Uû ban Hµnh chÝnhtải về 9.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích9.38 Kb.
#2657

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1007 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 1971Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. Quy ®Þnh LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp.

- §Ó ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng c¬ b¶n hiÖn nay.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty KiÕn tróc vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay cho Ty KiÕn tróc ®­îc thµnh lËp ph©n x­ëng g¹ch ngãi t¹i x· §Þnh C«ng. Giao ph©n x­ëng nµy cho XÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tr­íng trùc tiÕp qu¶n lý toµn diÖn.

§iÒu 2: Ph©n x­ëng nµy cã 1 Ph©n x­ëng tr­ëng phô tr¸ch, 1 Ph©n x­ëng phã gióp viÖc.

ChØ tiªu lao ®éng cña ph©n x­ëng do Uû ban KÕ ho¹ch tØnh th«ng b¸o.§iÒu 3: ¤ng Tr­ëng ty KiÕn tróc liªn hÖ víi c¸c «ng Thñ tr­ëng c¸c ngµnh cã liªn quan chuÈn bÞ vÒ: TiÒn vèn, vËt t­, lao ®éng v.v.. ®Ó ph©n x­ëng cã thÓ ®­a vµo s¶n xuÊt trong quý IV/1971.

§iÒu 4: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, «ng Tr­ëng ty KiÕn tróc, c¸c «ng Thñ tr­ëng c¸c ngµnh cã liªn quan trong tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

Noi nhËn:

- Nh­ §iÒu 4 Q§

- L­u


k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký


TrÞnh Ngäc BÝch


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸

tải về 9.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương