Uû ban hµnh chÝnh tØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ



tải về 9.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích9.27 Kb.
#7521

uû ban hµnh chÝnh

tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1417 QN/TH




Thanh Ho¸, ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 1958


Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
- ChiÕu S¾c lÖnh sè 63/SL ngµy 22/11/1945 vµ c¸c v¨n b¶n kÕ tiÕp Ên ®Þnh nguyªn t¾c tæ chøc chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n.

- ChiÕu NghÞ ®Þnh sè 759 TTg ngµy 02/5/1956 vµ NghÞ ®Þnh bæ sung sè 208 TTg ngµy 16/5/1957 thµnh lËp Ban chØ huy chèng lôt vµ chèng b·o c¸c cÊp.



quyÕt NghÞ
§iÒu 1: Nay thµnh lËp Ban chØ huy chèng lôt b·o tØnh Thanh Ho¸ gåm c¸c «ng cã tªn sau ®©y:

- ¤ng Ng« ThuyÒn, Chñ tÞch UBHC tØnh lµm Tr­ëng ban.

- §ç Xu©n Tr¸c, Phã chñ tÞch UBHC tØnh lµm Phã Tr­ëng ban.

- NguyÔn Xu©n Ho¹t, Tr­ëng ty Thuû lîi lµm Phã Tr­ëng ban.

- Ph¹m V¨n Do, Uû viªn ChÊp hµnh N«ng héi tØnh lµm Ban viªn.

- Lª BËt Bï, Uû viªn Th­êng vô TØnh ®oµn TNL§, lµm Ban viªn.

- TrÇn Tong, Phã Tr­ëng ty C«ng an, Ban viªn.

- Hoµng Vò C«i, Phã Tr­ëng ty N«ng nghiÖp, Ban viªn.

- Ph¹m §inh, Tr­ëng Tr¹m khÝ t­îng, Ban viªn.

- Th¸i T­, TØnh §éi tr­ëng, Ban viªn



§iÒu 2: NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Ban chØ huy chèng lôt b·o tØnh theo Quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh sè 759 TTg vµ sè 208 TTg.

§iÒu 3: §Ó chuyªn tr¸ch theo dâi n¾m t×nh h×nh gióp cho Ban chØ huy l·nh ®¹o vµ ®«n ®èc thùc hiÖn chñ tr­¬ng kÕ ho¹ch, nay chuyÓn «ng NguyÔn ThÕ Tiªu, c¸n bé Ty Thuû lîi, nguyªn c¸n bé Th­êng trùc ®Ó ®iÒu sang Th­êng trùc V¨n phßng Ban chØ huy chèng lôt b·o tØnh.

§iÒu 4: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, c¸c «ng Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan, ®oµn thÓ vµ c¸c «ng cã tªn trªn chiÕu QuyÕt nghÞ thi hµnh./.





k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn

§· ký

§â V¨n KiÖm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương