Uû ban nhn dn §éc lËp –Tù do – H¹nh phóctải về 8.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích8.12 Kb.
#3360
H§ND tØnh Than h Hãa céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Uû ban nh©n d©n §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
Sè : 1171 NN/UBTH Thanh Hãa, ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 1991


Chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

  • C¨n cø ®iÒu 49 LuËt bÇu cö H§ND vµ UBND c¸c cÊp.

  • C¨n cø ®iÒu 13 luËt ®Êt ®ai.

  • C¨n cø quy ®Þnh 912 NN/UBTH cña UBND tØnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý sö dông ®Êt trong tØnh.

  • C¨n cø tê tr×nh sè 90 N§/UB§S ngµy 24/10/1991 cña UBND huyÖn §«ng S¬n xinduyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cho x· §«ng t©n ®Ó x©y dùng nhµ ë theo c¨n hé ®éc lËp cho c¸n bé nh©n viªn cña ®¬n vÞ xÝ nghiÖp v«i ®¸ §«ng t©n ®ãng trªn ®Þa bµn x· §«ng T©n.

- Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1 : Nay giao cho UBND x· §«ng T©n qu¶n lý sö dông ®Ó x©ydùng nhµ ë theo c¨n hé ®éc lËp cho 59 hé c¸n bé nh©n viªn cña ®¬nvÞ xÝ nghiÖp v«i ®¸ §«ng T©n ®ãng trªn ®Þa bµn x· §«ng T©n huyÖn §«ng S¬n.Víi diÖn tÝch lµ 5972 m2,ë c¸c thöa 307 thuéc tê b¶n ®å sè 04 tû lÖ 1/2000,lµ ®Êt khu gia ®Þnh cò cña ®¬n vÞ xÝ nghiÖp v«i ®¸ §«ng T©n.

§iÒu 2 : UBND huyÖn §«ng T©n cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o thùc hiÖn giao ®Êt ®óng ®Þa ®iÓm, ®óng môc ®Ých, ®óng diÖn tÝch, ®ång thêi chØ ®¹o viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, thu tiÒn sö dông ®Êt vµ tiÒn lÖ phÝ ®Þa chÝnh nép kÞp thêi vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®óng quy ®Þnh.

§iÒu 3 : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt t×nh, Chñ tÞch UBND huyÖn §«ng S¬n, Chñ tÞch UBND x· §«ng T©n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

kt/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa Phã chñ tÞch

§· ký


Lª H÷u Hinh
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 8.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương