Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp -tù do H¹nh phóctải về 14.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.7 Kb.
#22352
uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp -Tù do - H¹nh phóc

-------*------- ------------*------------

Sè: 505 /Q§-UB Thanh Ho¸, ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 2004

quyÕt ®Þnh cña uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸

V/v phª duyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai n¨m 2004 HuyÖn Nga S¬n


Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 10/12/2003.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 1998 vµ 2001).

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 68/2001/N§-CP ngµy 01/10/2001 cña ChÝnh phñ vÒ Quy hoach, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai; Th«ng t­ 1842/2001/TT-TC§C ngµy 01/11/2001 cña Tæng côc §Þa chÝnh vÒ H­íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh: 68/2001/N§-CP.

- XÐt Tê tr×nh sè: 54 / TT-UB ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 2003 cña UBND huyÖn Nga S¬n vÒ xin duyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai n¨m 2004.

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng t¹i tê tr×nh sè:

TNMT/QHKH ngµy 19 th¸ng 02 n¨m 2004.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Phª duyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai n¨m 2004 cña huyÖn Nga S¬n víi c¸c néi dung chñ yÕu sau:

1. DiÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ë : 69,96 ha, bao gåm:

1.1. §Êt chuyªn dïng: 59,99ha

1.1.a. §Êt x©y dùng: 18,20ha.

- §Êt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp: 2,8ha

- §Êt c¸c c«ng tr×nh KD, DV, TM: 11,60 ha

- §Êt trô së c¸c c¬ quan nhµ n­íc: 1,8ha

- §Êt c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao: 2,0ha

1.1.b. §Êt giao th«ng: 17,29ha

1.1.c. §Êt thuû lîi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng: 20,81ha

1.1.d. §Êt tha, nghÜa ®Þa: 0,60ha

1.1.e. §Êt chuyªn dïng kh¸c: 3,09ha

1.2. §Êt ë: 9,97ha (Trong ®ã cã 6,24 ha ®Êu gi¸ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®Ó t¹o vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng - Quü ®Êt khu ®« thÞ lµ 1,75ha, quü ®Êt khu vùc n«ng th«n lµ 4,49ha)

1.2.a. §Êt ë ®« thÞ: 2,0ha

1.2.b. §Êt ë n«ng th«n; 7,97ha.2. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp chuyÓn sang sö dông vµo ®Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ë lµ: 63,79ha (Trong ®ã: ®Êt lóa, lóa mµulµ 58,04ha; ®Êt cãi lµ 3,88ha, ®Êt nu«i trång thuû s¶nlµ 4,22ha)

3. Khai hoang më réng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp: 9,34ha.

3.1.§Êt c©y hµng n¨m: 5,12ha.

Trong ®ã ®¸t lóa , lóa mµu: 5,12ha

3.2. §Êt nu«i trång thuû s¶n: 4,22ha.4. chuyÓn ®æi c¬ cÊu sö dông ®Êt: 19,06ha.

4.1. §Êt c©y hµng n¨m sang nu«i trång thuû s¶n: 19,06ha

Trong ®ã ®Êt lóa, lóa mµu: 15,06ha.

5. Dù to¸n nguån thu tõ ®Êt: 14 666 000 000 ®ång.

- Thu tõ giao ®¸t: 14 000 000 000 ®ång.

- Thu tõ cho thuª ®Êt: 456 000 000 ®ång.

- Thu tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®¸t: 200 000 000 ®ång.

- Thu tõ lÖ phÝ tr­íc b¹: 10 000 000 ®ång.

§iÒu 2: C¨n cø vµo §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy, UBND huyÖn Nga S¬n cã tr¸ch nhiÖm:

- §iÒu chØnh kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai n¨m 2003 cña cÊp x· cho phï hîp víi kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai hµng n¨m cña huyÖn ®· ®­îc phª duyÖt.

- Thùc hiÖn viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®èi víi c¸c c«ng tr×nh n»m trong kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®· ®ù¬c duyÖt theo ®óng quy ®Þnh ph¸p luËt ®Êt ®ai.

- KiÓm tra chÆt chÏ viÖc sö dông ®Êt ®ai theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®­îc duyÖt.§iÒu 3: C¸c «ng Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, Chñ tÞch UBND huyÖn Nga S¬n, vµ Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

N¬i nhËn: T.M Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ ®iÒu 3 Q§ K/T chñ tÞch

- L­u VP Phã Chñ tÞch

L«i Xu©n Len(§a ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 14.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương