, H; Orchard, J;… Nguồn: British Journal of Sports Medicine, 2005.

 • Prevention of knee injuries in sports: A systemic review of the literature. Tác giả: Thacker, S B; Stroup, D F; Branche, C M;… Nguồn: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2003.

 • Injury prevention in sport: not yet part of the game? Tác giả: Chalmers, D J. Nguồn: Journal of the International Society for Child and Adolescent Injury Prevention, 2002.

 • Sports injury prevention: From research to policy and practice. Nguồn: Journal of Science and Medicine in Sport, 2002.

 • Shoe design for prevention of injuries in sport climbing. Tác giả: leonora P van der Putten; Snijders, Chris J. Nguồn: Applied Ergonomics, 2001.

 • Classification of sport-related head trauma: A spectrum of mild to severe injury. Tác giả: Bailes, Julian E; Hudson, Vincent. Nguồn: Journal of Athletic Training, 2001.

 • Youth sports: A pediatrician's perspective on coaching and injury prevention. Tác giả: Koester, Michael C. Nguồn: Journal of Athletic Training, 2000.

 • The prevention of sports injuries in children. Tác giả: Lyle J. Micheli, Rita Glassman, Michelle Klein. Nguồn: Clinics in Sports Medicine, 2000.

 1. TRONG NƯỚC:

  1. Sách:

 • Một số bệnh lý và chấn thương thể thao thường gặp. Tác giả: BS. Đặng Quốc Bảo, Lê Quý Phượng. Nhà xuất bản: Thể dục Thể thao, 2010.

  1. Bài báo:

 • Chủ động phòng ngừa chấn thương trong tập luyện thể thao. Tác giả: Đức Thiện. Nguồn: baonamdinh.com.vn, 2012.

 • Thể thao ở trẻ em: Phòng chấn thương khi trẻ đá bóng. Tác giả: Trà Giang. Nguồn: dieutridau.com, 2012.

 • Cẩn trọng với những chấn thương thể thao. Tác giả: Bảo Nam. Nguồn: dieutridau.com, 2010.

 • 10 chấn thương thường gặp khi luyện tập. Tác giả: Minh Anh. Nguồn: dantri.com.vn, 2010.

 • Chấn thương thể thao không còn là chuyện may rủi. Tác giả: BS. Trương Công Dũng. Nguồn: benhxuongkhop.com, 2009.

 • Phòng ngừa chấn thương trong tập luyện Cầu lông. Nguồn: my.opera.com, 2009.

 • 15 lời khuyên của bác sĩ chấn thương thể thao giúp phòng tránh chấn thương cho người chơi tennis. Nguồn: yhocthethao.org, 2008.

 • Những chấn thương do hoạt động thể thao quá mức ở trẻ em và thanh niên thiếu niên. Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn. Nguồn: Thời sự Y học, 2006.

 • Chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể thao: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. Tác giả: Lê Quý Phượng. Nguồn: Tạp chí hoạt động khoa học, 2003.

 • Phòng ngừa chấn thương trong bóng đá. Nguồn: baomoi.com

 • Phòng tránh thương tích khi tập luyện thể thao. Nguồn: dinhduong.com.vn

 • Phòng tránh chấn thương trong tennis. Nguồn: tin247.com

 • Những biện pháp phòng tránh chấn thương trong thể thao. Tác giả: PGS.TS. Lê Quý Phượng. Nguồn: webthethao.vn

B. CÁN BỘ KHẢO SÁT: CN. Vũ Thụy Minh Thư - Phòng Cung cấp Thông tin

Xin thông báo kết quả khảo sát của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Bùi Thanh Bằng
BM-CVKSTT-04 LBH:02 LSĐ:00 Ngày BH:01/08/2010 Trang /


Каталог: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Sở Khoa Học & Công Nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố Hồ Chí Minh Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ

tải về 29.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương