Uû ban hµnh chÝnh tØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµtải về 9.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.82 Kb.
#8073

Uû ban hµnh chÝnh

tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1475 CN/TC/NT
Thanh Ho¸, ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1959Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- ChiÕu S¾c lÖnh sè 63/SL ngµy 22/11/1945 tæ chøc chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n c¸c cÊp.

- ChiÕu NghÞ ®Þnh sè 01 N§/LB ngµy 15/01/1956 cña Liªn Bé N«ng l©m, Tµi chÝnh, T­ Ph¸p.

- Theo dÒ nghÞ cña «ng Tr­ëng ty Quèc doanh L©m nghiÖp Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay thµnh lËp t¹i mçi ®Þa ph­¬ng sau ®©y mét Tr¹m uû nhiÖm thu ®Ó thu tiÒn b¸n kho¸n l©m s¶n nh­ gç, cñi, than, luång, n÷a, vµu, n©u, m©y, mãc, c¸c lo¹i thuãc nam v.v.. ®i theo ®­êng bé vµ ®­êng thuû.

- T¹i lµng Giµng thuéc x· ThiÖu Kh¸nh, huyÖn ThiÖu Ho¸.

- T¹i NÊp vµ Léc Giang x· §«ng H­ng, huyÖn §«ng S¬n.

§iÒu 2: C¸n bé phô tr¸ch uû nhiÖm thu sÏ do UBHC c¸c x· ®Þa ph­¬ng cö vµ ®­îc UBHC huyÖn duyÖt chÊp nhËn, chÞu sù l·nh ®¹o chung cña UBHC x· vµ sù h­íng dÉn kiÓm so¸t vÒ chuyªn m«n vµ Tµi chÝnh cña Tr¹m L©m nghiÖp vµ Ty Quèc doanh L©m nghiÖp Thanh Ho¸.

Tr¹m Phóc KiÕm §ån Thuû cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn vÒ sæ s¸ch còng nh­ vÒ nghiÖp vô cho c¸c Uû nhiÖm thu.

C¸n bé Uû nhiÖm thu sÏ ®­îc h­ëng thï lao theo chÕ ®é ®· quy ®Þnh Trong NghÞ ®Þnh sè 01 N§/LB ngµy 15/01/1956 vµ bæ khuyÕt NghÞ ®Þnh sè 8 CN/TC/N§ ngµy 23/8/1954.

§iÒu 3: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh Thanh Ho¸, c¸c «ng Tr­ëng ty Quèc doanh L©m nghiÖp Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBHC c¸c huyÖn ThiÖu Ho¸, §«ng S¬n vµ UBHC c¸c x·, chiÕu NghÞ ®Þnh thi hµnh../.

N¬i nhËn:

- C¸c huyÖn ThiÖu Ho¸, §«ng S¬n.

- C¸c x· ThiÖu Kh¸nh, §«ng H­ng.

- QD L©m nghiÖp Thanh Ho¸.

- Ty Tµi chÝnh Thanh Ho¸.

- Tr¹m Phóc KiÓm §ån thuû t¹i Hµm Rång.- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn

§· ký

Bïi Kinh Vinh

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương