Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh hãatải về 12.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích12.15 Kb.
#9082


Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc


Sè : 1564 TC/UBTH Thanh Hãa, ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 1994QuyÕt ®Þnh cña ubND tØnh thanh hãa


V/v thµnh lËp phßng T­ ph¸p ë c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trong tØnhChñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

- C¨n cø §iÒu 41 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 21/6/1994.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 38/CP ngµy 4/6/1994 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc Bé T­ ph¸p.

- C¨n cø Th«ng t­ Liªn bé sè 12 ngµy 26/7/1993 cña Bé T­ ph¸p vµ Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ vÒ h­íng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc c¬ quan T­ ph¸p ®Þa ph­¬ng.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh vµ ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së T­ ph¸p t¹i tê tr×nh sè 149 ngµy 10/10/1993.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1 : Thµnh lËp phßng T­ ph¸p c¸c huyÖn, thÞ x· , thµnh phè trong toµn tØnh.

- Phßng T­ ph¸p lµ c¬ quan chuyªn m«n cña UBND huyÖn, thÞ x·, thµnh phè, cã chøc n¨ng gióp UBND huyÖn, thÞ x·, thµnh phè qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c t­ ph¸p trong huyÖn, thi, thµnh phè, chÞu sù qu¶n lý vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña Së T­ ph¸p.§iÒu 2 : NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña phßng T­ ph¸p huyÖn, thÞ, thµnh phè ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ Liªn bé sè 12 ngµy 26/7/1993 cña Bé T­ ph¸p vµ Ban Tæ chøc – C¸n bé ChÝnh phñ.

- Phßng T­ ph¸p huyÖn, thÞ, thµnh phè cã Tr­ëng phßng, 01 Phã tr­ëng phßng lµ ®éi tr­ëng ®éi thi hµnh ¸n vµ mét sè chuyªn viªn, c¸n sù nghiÖp vô.

- Biªn chÕ cña phßng n»m trong tæng biªn chÕ qu¶n lý Nhµ n­íc cña UBND huyÖn, thÞ, thµnh phè do UBND tØnh th«ng b¸o hµng n¨m.

NhiÖm vô, sè l­îng, chÊt l­îng c«ng chøc, cô thÓ cña phßng do Chñ tÞch UBND huyÖn, thÞ, thµnh phè c¨n cø t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm , khèi l­îng c«ng viÖc cô thÓ tõng thêi kú, thèng nhÊt víi Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh vµ Së T­ ph¸p ®Ó quyÕt ®Þnh cho phï hîp.§iÒu 3 : §èi víi T­ ph¸p x·, ph­êng, thÞ trÊn:

Chñ tÞch UBND huyÖn, thÞ x·,thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm th­êng xuyªn cñng cè, s¾p xÕp tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Ban T­ ph¸p x·, ph­êng, thÞ trÊn theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ h­íng dÉn sè 12 ngµy 26/7/1993 cña Bé T­ ph¸p –Ban Tæ chøc – C¸n bé ChÝnh phñ.§iÒu 4: C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, Gi¸m ®èc Së T­ ph¸p, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè, c¸c ngµnh c¸c cÊp cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

- Nh­ ®iÒu 4-Q§

- Bé T­ ph¸p (b¸o c¸o) §· ký

- L­u TC-VPMai Xu©n MinhКаталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 12.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương