Uû ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 61.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích61.5 Kb.
#16312
Uû ban nh©n d©n Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam

tØnh thanh hãa §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 3465 /Q§-UBND Thanh Hãa, ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2007

quyÕt ®Þnh

Phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh:

§­êng Ban C«ng - Lòng Cao, huyÖn B¸ Th­íc.


Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa


C¨n cø LuËt Tæ chnøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

C¨n cø LuËt X©y dùng n¨m 2003;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005, NghÞ ®Þnh sè 112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ngµy 13/6/2007cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cña ChÝnh Phñ;

C¨n cø Th«ng t­ sè 02/2007/TT-BXD ngµy 14/02/2007 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn mét sè néi dung vÒ lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1886/Q§-UBND ngµy 29/6/2007 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ giao Së GTVT lµm chñ ®Çu t­ c¸c tuyÕn ®­êng vµo Trung t©m c¸c x· ch­a cã ®­êng « t«;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së GTVT Thanh Ho¸ t¹i Tê tr×nh sè 1355/ TTr-SGTVT ngµy 24/10/2007; cña Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ t¹i Tê tr×nh sè 1440/SKH§T-T§ ngµy 12/11/2007 vÒ viÖc tr×nh duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: §­êng Ban C«ng - Lòng Cao, huyÖn B¸ Th­íc,


QuyÕt ®Þnh :
§iÒu 1. Phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: §­êng Ban C«ng - Lòng Cao, huyÖn B¸ Th­íc víi nh÷ng néi dung chÝnh sau :

1. Tªn dù ¸n: §­êng Ban C«ng - Lòng Cao, huyÖn B¸ Th­íc.

2. Chñ ®Çu t­: Së GTVT Thanh Ho¸.

3. Môc tiªu ®Çu t­: §Çu t­ x©y dùng ®­êng giao th«ng ®Õn c¸c x· ch­a cã ®­êng « t« ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i vµ ph¸t triÓn Kinh tÕ - X· héi cho nh©n d©n c¸c x· cña huyÖn B¸ th­íc.

4. Néi dung vµ quy m« ®Çu t­:

4.1 Néi dung ®Çu t­: §Çu t­ x©y dùng nÒn, mÆt ®­êng, c«ng tr×nh tho¸t n­íc vµ hÖ thèng an toµn giao th«ng cña tuyÕn ®­êng nh­ sau:

a- TuyÕn chÝnh:

- §iÓm ®Çu: Km0+00 giao víi QL217 t¹i Km93+820 thuéc ®Þa phËn x· Cµnh Nµng, huyÖn B¸ Th­íc;

- §iÓm cuèi: Km30+891 thuéc ®Þa phËn lµng NËm B¸, x· Lòng Cao, huyÖn B¸ Th­íc;

ChiÒu dµi tuyÕn chÝnh L = 30,891 km;b- TuyÕn nh¸nh:

- §iÓm ®Çu: Km16+00 cña tuyÕn chÝnh, thuéc ®Þa phËn lµng Cao, x· Lòng Cao, huyÖn B¸ Th­íc;

- §iÓm cuèi: Km 20+352 trung t©m x· Lòng Cao, huyÖn B¸ Th­íc.

ChiÒu dµi tuyÕn nh¸nh Ln = 4,352km.4.2 Quy m« ®Çu t­:

Quy m« ®­êng GTNT lo¹i A, theo Tiªu chuÈn 22TCN 210-92:

- VËn tèc thiÕt kÕ : Vtk =15 km/h;

- ChiÒu réng nÒn ®­êng: Bn = 5,0 m;

- ChiÒu réng mÆt ®­êng: Bm =3,5 m;

- ChiÒu réng lÒ ®­êng : Bl = 2 x 0,75 m = 1,5 m;

* Riªng ®o¹n Km16+00 - Km22+190,16 do dèc däc lín, ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho giao th«ng thiÕt kÕ chiÒu réng nÒn ®­êng Bn = 6,0m; ChiÒu réng mÆt ®­êng: Bm =3,5 m; ChiÒu réng lÒ ®­êng: Bl = 2x1,25 m;

* §o¹n Km22+190,16 - Km30+891: ChØ phôc vô cho nh©n d©n 3 lµng Son, M­êi, B¸ nªn chiÒu réng nÒn ®­êng Bn = 4,0m; chiÒu réng mÆt ®­êng: Bm =3,0 m; ChiÒu réng lÒ ®­êng: Bl = 2 x 0,5 m;

- C«ng tr×nh x©y dùng vÜnh cöu, t¶i träng thiÕt kÕ H13-X60;

- TÇn suÊt tÝnh to¸n thuû v¨n: P = 4% víi nÒn ®­êng, cÇu nhá vµ cèng; P = 2% ®èi víi cÇu trung.

- KÕt cÊu mÆt ®­êng: Eyc ≥ 770 daN/cm2. Bao gåm c¸c lo¹i kÕt cÊu sau:

* KÕt cÊu 1: ¸p dông cho c¸c ®o¹n tuyÕn tõ Km0+00 - Km16+00 cña tuyÕn chÝnh vµ tuyÕn nh¸nh ( Km16+00 - Km20+352). Gåm c¸c líp tõ trªn xuèng nh­ sau:

+ L¸ng nhùa 2 líp tiªu chuÈn nhùa 3,0 kg/m2.

+ T­íi nhùa thÊm b¸m tiªu chuÈn nhùa 1,0kg/m2.

+ CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 dµy 14cm.

+ CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 dµy 18cm.

* KÕt cÊu 2: ¸p dông cho ®o¹n tuyÕn tõ Km16+00 - Km22+190,16 cña tuyÕn chÝnh; Gåm c¸c líp tõ trªn xuèng nh­ sau:

+ MÆt bª t«ng xi m¨ng M300# dµy 22cm.

+ Líp c¸t t¹o ph¼ng dµy 3cm.

+ Mãng ®¸ d¨m tiªu chuÈn dµy 15cm.* KÕt cÊu 3: ¸p dông cho c¸c ®o¹n tuyÕn tõ Km22+190,16 - Km30+981 cña tuyÕn chÝnh; Gåm c¸c líp tõ trªn xuèng nh­ sau:

+ L¸ng nhùa 2 líp tiªu chuÈn nhùa 3,0 kg/m2.

+ MÆt ®­êng ®¸ d¨m tiªu chuÈn dµy 12cm.

+ Mãng ®¸ d¨m tiªu chuÈn dµy 15cm.

- C«ng tr×nh tho¸t n­íc: Tho¸t n­íc däc b»ng ch¶y to¶ vµ r·nh däc h×nh thang kÝch th­íc ( 120+40 ) x 40 cm, Khi ®é dèc ≥ 6% trªn c¸c ®o¹n ®µo ®Êt hoÆc ®¸ phong ho¸ m¹nh th× gia cè r·nh b»ng ®¸ héc x©y v÷a xi m¨ng M100#;

- C«ng tr×nh tho¸t n­íc ngang: Toµn tuyÕn cã 159 cèng tho¸t n­íc c¸c lo¹i bao gåm: Cèng khÈu ®é 0,75m - 1,0m: 135 c¸i; Cèng K§ ≥1,5m: 24 c¸i;

- Trµn liªn hîp: Trªn toµn tuyÕn cã 01 trµn liªn hîp cèng b¶n K§1,5 m;

- CÇu: Trªn toµn tuyÕn cã 01 cÇu trung vµ 01 cÇu trµn:

+ CÇu Suèi Kh»m: Lý tr×nh Km4+166; Quy m«: CÇu BTCT vÜnh cöu, t¶i träng thiÕt kÕ H30-XB80, Khæ cÇu B =7+2x0,5= 8,0m; CÇu dÇm gi¶n ®¬n 1 nhÞp BTCT DUL 24m.

+ CÇu trµn liªn hîp ( CÇu Hãn NgµI ): Lý tr×nh Km12+251;

Khæ cÇu: B = 5 + 2 x 0,3m=5,6m; CÇu dÇm gi¶n ®¬n 1 nhÞp 15m;

- C«ng tr×nh phßng hé: T­êng ch¾n bè trÝ ë ®Þa h×nh cÇn thiÕt. §o¹n cã ®é dèc däc lín vµ kÐo dµi bè trÝ c¸c vÞ trÝ tr¸nh xe, ®iÓm quay ®Çu xe vµ ®­êng cøu n¹n.

- HÖ thèng an toµn giao th«ng: ThiÕt kÕ theo quy ®Þnh trong §iÒu lÖ B¸o hiÖu ®­êng bé 22TCN 237-01;

5. §Þa ®iÓm x©y dùng: Thuéc ®Þa phËn c¸c x·: Ban C«ng, Thµnh L©m, Lòng Niªm, Cæ Lòng vµ Lòng Cao, huyÖn B¸ Th­íc, tØnh Thanh Ho¸;

6. Tæng møc ®Çu t­: 130.903,0 triÖu ®ång;

Trong ®ã: - Chi phÝ x©y dùng: 101.727,0 triÖu ®ång;

- §Òn bï GPMB: 4.000,0 triÖu ®ång;

- Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n: 1.156,0 triÖu ®ång;

- Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng: 4.872,0 triÖu ®ång;

- Chi phÝ kh¸c: 2.074,0 triÖu ®ång;

- Dù phßng 17.074,0 triÖu ®ång.

( Cã phô biÓu chi tiÕt tæng møc ®Çu t­ kÌm theo ).

7. Nguån vèn ®Çu t­: Vèn tr¸i phiÕu ChÝnh phñ.

8. Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n: Kh«ng qu¸ 3 n¨m.

9. H×nh thøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n: Chñ ®Çu t­ trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n.

10. Ph­¬ng thøc thùc hiÖn dù ¸n: Theo LuËt X©y dùng n¨m 2003; LuËt §Êu thÇu 2005; NghÞ ®Þnh sè 111/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc h­íng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ Lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng.

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 334/Q§-CT ngµy 28/01/2005 vµ nh÷ng v¨n b¶n sã liªn quan tr¸i víi quyÕt ®Þnh nµy;

Gi¸m ®èc Së Giao th«ng VËn t¶I tæ chøc thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh; Gi¸m ®èc c¸c Së: KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Giao th«ng VËn t¶i, X©y dùng, Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«I tr­êng; Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh Thanh Ho¸; Chñ tÞch UBND huyÖn B¸ Th­íc vµ c¸c ngµnh, ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn: kt. Chñ tÞch

- Nh­ §iÒu 3-Q§ ; Phã Chñ tÞch

- L­u : VT, CN ( 2b ) ;

( vqd_DA d Ban Cong_Lung Cao BT ).

Lª ThÕ B¾c (§· ký)

BiÓu chi tiÕt tæng møc ®Çu t­ C«ng tr×nh:

§­êng Ban C«ng - Lòng Cao, huyÖn B¸ Th­íc.

( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 3465 /Q§-UBND ngµy 14 / 11/2007cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ )TTH¹ng môc c«ng tr×nhDiÔn gi¶i


Thµnh tiÒn

( TriÖu ®ång )
Tæng møc ®Çu t­ :
130.903,0

A

Chi phÝ x©y dùng
101.727,0

B

Chi phÝ ®Òn bï GPMB ( T¹m tÝnh )
4.000,0

c

Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n:

Gxdttx1,25%

1.156,0

d

Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng :
4.872,0

1

Chi phÝ kh¶o s¸t b­íc dù ¸n ®Çu t­
1.011,96

2

Chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t­

Gxdttx0,244%x1.1

248,20

3

Chi phÝ kh¶o s¸t b­íc TKBVTC
1.215,5

4

Chi phÝ thiÕt kÕ b­íc TKBVTC

Gxdttx1,03%x1.1

1.047,7

5

ThÈm tra phª duyÖt TK BVTC

Gxdttx0,055%

50,86

6

ThÈm tra phª duyÖt DT

Gxdttx0,054%

49,94

7

Chi phÝ gi¸m s¸t kü thuËt thi c«ng

Gxdttx1,171%x1.1

1.191,22

8

LËp HSMT, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ HSDT

Gxdttx0,061%x1.1

56,97

E

Chi phÝ kh¸c :
2.074,0

1

ThÈm ®Þnh DA§T&TKCS
25,0

2

QuyÕt to¸n

Gxdtt x 0,06%

55,5

3

B¶o hiÓm c«ng tr×nh

Gxdtt x 0,4%

370,0

4

B¶o hiÓm thiÕt kÕ

5%x1.1xx1.047,7

57,5

5

KiÓm to¸n c«ng tr×nh

Gxdttx0,072%

66,5

6

Rµ ph¸ bom m×n ( T¹m tÝnh )
1.500,0

F

Dù phßng

15%(A+B+C+D+E)

17.074,0


Ghi chó: Nh÷ng h¹ng môc t¹m tÝnh, khi dù to¸n ®­îc duyÖt chÝnh thøc míi cã gi¸ trÞ thùc hiÖn./.


- -Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UûBaN nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp -tù do- h¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> QuyếT ĐỊnh v/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962

tải về 61.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương