Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµtải về 8.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.61 Kb.
#9829

Uû ban Hµnh chÝnh

tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc


Sè : 1635 GDCN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 1974

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 209/Q§ ngµy 18/5/1967 cña Bé §¹i häc vµ Trung häc Chuyªn nghiÖp vÒ Quy chÕ thi vµ c«ng nhËn tèt nghiÖp Trung häc Chuyªn nghiÖp.

- XÐt b¸o c¸o cña Héi ®ång thi tèt nghiÖp kho¸ 10, tr­êng Trung häc N«ng nghiÖp miÒn xu«i vµ ®Ò nghÞ cña «ng Chñ nhiÖm Uû ban N«ng nghiÖp Thanh Ho¸ vÒ viÖc c«ng nhËn tèt nghiÖp cho häc sinh kho¸ 10 ngµnh trång trät vµ ch¨n nu«i Tr­êng Trung häc N«ng nghiÖp miÒn xu«i Thanh Ho¸.quyÕt ®Þnh c«ng nhËn tèt nghiÖp

§iÒu 1: C«ng nhËn tèt nghiÖp cho 185 häc sinh ngµnh trång trät vµ ch¨n nu«i cña Tr­êng Trung häc N«ng nghiÖp miÒn xu«i, cã b¶n danh s¸ch kÌm theo

§iÒu 2: Tr­êng Trung häc N«ng nghiÖp miÒn xu«i cã tr¸ch nhiÖm ph©n phèi sè häc sinh trªn vÒ c¸c ®Þa ph­¬ng cña ng­êi ®i häc, bµn giao kÕt qu¶ häc tËp vµ tu d­ìng trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o, gióp ®Þa ph­¬ng cã ®iÒu kiÖn qu¶n lý, sö dông tèt sè häc sinh ®· tèt nghiÖp. Nhµ tr­êng chØ cÊp b»ng tèt nghiÖp cho sè häc tinh trªn sau khi hÕt thêi gian tËp sù vµ ®­îc ®Þa ph­¬ng x¸c nhËn ®· hoµn thµnh tèt c«ng t¸c.

§iÒu 3: C¸c «ng: Ch¸nh v¨n phßng UBHC tØnh, Chñ nhiÖm Uû ban N«ng nghiÖp, Tr­ëng ban Gi¸o dôc Chuyªn nghiÖp, HiÖu tr­ëng Tr­êng Trung häc N«ng nghiÖp miÒn xu«i vµ sè häc sinh ghi trong ®iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. /.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

TrÞnh Ngäc BÝch

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 8.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương