UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoátải về 15.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích15.38 Kb.
#16340


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2537/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 05 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt miễn, giảm tiền sử dụng đất của lô đất số 246 tại mặt bằng quy hoạch số 08/UBND – CN ngày 13/11/2007 thuộc phường

Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa cho Bà Lê Thị Lơn

( Đối tượng là mẹ Liệt sỹ ).
CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ - CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ - CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 198/2004/NĐ - CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 117/TT - BTC ngày 06/12/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ - CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Thu tiền sử dụng đất; văn bản số 10466/BTC - TCT ngày 08/9/2008 của Bộ Tài chính về việc: " Thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân Liệt sỹ "; và các quy định hiện hành khác có liên quan của Nhà nước;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá tại Tờ trình số 366/TTr - UBND ngày 28/7/2011 về việc: " Đề nghị phê duyệt miễn, giảm tiền sử dụng đất của lô đất số 246 tại mặt bằng quy hoạch số 08/UBND – CN ngày 13/11/2007 thuộc phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa cho Bà Lê Thị Lơn ( Đối tượng là mẹ Liệt sỹ ) ",QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt miễn, giảm tiền sử dụng đất của lô đất số 246 tại mặt bằng quy hoạch số 08/UBND – CN ngày 13/11/2007 thuộc phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa cho Bà Lê Thị Lơn ( Đối tượng là mẹ Liệt sỹ ) - Điạ chỉ: 08/37 Hàn Mặc Tử, Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa; với các nội dung chính như sau:

1. Diện tích lô đất ở ( Lô số 246 ) là: 56,0 m2. ( Năm mươi sáu mét vuông – Theo Quyết định số 766/QĐ - UBND ngày 29/01/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ); Tại mặt bằng quy hoạch số 08/UBND – CN ngày 13/11/2007 thuộc phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa.

2. Mức giá đất ở của lô đất số 246 là: 4.000.000,0 đồng/1m2. ( Bốn triệu đồng trên một mét vuông ), theo Quyết định số 1340/QĐ - UBND ngày 30/3/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về việc phê duyệt giá đất ở tái định cư tại MBQH số 08/UBND – CN ngày 13/11/2007 phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa.

3. Tiền sử dụng đất phải nộp đối với diện tích đất ở trong hạn mức của lô đất số 246 tại mặt bằng quy hoạch số 08/UBND – CN ngày 13/11/2007 thuộc phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa là: 224.000.000,0 đồng ( Hai trăm hai mươi bốn triệu đồng ).

Trong đó:

- Chi phí đầu tư hạ tầng phân bổ cho lô đất 246 là: 1.301.000,0 đồng/m2 x 56,0 m2 = 72.856.000,0 đồng.

- Tiền sử dụng đất phải nộp của lô đất 246 là:

( 224.000.000,0 đồng - 72.856.000,0 đồng ) = 151.144.000,0 đồng. ( Một trăm năm mươi mốt triệu, một trăm bốn mươi bốn nghìn đồng )

4. Tỷ lệ tiền sử dụng đất mà Bà Lê Thị Lơn được giảm là: 70,0%/Tổng tiền sử dụng đất của lô đất ( Bảy mươi phần trăm ); như vậy Bà Lê Thị Lơn được giảm tiền sử dụng đất đối với lô đất số 246 tại mặt bằng quy hoạch số 08/UBND – CN ngày 13/11/2007 thuộc phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa là:

( 151.144.000,0 đồng x 70,0% ) = 105.800.000,0 đồng. ( Một trăm lẻ năm triệu, tám trăm nghìn đồng ).

5. Số tiền sử dụng đất của lô đất số 246 ( Bao gồm cả chi phí bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng ) mà Bà Lê Thị Lơn phải nộp là:

( 224.000.000,0 đồng - 105.800.000,0 đồng ) = 118.200.000,0 đồng. ( Một trăm mười tám triệu, hai trăm nghìn đồng ).Điều 2. UBND thành phố Thanh Hóa, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Thuế thành phố Thanh Hóa; các ngành, đơn vị có liên quan và Bà Lê Thị Lơn căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại điều 1 Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Thanh Hóa, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá, Chi cục Thuế Thanh phố Thanh Hóa, Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan và Bà Lê Thị Lơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 3 QĐ ( để thực hiện ); PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh ;

- Lưu: VT, KTTC Thn2011177 ( 15 ).Lê Đình Thọ (đã ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 15.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương