Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp -tù do- h¹nh phóctải về 324.5 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích324.5 Kb.
#20097
  1   2   3


uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp -Tù do- H¹nh phóc
Sè: 2592 /Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2006
  1. QuyÕt ®Þnh


Khen th­ëng c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n ®¹t thµnh tÝch xuÊt s¾c

trong phong trµo thi ®ua n¨m 2005
chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø LuËt Thi ®ua - Khen th­ëng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; NghÞ ®Þnh 121/2005/N§-CP cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Thi ®ua, Khen th­ëng vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Thi ®ua, Khen th­ëng;

XÐt ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch UBND c¸c HuyÖn, thÞ x·, thµnh phè; Thñ tr­ëng c¸c Ban, ngµnh, ®oµn thÓ cÊp tØnh vµ Tr­ëng ban Ban Thi ®ua - Khen th­ëng tØnh Thanh Ho¸,quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. a) TÆng Cê thi ®ua cña UBND tØnh kÌm theo tiÒn th­ëng 5.000.000 ®ång (N¨m triÖu ®ång) cho 29 ®¬n vÞ.

§¹t thµnh tÝch dÉn ®Çu phong trµo thi ®ua n¨m 2005.

b) TÆng B»ng khen cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ kÌm theo tiÒn th­ëng mçi ®¬n vÞ 600.000 ®ång (S¸u tr¨m ngµn ®ång), mçi c¸ nh©n 300.000 ®ång (Ba tr¨m ngµn ®ång) cho 257 tËp thÓ, 485 c¸ nh©n:§¹t thµnh tÝch xuÊt s¾c trong phong trµo thi ®ua n¨m 2005.

( cã danh s¸ch kÌm theo)

c) Tæng tiÒn th­ëng 444.700.000 ®ång (Bèn tr¨m bèn m­¬i bèn triÖu, b¶y tr¨m ngµn ®ång) trÝch trong kinh phÝ Thi ®ua khen th­ëng tØnh n¨m 2006 chuyÓn vÒ Ban Thi ®ua - Khen th­ëng tØnh ®Ó tr¶ thuëng.§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Ban Thi ®ua - Khen th­ëng tØnh, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Kho b¹c tØnh, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè; Thñ tr­ëng c¸c Ban, ngµnh, ®oµn thÓ cÊp tØnh vµ c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã tªn trong danh s¸ch khen th­ëng thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn: chñ tÞch

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- L­u: VT, T§KT.

(®· ký)NguyÔn V¨n Lîi
   1. Danh S¸ch tËp thÓ, c¸ nh©n ®­îc Khen th­ëng


(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 2592 /Q§-UBND ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2006)
I- UBND tØnh tÆng Cê thi ®ua n¨m 2005:

1- Nh©n d©n vµ c¸n bé huyÖn N«ng Cèng, tØnh Thanh Ho¸.

2- Nh©n d©n vµ c¸n bé huyÖn Nh­ Thanh, tØnh Thanh Ho¸.

3- Nh©n d©n vµ c¸n bé huyÖn ThiÖu Ho¸, tØnh Thanh Ho¸.

4- Nh©n d©n vµ c¸n bé x· CÈm Giang, huyÖn CÈm Thuû, tØnh Thanh Ho¸.

5- Nh©n d©n vµ c¸n bé x· ThiÖu Trung, huyÖn ThiÖu Ho¸, tØnh Thanh Ho¸.

6- Nh©n d©n vµ c¸n bé x· Ho»ng §ång, huyÖn Ho»ng Ho¸, tØnh Thanh Ho¸.

7- Nh©n d©n vµ c¸n bé x· T­îng V¨n, huyÖn N«ng Cèng, tØnh Thanh Ho¸.

8- Nh©n d©n vµ c¸n bé x· Yªn LÔ, huyÖn Nh­ Xu©n, tØnh Thanh Ho¸.

9- Nh©n d©n vµ c¸n bé thÞ trÊn Hµ Trung, huyÖn Hµ Trung, tØnh Thanh Ho¸.

10- Nh©n d©n vµ c¸n bé x· §Þnh T©n, huyÖn Yªn §Þnh, tØnh Thanh Ho¸.

11- Nh©n d©n vµ c¸n bé x· Phó NhuËn, huyÖn Nh­ Thanh, tØnh Thanh Ho¸.

12- Héi N«ng d©n huyÖn Thä Xu©n, tØnh Thanh Ho¸.

13-C«ng ty S«ng M· Thanh Ho¸.

14- Chi côc §ª ®iÒu vµ Phßng chèng B·o lôt, së N«ng nhiÖp & PTNT.

15-C«ng ty TNHH mét thµnh viªn CÊp n­íc Thanh Ho¸.

16- Nh©n d©n vµ c¸n bé X· Minh D©n, huyÖn TriÖu S¬n, tØnh Thanh Ho¸.

17- Nh©n d©n vµ c¸n bé ThÞ trÊn Kim T©n, huyÖn Th¹ch Thµnh, tØnh Thanh Ho¸.

18- Nh©n d©n vµ c¸n bé x· Qu¶ng Phong, huyÖn Qu¶ng X­¬ng, tØnh Thanh Ho¸.

19- Nh©n d©n vµ c¸n bé x· Ng­ Léc, huyÖn HËu Léc, tØnh Thanh Ho¸.

20- Nh©n d©n vµ c¸n bé ph­êng §iÖn Biªn, thµnh phè Thanh Ho¸, Thanh Ho¸.

21- Hîp t¸c x· vËn t¶i Hîp Lùc, thµnh phè Thanh Ho¸, tØnh Thanh Ho¸.

22- C«ng ty D¹ Lan thµnh phè Thanh Ho¸, tØnh Thanh Ho¸.

23- Nh©n d©n vµ c¸n bé huyÖn Th¹ch Thµnh, tØnh Thanh Ho¸.

24- C«ng ty cæ phÇn ThiÕt bÞ vËt t­ Y tÕ.

25- Nh©n d©n , c¸n bé x· Phïng Minh, huyÖn Ngäc LÆc.

26- C«ng ty Th­¬ng M¹i ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn miÒn nói Thanh Ho¸.

27 -Nh©n d©n , c¸n bé x· Ngäc LÜnh, huyÖn TÜnh Gia.

28-Nh©n d©n c¸n bé x· Nga An, huyÖn Nga S¬n.

29- Nhµ In B¸o Thanh Ho¸ .


II. Chñ tÞch UBND tØnh tÆng B»ng khen:

1- TËp thÓ:


Héi phô n÷ thÞ x· SÇm S¬nUû ban MTTQ thÞ x· SÇm S¬nNg©n hµng C«ng th­¬ng Thanh Ho¸Nh©n d©n vµ c¸n bé x· M­êng M×n, huyÖn Quan S¬nUû ban MTTQ huyÖn Quan S¬nC«ng an x· S¬n Thuû, huyÖn Quan S¬nNh©n d©n vµ c¸n bé x· Qu¶ng Tr­êng, huyÖn Qu¶ng X­¬ngNh©n d©n vµ c¸n bé x· Qu¶ng §«ng, huyÖn Qu¶ng X­¬ngNh©n d©n vµ c¸n bé x· Qu¶ng Hîp, huyÖn Qu¶ng X­¬ngNh©n d©n vµ c¸n bé x· Qu¶ng Tr¹ch, huyÖn Qu¶ng X­¬ngNh©n d©n vµ c¸n bé x· Qu¶ng ThÞnh, huyÖn Qu¶ng X­¬ngPhßng Tæ chøc lao ®éng huyÖn Qu¶ng X­¬ngUû ban D©n sè, Gia ®×nh huyÖn Qu¶ng X­¬ngNh©n d©n vµ c¸n bé x· Th¹ch §Þnh, huyÖn Th¹ch ThµnhNh©n d©n vµ c¸n bé x· Thµnh Trùc, huyÖn Th¹ch ThµnhNh©n d©n vµ c¸n bé x· Thµnh TiÕn, huyÖn Th¹ch ThµnhNh©n d©n vµ c¸n bé x· Th¹ch B×nh, huyÖn Th¹ch ThµnhNh©n d©n vµ c¸n bé x· Th¹ch CÈm, huyÖn Th¹ch ThµnhNh©n d©n vµ c¸n bé x· §ång TiÕn, huyÖn TriÖu S¬nNh©n d©n vµ c¸n bé x· Minh S¬n, huyÖn TriÖu S¬nNh©n d©n vµ c¸n bé x· §ång Lîi, huyÖn TriÖu S¬nNh©n d©n vµ c¸n bé x· Thä Ngäc, huyÖn TriÖu S¬nNh©n d©n vµ c¸n bé x· D©n Lùc, huyÖn TriÖu S¬nNh©n d©n vµ c¸n bé Ph­êng tr­êng Thi, thµnh phè Thanh Ho¸.Héi LH phô n÷ thµnh phè Thanh Ho¸.Héi Cùu chiÕn binh thµnh phè Thanh Ho¸.Phßng N«ng nghiÖp thµnh phè Thanh Ho¸.Phßng V¨n ho¸, th«ng tin, thµnh phè Thanh Ho¸C«ng ty M«i tr­êng vµ C«ng tr×nh ®« thÞ thµnh phè Thanh Ho¸C«ng ty Minh Quang, thµnh phè Thanh Ho¸.Nh©n d©n vµ c¸n bé ThÞ trÊn HËu Léc, huyÖn HËu LécNh©n d©n vµ c¸n bé HuyÖn HËu Léc, tØnh Thanh Ho¸Nh©n d©n vµ c¸n bé x· Léc S¬n, huyÖn HËu LécNh©n d©n vµ c¸n bé x· Tuy Léc, huyÖn HËu LécNh©n d©n vµ c¸n bé x· Léc T©n, huyÖn HËu LécNh©n d©n vµ c¸n bé x· H­ng Léc, huyÖn HËu LécNh©n d©n vµ c¸n bé x· Minh Léc, huyÖn HËu LécHéi phô n÷ huyÖn HËu LécNh©n d©n vµ c¸n bé Ph­êng §«ng S¬n, ThÞ x· BØm S¬nNh©n d©n vµ c¸n bé Ph­êng Ngäc tr¹o, ThÞ x· BØm S¬nTr­êng D¹y nghÒ Thñ c«ng nghiÖp Thanh Ho¸Quü TÝn dông ND x· §«ng Minh, huyÖn §«ng S¬nHTX Minh Thµnh, thµnh phè Thanh Ho¸Ban d©n téc tØnh Thanh Ho¸Phßng D©n téc huyÖn Nh­ ThanhPhßng Thanh tra xÐt khiÕu tè, Thanh tra tØnhPhßng Thanh tra kinh tÕ, Thanh tra tØnhV¨n phßng Së T­ ph¸pPhßng c«ng chøng sè 1Trung t©m Trî gióp ph¸p lý, Së T­ ph¸p-§éi thi hµnh ¸n huyÖn M­êng L¸t-§éi thi hµnh ¸n huyÖn Hµ TrungCty cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng giao th«ng Thanh Ho¸Cty Qu¶n lý ®­êng bé 1 Thanh Ho¸H¹t giao th«ng 7, Cty Qu¶n lý ®­êng bé 2 Thanh Ho¸H¹t giao th«ng 3, Cty Qu¶n lý ®­êng bé 2 Thanh Ho¸H¹t giao th«ng 1, Cty Qu¶n lý ®­êng bé 2 Thanh Ho¸H¹t giao th«ng 4, Cty Qu¶n lý ®­êng bé 2 Thanh Ho¸XÝ nghiÖp n­íc BØm S¬n, Cty TNHH mét thµnh viªn cÊp n­íc Thanh Ho¸Nhµ m¸y g¹ch tuynel S¬n Trang, Cty CP Hµm Rång Thanh Ho¸Nhµ m¸y ph©n l©n Hµm Rång, Cty CP Hµm Rång Thanh Ho¸Cty CP C«ng tr×nh giao th«ng Thanh Ho¸XÝ nghiÖp x©y l¾p sè 7, Cty CP C«ng tr×nh giao th«ng Thanh Ho¸Cty DÞch vô th­¬ng m¹i Thanh Ho¸Phßng KÕ ho¹ch Quy ho¹ch, Së c«ng nghiÖp Thanh Ho¸V¨n phßng Së X©y dùng Thanh Ho¸Së Khoa häc c«ng nghÖ Thanh Ho¸Chi côc Tiªu chuÈn-§o l­êng-ChÊt l­îng Thanh Ho¸Phßng Qu¶n lý khoa häc c«ng nghÖ, Së Khoa häc c«ng nghÖ Thanh Ho¸Phßng Qu¶n lý Tiªu chuÈn chÊt l­îng, Chi côc TC-§L-CLPhßng Tæ chøc-hµnh chÝnh, Së Giao th«ng vËn t¶i Thanh Ho¸Phßng KÕ ho¹ch tæng hîp, Së Giao th«ng vËn t¶i Thanh Ho¸Phßng Qu¶n lý kü thuËt, Tr­êng D¹y nghÒ kü thu¹t NVGTVT Thanh Ho¸Trung t©m §¨ng kiÓn xe c¬ giíi Thanh Ho¸Trung t©m Kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ x©y dùng, Cty S«ng M· Thanh Ho¸Nh©n d©n vµ c¸n bé x· Ho»ng §¹i, huyÖn Ho»ng Ho¸.Nh©n d©n vµ c¸n bé x· Ho»ng §¹t, huyÖn Ho»ng Ho¸.Nh©n d©n vµ c¸n bé x· Ho»ng Vinh, huyÖn Ho»ng Ho¸.Nh©n d©n vµ c¸n bé thÞ trÊn Bót S¬n, huyÖn Ho»ng Ho¸.Héi Cùu chiÕn binh huyÖn Ho»ng Ho¸.Tr¹m Thó y huyÖn Ho»ng Ho¸.V¨n phßng UBND huyÖn Ho»ng Ho¸.Nh©n d©n vµ c¸n bé x· TÕ Lîi, huyÖn N«ng CèngNh©n d©n vµ c¸n bé x· Tr­êng S¬n, huyÖn N«ng CèngNh©n d©n vµ c¸n bé x· Minh Thä, huyÖn N«ng CèngNh©n d©n vµ c¸n bé x· V¹n Th¾ng, huyÖn N«ng CèngNh©n d©n vµ c¸n bé x· thÞ trÊn N«ng Cèng, huyÖn N«ng CèngHéi Cùu chiÕn binh huyÖn N«ng CèngC«ng ty CP xuÊt khÈu vµ cung øng lao ®éng Minh H¶i x· Tr­êng S¬n, huyÖn N«ng CèngHéi Liªn hiÖp phô n÷ x· T­îng V¨n, huyÖn N«ng CèngNh©n d©n vµ c¸n bé thÞ trÊn V¹n Hµ, huyÖn ThiÖu Ho¸Nh©n d©n vµ c¸n bé x· ThiÖu Lý, huyÖn ThiÖu Ho¸Nh©n d©n vµ c¸n bé x· ThiÖu Ch©u, huyÖn ThiÖu Ho¸Nh©n d©n vµ c¸n bé x· ThiÖu TiÕn, huyÖn ThiÖu Ho¸Nh©n d©n vµ c¸n bé x· ThiÖu ChÝnh, huyÖn ThiÖu Ho¸Héi Liªn hiÖp phô n÷ huyÖn ThiÖu Ho¸Uû ban MTTQ huyÖn ThiÖu Ho¸Phßng V¨n ho¸ th«ng tin-ThÓ dôc thÓ thao huyÖn ThiÖu Ho¸Nh©n d©n vµ c¸n bé huyÖn Nh­ Xu©nNh©n d©n vµ c¸n bé x· C¸t V©n, huyÖn Nh­ Xu©nNh©n d©n vµ c¸n bé x· Thanh Hoµ, huyÖn Nh­ Xu©nNh©n d©n vµ c¸n bé x· Th­îng Ninh, huyÖn Nh­ Xu©nNh©n d©n vµ c¸n bé x· H¶i V©n, huyÖn Nh­ Thanh.Nh©n d©n vµ c¸n bé x· Yªn Thä, huyÖn Nh­ ThanhC¸n bé, CNV phßng Tæ chøc Lao ®éng huyÖn Nh­ ThanhC¸n bé, CVN phßng N«ng nghiÖp huyÖn Nh­ ThanhC¸n bé, CNV phßng Tµi chÝnh huyÖn Nh­ ThanhHéi Cùu chiÕn binh huyÖn Nh­ ThanhUû ban MÆt trËn Tæ quèc x· Phóc Do, huyÖn CÈm ThuûUû ban MÆt trËn Tæ quèc x· CÈm V©n, huyÖn CÈm ThuûPhßng Tµi chÝnh-KÕ ho¹ch huyÖn CÈm ThuûNh©n d©n vµ c¸n bé trÞ trÊn Qu¸n Lµo, huyÖn Yªn §ÞnhNh©n d©n vµ c¸n bé x· §Þnh Liªn, huyÖn Yªn §ÞnhNh©n d©n vµ c¸n bé x· §Þnh B×nh, huyÖn Yªn §ÞnhNh©n d©n vµ c¸n bé x· Yªn Thä, huyÖn Yªn §ÞnhNh©n d©n vµ c¸n bé x· Yªn Trung, huyÖn Yªn §ÞnhNh©n d©n vµ c¸n bé x· Yªn Hïng, huyÖn Yªn §ÞnhPhßng C«ng th­¬ng huyÖn Yªn §ÞnhV¨n phßng UBND huyÖn Yªn §ÞnhPhßng V¨n ho¸ th«ng tin- ThÓ dôc thÓ thao huyÖn Yªn §ÞnhNh©n d©n vµ c¸n bé x· Hµ Ch©u, huyÖn Hµ TrungNh©n d©n vµ c¸n bé x· Hµ V©n, huyÖn Hµ TrungNh©n d©n vµ c¸n bé x· Hµ T©n, huyÖn Hµ TrungPhßng N«ng nghiÖp huyÖn Hµ TrungPhßng C«ng Th­¬ng huyÖn Hµ TrungPhßng Tµi chÝnh kÕ ho¹ch huyÖn Hµ TrungV¨n phßng H§ND vµ UBND huyÖn Hµ TrungNh©n d©n vµ c¸n bé x· Xu©n Vinh, huyÖn Thä Xu©n, tØnh Thanh Ho¸Phßng N«ng nghiÖp huyÖn Thä Xu©n, tØnh Thanh Ho¸Phßng C«ng th­¬ng huyÖn Thä Xu©n, tØnh Thanh Ho¸Phßng Tµi nguyÖn- M«i tr­êng huyÖn Thä Xu©n, tØnh Thanh Ho¸Tr¹m KhuyÕn n«ng huyÖn Thä Xu©n, tØnh Thanh Ho¸Uû ban MÆt trËn Tæ quèc huyÖn Thä Xu©n, tØnh Thanh Ho¸.Nh©n d©n vµ c¸n bé x· Xu©n Thiªn, huyÖn Thä Xu©n, tØnh Thanh Ho¸Uû ban D©n sè-Gia ®×nh vµ trÎ em huyÖn Thä Xu©n, tØnh Thanh Ho¸Ban qu¶n lý dù ¸n khu vùc L©m nghiÖp vµ Qu¶n lý rõng phßng hé ®Çu nguånPhßng Trång trät- Së N«ng nghiÖp –PTNTTr¹m B¶o vÖ thùc vËt huyÖn Thä Xu©n-Chi côc B¶o vÖ thùc vËt Thanh Ho¸Phßng KÕ ho¹ch Th«ng tin tuyªn truyÒn-Trung t©m khuyÕn n«ngL©m tr­êng Hµ Trung- Së N«ng nghiÖp –PTNTN«ng tr­êng V©n Du huyÖn Th¹ch ThµnhC¸n bé c«ng nh©n viªn N«ng tr­êng Lam S¬n, Thanh Ho¸C¸n bé CNV ®éi 7 N«ng tr­êng Lam S¬n Thanh Ho¸C¸n bé, CNV L©m tr­êng Na MÌo Thanh Ho¸C«ng ®oµn tr­êng §¹i häc Hång §øc Thanh Ho¸.XÝ nghiÖp Thuû n«ng huyÖn HËu Léc, C«ng ty Thuû n«ng B¾c s«ng M·.XÝ nghiÖp Thuû n«ng §«ng S¬n, thuéc C«ng ty Thuû n«ng s«ng ChuC«ng ty CP n­íc m¾m Thanh H­¬ngQuü TÝn dông Thanh Ho¸.Phßng Tæ chøc-Hµnh chÝnh, Ng©n hµng C«ng th­¬ng Thanh Ho¸Phßng Kinh doanh ngo¹i tÖ, Ng©n hµng C«ng th­¬ng Thanh Ho¸Phßng giao dÞch sè 6, Ng©n hµng C«ng th­¬ng Thanh Ho¸B¶o hiÓm x· héi huyÖn Nga S¬nB¶o hiÓm x· héi huyÖn N«ng CèngC«ng ty B¶o hiÓm Thanh Ho¸Phßng Thèng kª Tæng hîp, Côc Thèng kª Thanh Ho¸Phßng Thèng kª D©n sè-V¨n x·, Côc Thèng kª Thanh Ho¸Phßng Thèng kª huyÖn B¸ th­íc, Côc Thèng kª Thanh Ho¸Phßng Thèng kª huyÖn VÜnh Léc, Côc Thèng kª Thanh Ho¸Héi N«ng d©n TP Thanh Ho¸, tØnh Thanh Ho¸Héi N«ng d©n huyÖn M­êng L¸t, tØnh Thanh Ho¸Héi N«ng d©n huyÖn Nga S¬n, tØnh Thanh Ho¸.Héi ng­êi mï tØnh Thanh Ho¸Héi ng­êi mï huyÖn Yªn §ÞnhHéi ng­êi mï TP Thanh Ho¸HiÖp héi MÝa ®­êng Lam S¬n Thanh Ho¸Héi B¶o trî ng­êi tµn tËt vµ trÎ må c«i tØnh Thanh Ho¸.Héi B¶o trî ng­êi tµn tËt vµ trÎ må c«i thµnh phè Thanh Ho¸Héi B¶o trî ng­êi tµn tËt vµ trÎ må c«i huyÖn §«ng S¬nHéi B¶o trî ng­êi tµn tËt vµ trÎ må c«i huyÖn ThiÖu Ho¸Héi B¶o trî ng­êi tµn tËt vµ trÎ må c«i huyÖn Ho»ng Ho¸V¨n phßng së Lao ®éng-TBXHPhßng §µo t¹o nghÒ, së Lao ®éng-TBXHH¹t KiÓm l©m huyÖn CÈm Thuû thuéc Chi côc KiÓm l©m Thanh Ho¸.H¹t KiÓm l©m huyÖn Ngäc LÆc thuéc Chi côc KiÓm l©m Thanh Ho¸.H¹t phóc kiÓm l©m s¶n S«ng Chu thuéc Chi côc KiÓm l©m Thanh Ho¸.H¹t KiÓm l©m huyÖn Quan Ho¸ thuéc Chi côc KiÓm l©m Thanh Ho¸.§éi KÓm l©m c¬ ®éng sè 2 thuéc Chi côc KiÓm l©m Thanh Ho¸.Phßng Ph¸p chÕ-Thanh tra thuéc Chi côc KiÓm l©m Thanh Ho¸.Chi nh¸nh Ng©n hµng NNo & PTNT huyÖn Qu¶ng X­¬ngChi nh¸nh Ng©n hµng NNo & PTNT sè 7 thµnh phè Thanh Ho¸Chi nh¸nh Ng©n hµng NNo & PTNT huyÖn Yªn §ÞnhChi nh¸nh Ng©n hµng NNo & PTNT huyÖn Th¹ch ThµnhChi nh¸nh Ng©n hµng NNo & PTNT huyÖn N«ng CèngChi nh¸nh Ng©n hµng NNo & PTNT huyÖn HËu LécChi nh¸nh Ng©n hµng NNo & PTNT huyÖn Nga S¬nNh©n d©n vµ c¸n bé x· VÜnh Phóc, huyÖn VÜnh Léc, tØnh Thanh Ho¸.Nh©n d©n vµ c¸n bé x· VÜnh Yªn, huyÖn VÜnh Léc, tØnh Thanh Ho¸.Nh©n d©n vµ c¸n bé x· VÜnh T©n, huyÖn VÜnh Léc, tØnh Thanh Ho¸.Héi Liªn hiÖp Phô n÷ huyÖn Lang Ch¸nh, tØnh Thanh Ho¸.§µi TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh huyÖn Lang Ch¸nh, tØnh Thanh Ho¸.Nh©n d©n vµ c¸n bé x· §iÒn Trung, huyÖn B¸ Th­íc, tØnh Thanh Ho¸.Héi ®ång nh©n d©n huyÖn B¸ Th­íc, tØnh Thanh Ho¸.§µi TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh huyÖn B¸ Th­íc, tØnh Thanh Ho¸.Uû ban MÆt trËn Tæ quèc huyÖn B¸ Th­íc, tØnh Thanh Ho¸.Phßng Tæng hîp V¨n phßng §oµn ®¹i biÓuQuèc héi vµ H§ND tØnh.Phßng Hµnh chÝnh -Qu¶n trÞ,V¨n phßng §oµn ®¹i biÓu QH vµ H§ND tØnh.Phßng Qu¶n lý C«ng s¶n -Gi¸ c¶ Së Tµi chÝnh .Nh©n d©n c¸n bé x· Quang Trung, huyÖn Ngäc LÆc.Nh©n d©n c¸n bé x· Mü T©n, huyÖn Ngäc LÆc.Nh©n d©n c¸n bé x· Phóc ThÞnh, huyÖn Ngäc LÆc.V¨n phßng Héi ®ång nh©n d©n -UBND huyÖn Ngäc LÆc.Thanh Tra huyÖn Ngäc LÆc.Phßng Tµi chÝnh -KÕ häach huþÖn Ngäc LÆc.Chi Héi Ch÷ thËp ®á Truêng tiÓu häc Lª V¨n T¸m,Thµnh phè Thanh Ho¸.Héi ch÷ thËp ®á x· Qu¶ng Ninh, HuyÖn Qu¶ng X­¬ng.Héi ch÷ thËp ®á x· Ho»ng tr­êng, HuyÖn Ho»ng Ho¸.Héi ch÷ thËp ®á huyÖn HËu Léc.Héi ch÷ thËp ®á huyÖn Lang Ch¸nh.Héi ch÷ thËp ®á huyÖn Qu¶ng X­¬ng.Héi ch÷ thËp ®á huyÖn Thuêng Xu©n.Héi ch÷ thËp ®á huyÖn TriÖu S¬n.Cöa hµng Th­¬ng M¹i huyÖn M­êng L¸t, thuéc c«ng ty TM§T& PTMNCöa hµng Th­¬ng M¹i huyÖn Quan Ho¸, thuéc c«ng ty TM§T& PTMNV¨n phßng Héi §«ng y tØnh Thanh Ho¸.Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em tØnhQuü B¶o trî trÎ em tØnh Thanh Ho¸.Nh©n d©n, C¸n bé huyÖn Thuêng Xu©n.Nh©n d©n, C¸n bé x· Xu©n LÑ, huyÖn Thuêng Xu©nNh©n d©n, C¸n bé x· Ngäc Phung, huyÖn Thuêng Xu©n.Nh©n, C¸n bé x· Thä Thanh, huyÖn Thuêng Xu©n.Nh©n d©n, c¸n bé huyÖn TÜnh Gia.Nh©n d©n, c¸n bé ThÞ trÊn TÜnh Gia,huyÖn TÜnh GiaNh©n d©n, c¸n bé x· H¶i Ch©u, huyÖn TÜnh Gia.Nh©n d©n, c¸n bé x· H¶i Nh©n, huyÖn TÜnh Gia.Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nhµ In B¸o Thanh Ho¸;Ph©n x­ëng bao b× nhµ In B¸o Thanh Ho¸.Ph©n x­ëng s¸ch Nhµ In B¸o Thanh Ho¸X­ëng thuèc èng, C«ng ty cæ phÇn D­îc vËt t­ Y tÕ.Phßng KiÓm tra chÊt l­îng, C«ng ty cæ phÇn D­îc vËt t­ Y tÕ.Ban Tæ chøc §¶ng uû c¬ quan cÊp tØnh.Nh©n d©n c¸n bé, x· Nga Th¹ch, huyÖn Nga S¬n.Nh©n d©n c¸n bé, x· Nga Mü, huyÖn Nga S¬n.Nh©n d©n c¸n bé, x· Nga Yªn, huyÖn Nga S¬n.Nh©n d©n c¸n bé x· Nga th¾ng, huyÖn Nga S¬nPhßng Tæ chøc Lao ®éng , huyÖn Nga S¬n.Phßng V¨n ho¸ Th«ng tin huyÖn Nga S¬n.Uû ban D©n sè -Gia ®×nh vµ trÎ em huyÖn Nga S¬n.Phßng Thêi sù ChÝnh trÞ §µi PT-TH Thanh Ho¸Phßng V¨n nghÖ ChÝnh s¸ch, §µi PT-TH Thanh Ho¸Phßng S¶n xuÊt ch­¬ng tr×nh, §µi PT-TH Thanh Ho¸C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n Thanh Ho¸Phßng Th«ng tin Qu¶ng c¸o, §µi PT-TH Thanh Ho¸Phßng C«ng nghiÖp V¨n phßng UBND tØnh.Phßng Tµi chÝnh V¨n phßng UBND tØnh.Trung t©m Tin häc V¨n phßng UBND tØnhPhßng PhÇn mÒm thuécTrung t©m Tin häc V¨n phßng UBND tØnhBan Phong trµo -Tuyªn huÊn, Uû ban MTTQ tØnh.Phßng Qu¶n lý c«ng chøc Së Néi vô Thanh Ho¸.Trung t©m xóc tiÕn Thu¬ng M¹i Thanh Ho¸.Ban B¶o vÖ søc khoÎ tØnhPhßng Kh¸m-Qu¶n lý søc khoÎ thuéc Ban b¶o vÖ søc khoÎ tØnhThanh Tra Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Ho¸.§oµn ®o ®¹c b¶n ®å vµ Quy hä¹ch Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Ho¸.Phßng Ch¨n nu«i Së N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.Phßng Thèng kª huyÖn Nga S¬n.Phßng qu¶n lý m«i tr­êng, Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Ho¸
 1. Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
  3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
  3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UûBaN nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
  3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
  3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> QuyếT ĐỊnh v/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu
  3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962

  tải về 324.5 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương