Uû ban hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸tải về 10.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích10.7 Kb.
#10940

Uû ban hµnh chÝnh


tØnh Thanh Ho¸

ViÖt nam d©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1746 KTCB/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 1974quyÕt ®Þnh

V/v cÊp ®Êt x©y dùng Tr¹m kiÓm so¸t

hµnh chÝnh ®¶o Nghi S¬nChñ tÞch UBHC tØnh thanh ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ UBHC c¸c cÊp c«ng bè t¹i LÖnh sè: 51-LCT ngµy 10-11-1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam D©n chñ Céng hoµ.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 47-CP ngµy 15-3-1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh x©y dùng vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng.

- XÐt Tê tr×nh sè: 19/BCH ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 1974 cña Ban ChØ huy C«ng an Nh©n d©n vò trang tØnh Thanh Ho¸.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng Ty X©y dùng tØnh Thanh Ho¸ b»ng C«ng v¨n sè: 1649 VQH/XD-TH ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 1974.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: DuyÖt cÊp ®Êt x©y dùng cho Ban chØ huy C«ng an nh©n d©n vò trang tØnh Thanh Ho¸ ®Ó x©y dùng Tr¹m kiÓm so¸t hµnh chÝnh ®¶o Nghi S¬n t¹i x· H¶i Th­îng, huyÖn TÜnh Gia, tØnh Thanh Ho¸, víi diÖn tÝch lµ: 1.000 m2

§«ng gi¸p: Ruéng+ nhµ d©n

T©y gi¸p: BiÓn.

T©y Nam gi¸p: Nhµ d©n + ®×nh

B¾c gi¸p: ruéng

(Cã mÆt b»ng thiÕt kÕ quy ho¹ch kÌm theo).§iÒu 2: §¬n vÞ ®­îc cÊp ®Êt x©y dùng ph¶i x©y dùng ®óng vÞ trÝ, ®óng diÖn tÝch, ®óng thiÕt kÕ mÆt b»ng ®· ®­îc duyÖt kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy vµ ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ nh÷ng qui ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt x©y dùng.

§iÒu 3: Ty X©y dùng Thanh Ho¸, UBHC HuyÖn TÜnh Gia vµ Ban chØ huy C«ng an nh©n d©n vò trang Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- BCH C«ng an NDVT

- Ty X©y dùng Thanh Ho¸

- UBHC huyÖn TÜnh Gia

- ViÖn QH Kh¶o s¸t ThiÕt kÕ

- Chi hµng KiÕn thiÕt

- L­u

KT/ chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký


TrÇn TiÕn Qu©n

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 10.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương