Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh ho¸tải về 7.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích7.85 Kb.
#9201

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1579
Thanh Ho¸, ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1969Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 198 CP ngµy 07/11/1961 cña Héi ®ång ChÝnh phñ Qui ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n vµ UBHC c¸c cÊp.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 219 Q§ ngµy 27/4/1963 cña Bé Gi¸o dôc Qui ®Þnh §iÒu lÖ thi tèt nghiÖp S­ ph¹m cÊp 1, S­ ph¹m cÊp 2.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty Gi¸o dôc Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: C«ng nhËn tèt nghiÖp S­ ph¹m cÊp mét hÖ (7+2) cho 280 (hai tr¨m t¸m m­¬i) gi¸o sinh trong danh s¸ch kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy do Ty Gi¸o dôc Thanh Ho¸ ®· xÐt duyÖt, kho¸ häc 01 n¨m 1967-1968 vµ 01 n¨m båi d­ìng 1968 - 1969.

§iÒu 2: Chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸ uû nhiÖm cho «ng Tr­ëng ty Gi¸o dôc Thanh Ho¸ cÊp b»ng tèt nghiÖp cho sè gi¸o sinh tróng tuyÓn nãi trªn.

§iÒu 3: C¸c «ng, bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ty Gi¸o dôc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 7.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương