UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.89 Kb.
#5257


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5039/UBND-KTTC Thanh Hóa, ngày 05 tháng 8 năm 2011

V/v Nghiên cứu, đề xuất phân bổ

nguồn kinh phí TW hỗ trợ cho tỉnh

để khắc phục hậu quả mưa lũ sau

bão số 2 năm 2011.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Sở Nông nghiệp và PTNT.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận được Quyết định số 1228/QĐ - TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc: " Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 2 ".

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước, tình hình thực tế thiệt hại của các huyện, thị xã, thành phố do bị ảnh hưởng của mưa lũ sau cơn bão số 2 năm 2011 gây ra và số kinh phí đã được Trung ương hỗ trợ cho tỉnh tại Quyết định số 1228/QĐ - TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương thực hiện các công việc sau và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/8/2011:

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành và các đơn vị có liên quan; nghiên cứu, đề xuất phân bổ số kinh phí Trung ương hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định số 1228/QĐ - TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành và các đơn vị có liên quan; nghiên cứu, đề xuất phân bổ số kinh phí Trung ương hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện các nội dung quy định tại Điều 2 của Quyết định số 1228/QĐ - TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và sao gửi kèm Quyết định số 1228/QĐ - TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ để Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành và các đơn vị liên quan thực hiện./.


Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH

- Như trên ( để thực hiện ); KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh ( để B/cáo ); PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Lưu: VT, KTTC Thn2011498 ( 5 ).Cù Đình Hiền (đã ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tải về 9.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương