UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà namtải về 12.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích12.56 Kb.
#2805

UỶ BAN NHÂN DÂN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố : 1022 /QĐ-CT

Hà Nam, ngày 28 tháng 7 năm 2004
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÀ NAM

V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001- 2005

-------------CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 25/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001- 2005;

Căn cứ Quyết định số 175/2001/QĐ-TTg ngày 09/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị 58/CT0-TW của Bộ Chính trị;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001- 2005, gồm các ông (bà) có tên sau:


  1. Ông Trần Xuân Lộc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban.

  2. Ông Trịnh Xuân Đảng - Giám đốc Sở KH&CN - Phó Ban TT.

  3. Bà Hồ Thị Dung - Phó Chánh VP HĐND và UBND tỉnh - Uỷ viên.

  4. Ông Nguyễn Đức Hoà - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư- Uỷ viên.

  5. Ông Bùi Quang Kỳ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ- Uỷ viên.

  6. Ông Trịnh Văn Thế - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Uỷ viên.

  7. Bà Đỗ Thị Nguyệt Tú- Trưởng phòng Thông tin tư liệu và Sở hữu công nghiệp, Sở KH&CN - Thư ký.


Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001- 2005 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


- Như điều 3
- Lưu VT, VX

Đinh Văn CươngКаталог: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

tải về 12.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương