Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh hãaChuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9 Kb.
#9137
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc


Sè : 1570 NN/UBTH Thanh Hãa, ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 1994QuyÕt ®Þnh cña ubND tØnh thanh hãa


V/v thu håi ®Êt cña Ph­êng Ba §×nh giao cho

C«ng ty x¨ng dÇu Thanh Hãa

Chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

- C¨n cø §iÒu 41 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 21/6/1994.

- C¨n cø §iÒu 26 LuËt ®Êt ®ai ngµy 14/7/1993.

- C¨n cø mÆt b»ng x©y dùng sè 86 XD/UBTH ngµy 18/10/1994 cña UBND tØnh Thanh Hãa vÒ viÖc x©ydùng cöa hµng x¨ng dÇu cña C«ng ty x¨ng dÇu Thanh Hãa t¹i Ph­êng Ba §×nh thÞ x· BØm S¬n.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc C«ng ty x¨ng dÇu Thanh Hãa sè 315 XD/XDCB ngµy 16/3/1994 vÒ viÖc xin sö dông ®Êt x©y dùng cöa hµng x¨ng dÇu .

- XÐt ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch UBND thÞ x· BØm S¬n sè 136 XD/UBBS ngµy 4/6/1994.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Hãa sè 537 §C/TH ngµy 30/11/1994.

QuyÕt ®Þnh§iÒu 1 : Thu håi ®Êt cña Ph­êng Ba §×nh giao cho C«ng ty x¨ng dÇu Thanh Hãa sö dông theo quy ho¹ch ®­îc duyÖt .Víi tæng diÖn tÝch 689 m2, T¹i c¸c thöa sè 16 (®Êt thæ c­ cò), tê b¶n ®å sè 03 ph­êng Ba §×nh, tû lÖ 1/2000.(cã trÝch b¶n ®å kÌm theo)

§iÒu 2 : UBND Ph­êng Ba §×nh cã tr¸ch nhiÖm bµn giao ®Êt kÞp thêi, ®óng vÞ trÝ, ®óng diÖn tÝch cho C«ng ty x¨ng dÇu sö dông theo quy ho¹ch.

§iÒu 3 : C«ng ty x¨ng dÇu Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña ng­êi sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.

§iÒu 4 : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh, Gi¸m ®èc Së X©y dùng,Tr­ëng Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND thÞ x· BØm S¬n, Chñ tÞch UBND ph­êng Ba §×nh vµ Gi¸m ®èc C«ng ty x¨ng dÇu Thanh hãa cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: KT/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

- Nh­ ®iÒu 4-Q§ Phã chñ tÞch

- L­u VP - §C §· kýNguyÔn V¨n Th¸t
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc


Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương