Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh ho¸tải về 9.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích9.25 Kb.
#10089

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1664 NC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1974

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 151/TTg ngµy 14/4/1957 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ Quy ®Þnh §iÒu lÖ T¹m thêi vÒ trung dông ruéng ®Êt cho nhu cÇu x©y dùng cña Nhµ n­íc.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 278/KTCB ngµy 16/5/1973 cña Uû ban Hµnh chÝnh tØnh duyÖt MÆt b»ng ®Þa ®iÓm xÝ nghiÖp may c¾t gia c«ng ThÞ x· t¹i phÝa B¾c chî Thi x·.

- XÐt nhu cÇu cÇn thiÕt.quyÕt ®Þnh

§iÒu 1:.Nay tr­ng dông 1.500 m2 ®Êt, ë xãm QuyÕt Th¾ng (hîp t¸c x· n«ng nghiÖp C«ng n«ng) TiÓu khu Hoµng Hoa Th¸m, ThÞ x· cña «ng NguyÔn Sü Thä, giao cho XÝ nghiÖp may c¾t gia c«ng ThÞ x· x©y dùng XÝ nghiÖp.

§iÒu 2: Uû ban Hµnh chÝnh ThÞ x· cã tr¸ch nhiÖm cïng hîp t¸c x· n«ng nghiÖp C«ng n«ng hç trî ®Þa ®iÓm dù kiÕn cÊp ®Êt cho gia ®×nh «ng Thä víi tiªu chuÈn hiÖn hµnh b¸o c¸o lªn Uû ban Hµnh chÝnh tØnh duyÖt cÊp vµ ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn di chuyÓn trong thêi gian 60 ngµy kÓ tõ ngµy cã QuyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 3: XÝ nghiÖp May c¾t gia c«ng ThÞ x· cã tr¸ch nhiÖm båi th­êng thanh to¸n theo chÝnh s¸ch vµ tho¶ thuËn gi÷a c¬ quan vµ gia ®×nh «ng Thä cã sù h­íng dÉn cña UBHC ThÞ x· sau 45 ngµy kÓ tõ ngµy cã QuyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 4: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ty C«ng nghiÖp, Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp may c¾t gia c«ng ThÞ x·, Chñ tÞch UBHC ThÞ x·, Ty C«ng an vµ gia ®×nh «ng Thä chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 4 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

TrÇn TiÕn Qu©n


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương