Uû ban nhn dn §éc lËp –Tù do – H¹nh phóctải về 7.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích7.69 Kb.
#3118
H§ND tØnh Thanh Hãa céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Uû ban nh©n d©n §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
Sè : 1051 NN/UBTH Thanh Hãa, ngµy 6 th¸ng 12 n¨m 1991


QuyÕt ®Þnh giao quyÒn sö dông ®Êt
Chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

- C¨n cø LuËt ®Êt ®ai ban hµnh ngµy 8/1/1988.

- C¨n cø quy ®Þnh 912 NN/UBTH ngµy 3/8/2988 cña UBND tØnh Thanh Hãa quy ®Þnh chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông mét sè ®Êt ®ai ë tØnh Thanh Hãa

- C¨n cø tê tr×nh luËn chøng kinh tÕ kü thuËt cña Bé ngo¹i giao vµ ý kiÕn cña UBND thÞ x· SÇm S¬n tho¶ thuËn ®Þa ®iÓm sè 54 ngµy 5/11/1991.

- C¨n cø ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.

QuyÕt ®Þnh§iÒu 1 : Nay giao cho Bé Ngo¹i giaoqu¶n lý vµ sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng nhµ nghØ thuéc ph­êng B¾c S¬n, thÞ x· SÇm S¬n, víi tæng diÖn tÝch 2650 m2, Trong ®ã trªn c¬ së quyÕt ®Þnh t¹m giao sè 960 NN/UBTH ngµy 9/11/1991 cña UBND tØnh Thanh Hãa, t¹i thöa sè 805c – tê b¶n ®å sè 1.

Cã s¬ ®å trÝch ë b¶n ®å ®Þa chÝnh ph­êng §«ng S¬n tû lÖ 1/2000 kÌm theo.X©y dùng theo mÆt b»ng ®­îc duyÖt sè 277 XD/UBTH ngµy 12/11/1991§iÒu 2 : C¬ quan, ®¬n vÞ ®­îc giao nhËn cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ sö dông ®óng ranh giíi , ®óng diÖn tÝch, ®óng thêi gian vµ ®óng môc ®Ých.

§iÒu 3 : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh,Thñ tr­ëng c¬ quan XÝ nghiÖp cung øng vËt t­-c«ng ty x©y dùng K2,Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt, Chñ tÞch UBND thÞ x· Thanh Hãa, Chñ tÞch UBND ph­êng §«ng S¬n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

kt/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

Phã chñ tÞch

§· ký

Lª H÷u Hinh
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 7.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương