Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp -tù do H¹nh phóctải về 14.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích14.52 Kb.
#27520
uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp -Tù do - H¹nh phóc

-------------- ------------------------

Sè: 953 /Q§-UB Thanh Ho¸, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2004

quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

V/v thu håi ®Êt vµ giao ®Êt cho Ban Qu¶n lý dù ¸n thuû lîi 406,

t¹i x· Ba §×nh, huyÖn Nga S¬n.

Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 10/12/2003.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 1998 vµ 2001).

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 04/2000/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh 66/2001/N§-CP vÒ Söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 04/2000/N§-CP.

- C¨n cø Th«ng t­ sè: 2074/2001/TT-TC§C ngµy 14/12/2001 cña Tæng côc §Þa chÝnh vÒ H­íng dÉn tr×nh tù lËp, xÐt duyÖt hå s¬ xin giao ®Êt, thuª ®Êt ®åi víi tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n­íc.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 6889Q§-BNN-XDCB ngµy 31/12/2001 vµ QuyÕt ®Þnh sè 5430Q§-BNN-XDCB ngµy 04/12/2002 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n phª duyÖt l¹i Dù ¸n ®Çu t­ vµ ThiÕt kÕ kü thuËt h¹ng môc n¹o vÐt S«ng B¸o V¨n vµ S«ng Cµn thuéc Dù ¸n HÖ thèng tiªu tho¸t lò S«ng Ho¹t vïng Hµ Trung (giai ®o¹n I)-tØnh Thanh Ho¸.

- XÐt Tê tr×nh sè: 24/TT-UBNS ngµy 13/01/2004 cña UBND huyÖn Nga S¬n, kÌm theo §¬n xin giao ®Êt cu¶ Ban Qu¶n lý dù ¸n thuû lîi 406 sè 38g/DATL/§XG§ ngµy 12/02/2004.

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn&M«i tr­êng Thanh Hãa t¹i tê tr×nh sè: 371/TN&MT-QHKH ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2004.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Thu håi ®Êt cña c¸c hé d©n vµ ®Êt do UBND x· qu¶n lý (t¹i x· Ba §×nh, huyÖn Nga S¬n), giao cho Ban Qu¶n lý dù ¸n thuû lîi 406, ®Ó sö dông vµo môc ®Ých: N¹o vÐt S«ng B¸o V¨n vµ S«ng Cµn.

- Tæng diÖn tÝch: 72790m2 (§Êt trång c©y ¨n qu¶: 5200m2; ®Êt trång cãi: 43590m2; ®Êt ao nu«i c¸: 24000m2), trong ®ã:

+ DiÖn tÝch chiÕm chç: 49790m2 (§Êt trång c©y ¨n qu¶: 5200m2; ®Êt trång cãi: 43590m2; ®Êt ao nu«i c¸: 1000m2)

+ DiÖn tÝch thu håi t¹m thêi trong thêi gian thi c«ng: 23000m2 (®Êt ao nu«i c¸).

- VÞ trÝ ®­îc x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å ®ia chÝnh x· Ba §×nh, tû lÖ: 1/2000: T¹i tê b¶n ®å sè 03 vµ sè 06 (cã phô biÓu tÝch kª chi tiÕt sè thöa, lo¹i ®Êt vµ diÖn tÝch tõng thöa kÌm theo hå s¬).

§iÒu 2: UBND huyÖn Nga S¬n cã tr¸ch nhiÖm:

- Thu håi ®Êt, thu håi GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (GCNQSD§) hoÆc ®iÒu chØnh diÖn tÝch ®Êt trªn GCNQS§ cho c¸c hé gia ®×nh cã ®Êt bÞ thu håi.

- ChØ ®¹o viÖc båi th­êng, gi¶i phãng mÆt b»ng theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh, bµn giao ®Êt cho chñ ®Çu t­ sö dông thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é.

§iÒu 3: Ban Qu¶n lý Dù ¸n Thuû lîi 406 cã tr¸ch nhiÖm:

- Båi th­êng thiÖt h¹i cho chñ cã ®Êt bÞ thu håi theo ph­¬ng ¸n ®­îc duyÖt.

- Sö dông ®Êt ®óng diÖn tÝch, ®óng vÞ trÝ vµ ®óng môc ®Ých ®­îc giao.

- §Êt sö dông t¹m thêi khi thùc hiÖn xong ph¶i san söa mÆt b»ng, tr¶ l¹i cho ®Þa ph­¬ng s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp.§iÒu 4: ¤ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, Tµi chÝnh-VËt gi¸, Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn Nga S¬n, Chñ tÞch UBND x· Ba §×nh vµ Gi¸m ®èc Ban Qu¶n lý Dù ¸n Thuû lîi 406 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: T/M.UBND tØnh Thanh Ho¸

Nh­ ®iÒu 4 Q§. K/T Chñ tÞch- L­u VP. ( T-BVan-BDinh ) Phã chñ tÞch

L«i Xu©n Len(§· ký)
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 14.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương