Uû ban hµnh chÝnh tØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµtải về 9.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.52 Kb.
#8463

Uû ban hµnh chÝnh tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1502
Thanh Ho¸, ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 1959Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- ChiÕu S¾c lÖnh sè 63/SL ngµy 22/11/1945 vÒ viÖc tæ chøc chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n c¸c cÊp.

- ChiÕu NghÞ ®Þnh sè 01 N§/LB ngµy 15-01-1956 cña Liªn bé N«ng l©m Tµi chÝnh, T­ ph¸p.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty quèc doanh L©m nghiÖp Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay thµnh lËp t¹i mçi ®Þa ph­¬ng sau ®©y mét Tr¹m uû nhiÖm thu tiÒn b¸n kho¸n l©m s¶n nh­: gç, cñi, than, luång, tre, nøa vµu, n©u, m©y, mãc, c¸c lo¹i thuèc nam v.v.. ®i theo ®­êng bé vµ ®­êng thuû.

- T¹i x· Xu©n Du thuéc huyÖn Nh­ Xu©n.

- T¹i x· T©n ninh vµ x· Minh ch©u, huyÖn N«ng Cèng.

§iÒu 2: C¸n bé phô tr¸ch uû nhiÖm thu sÏ do UBHC x· ®Þa ph­¬ng cö vµ ®­îc UBHC huyÖn duyÖt chÊp nhËn, chÞu sù l·nh ®¹o chung cña UBHC x· vµ sù h­íng dÉn kiÓm so¸t vÒ chuyªn m«n vµ tµi chÝnh cña Tr¹m L©m nghiÖp vµ Ty quèc doanh L©m nghiÖp.

Tr¹m L©m nghiÖp Sim cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn vµ sæ s¸ch còng nh­ vÒ nghiÖp vô cho c¸c uû nhiÖm thu.

C¸n bé uû nhiÖm thu sÏ ®­îc h­ëng thï lao theo chÕ ®é ®· quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh sè 01-ND/LB ngµy 15/1/1956 vµ bæ khuyÕt NghÞ ®Þnh sè 8 CN/TC/ND ngµy 23/8/1954.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh Thanh Ho¸, «ng Tr­ëng ty Quèc doanh L©m nghiÖp Thanh Ho¸, c¸c «ng Chñ tÞch UBHC c¸c huyÖn Nh­ Xu©n vµ N«ng Cèng vµ UBHC c¸c x· s¬ quan chiÕu QuyÕt ®Þnh nµy thi hµnh./.

N¬i nhËn:

- Ty QD L©m nghiÖp.

- Ty Tµi chÝnh Thanh Ho¸

- UBHC huyÖn Nh­ Xu©n, N«ng Cèng.

UBHC c¸c x· Xu©n Du, T©n ninh vµ Minh Ch©u.

- Tr¹m L©m nghiÖp Sim- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn

§· ký

Vâ QuyÕt

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương