UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc giấy chứng nhậN ĐẦu tưtải về 22.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích22.77 Kb.
#22017


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Số: 26 121 000 031Chứng nhận ngày 09 tháng 12 năm 2011
Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số: 61/2010/ NĐ - CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 84/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ - CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý Chợ;

Căn cứ Quyết định số: 4670/2010/QĐ – UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tõm thương mại trờn địa bàn tỉnh Thanh Húa;

Căn cứ Quyết định số: 1088/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 2575/SKHĐT-KTĐN ngày 21/11/2011, Tờ trình số: 2741/SKHĐT – KTĐN ngày 08/12/2011 và Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh để thực hiện dự án Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương,


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Chứng nhận nhà đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH MINH
Trô së chÝnh số: 217, đường Quang Trung,phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2800148778, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Húa cấp, đăng ký lần đầu ngày 04/7/2005, thay đổi lần 4 ngày 06/4/2011;

Vốn Điều lệ: 54 tỷ VNĐ

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Bà Lê Thị Thanh Thủy.

Chức vụ: Giám đốc.

Sinh ngày: 05/02/1970; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Chứng minh nhân dân số: 171530008.

Cấp ngày: 20/9/2006; Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Húa.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 499, đường Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chỗ ở hiện tại: Số 499, đường Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

Điều 1. Tên dự án:

CHỢ ĐẦU MỐI RAU QUẢ, THỰC PHẨM ĐÔNG HƯƠNG

Điều 2. Mục tiêu và quy mô dự án:

- Mục tiêu: Là đầu mối cung cấp rau quả, thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của nhân dân thành phố Thanh hoá

- Quy mô: Xây dựng Chợ loại I gồm: 1.050 điểm kinh doanh

Điều 3. Địa điểm và diện tích đất thực hiện dự án:

- Địa điểm: xà Đông Hương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam;- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 16.103 m2

Điều 4. Tổng vốn đầu tư dự án: 69 tỷ VNĐ.

Nguồn vốn:

- vốn tự có: 49 .tỷ VNĐ;

- Vốn vay các tổ chức tín dụng: 20 tỷ VNĐ.

Điều 5. Thời hạn hoạt động:

50 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Điều 6. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến:

- Khởi công xây dựng: tháng 02/2012.

- Thời gian hoàn thành: tháng 02/2015.
Điều 7. Các ưu đãi đối với dự án:

Dự án Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư (theo điểm 44, phần B, phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định số: 108/2006/NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ) và Danh mục lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Nghị định số: 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ; đồng thời, thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng tại Quyết định số 4670/2010/QĐ – UBND, ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Vì vậy, công ty thực hiện đầu tư dự án đúng với hồ sơ đăng ký thì dự án đầu tư Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương được hưởng các ưu đãi như sau:

- Về tiền sử dụng đất: Được miễn tiền sử dụng đất trong thời gian 11 năm đầu kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.- Được hưởng các chính sách hỗ trợ đầu tư khác theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 84/2011/TT – BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính và Nghị định số: 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ.

- Được hưởng các ưu đãi hỗ trợ đầu tư theo quy định tại mục II, Điều 1, Quyết định số 4670/2010/QĐ - UBND, ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa và các ưu đãi hỗ trợ khác theo quy định hiện hành của nhà nước;

Điều 8. Giấy chứng nhận đầu tư được lập thành 02 bản gốc, nhà đầu tư được cấp 01 bản và 01 bản lưu tại UBND tỉnh Thanh Hoá. Giấy chứng nhận đầu tư được sao gửi đến: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đình Thọ (đã ký)Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 22.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương