Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp -tù do H¹nh phóctải về 20.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích20.95 Kb.
#7533
uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp -Tù do - H¹nh phóc

------------- --------------------------

Sè: 1418 /Q§-UB Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2004

quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

V/v thu håi ®Êt, t¹m giao cho C«ng ty TNHH x©y dùng

vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng B×nh Minh, ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng,

hoµn thiÖn hå s¬ XD khu ®« thÞ §«ng H­¬ng - TP Thanh Ho¸.

-----------------------------------------


Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 10/12/2003.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 1998 vµ 2001).

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 04/2000/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh 66/2001/N§-CP vÒ Söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 04/2000/N§-CP.

- C¨n cø Th«ng t­ sè: 2074/2001/TT-TC§C ngµy 14/12/2001 cña Tæng côc §Þa chÝnh vÒ H­íng dÉn tr×nh tù lËp, xÐt duyÖt hå s¬ xin giao ®Êt, thuª ®Êt ®åi víi tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n­íc.

- C¨n cø C«ng v¨n 36/CP-NN ngµy 06/01/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ; C«ng v¨n 1032/UB-NN ngµy 23/3/2004 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ v/v t¹m giao ®Êt cho C«ng ty TNHH B×nh Minh hoµn thiÖn hå s¬ chuÈn bÞ ®Çu t­ x©y dùng khu ®« thÞ míi §«ng H­¬ng.

- XÐt Tê tr×nh sè 117/TT-UB ngµy 12/4/2004 cña Chñ tÞch UBND Thµnh phè Thanh Ho¸, kÌm theo b¶n ®å ph¹m vi khu ®Êt quy ho¹ch do Trung t©m t­ vÊn x©y dùng vµ c«ng nghÖ tin häc lËp (ch­a ®­îc phª duyÖt) vµ §¬n xin giao ®Êt cña C«ng ty TNHH x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu XD B×nh Minh ngµy 02/02/2004.

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Hãa t¹i tê tr×nh sè: 508/TN&MT-QHKH ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2004.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Thu håi ®Êt t¹i x· §«ng H­¬ng, thµnh phè Thanh Ho¸, t¹m giao cho C«ng ty TNHH x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng B×nh Minh (§Þa chØ: sè 35-NguyÔn H÷u C¶nh - Ph­êng 9 - Thµnh phè Vòng Tµu - TØnh Bµ RÞa Vòng Tµu) tæ chøc båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng, lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng khu ®« thÞ míi §«ng H­¬ng, mÆt b»ng quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt vµ lµm ®Çy ®ñ thñ tôc ®Ó ®­îc giao tr¶ ®Êt chÝnh thøc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt thu håi: 313.072 m2, ®Ó sö dông vµo môc ®Ých:

* Thùc hiÖn dù ¸n: 308.378 m2; lÊy tõ c¸c lo¹i ®Êt:

+ §Êt 2lóa: 257.288 m2;

+ §Êt thæ c­: 15.071 m2;

+ §Êt ao: 1.478 m2;

+ §Êt hoang (®· c¶i t¹o): 8.136 m2; (T¹i thùc ®Þa thöa sè 56 tê b¶n ®å sè 31, cã 01 hé ®· lµm nhµ ë tõ n¨m 1965).

+ §Êt nghÜa ®Þa: 1.972 m2;

+ §Êt mµu: 2.776 m2;

+ §Êt giao th«ng thñy lîi: 21.657 m2.

* DiÖn tÝch n»m trong ph¹m vi ¶nh h­ëng, kh«ng s¶n xuÊt ®­îc, t¹m giao cho C«ng ty qu¶n lý, kh«ng ®­îc x©y dùng c«ng tr×nh: 4.694 m2; bao gåm:

+ §Êt 2lóa: 4.432 m2;

+ §Êt hoang: 262 m2;

- VÞ trÝ ®­îc x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å ®ia chÝnh x· §«ng H­¬ng, tû lÖ: 1/2000 vµ tû lÖ 1/500: T¹i tê b¶n ®å sè 18, 19, 20, 27, 28, 30 vµ 31 (cã phô biÓu tÝch kª chi tiÕt sè thöa, lo¹i ®Êt vµ diÖn tÝch tõng thöa kÌm theo hå s¬).

- Thêi h¹n t¹m giao ®Êt: 02 th¸ng (kÓ tõ ngµy ký QuyÕt ®Þnh nµy) ®Ó C«ng ty TNHH x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng B×nh Minh hoµn thiÖn hå s¬, chuÈn bÞ ®Çu t­.

§iÒu 2: UBND Thµnh phè Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- Thu håi ®Êt, thu håi GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (GCNQSD§) hoÆc ®iÒu chØnh diÖn tÝch ®Êt trªn GCNQS§ cho c¸c hé gia ®×nh cã ®Êt bÞ thu håi theo ®óng tr×nh tù thñ tôc quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai.

- Tæ chøc chØ ®¹o, thùc hiÖn viÖc kiÓm kª, lËp ph­¬ng ¸n båi th­êng, gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i dÞnh c­ cho c¸c hé cã ®Êt bÞ thu håi tr×nh c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo ®óng tr×nh tù, thñ tôc quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- Phèi hîp víi Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng t¹m giao mèc giíi sö dông ®Êt; kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi C«ng ty TNHH B×nh Minh.§iÒu 3: Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

Chñ tr× cïng víi UBND Thµnh phè Thanh Hãa tæ chøc t¹m giao mèc giíi khu ®Êt, gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt cña chñ ®Çu t­.


§iÒu 4: C«ng ty TNHH x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng B×nh Minh cã tr¸ch nhiÖm:

- Tæ chøc thùc hiÖn båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng cho chñ cã ®Êt bÞ thu håi theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.

- Qu¶n lý diÖn tÝch ®Êt ®­îc t¹m giao, hoµn chØnh hå s¬ tr×nh UBND tØnh quyÕt ®Þnh giao tr¶ ®Êt chÝnh thøc.§iÒu 5: ¤ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, Tµi chÝnh, Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND thµnh phè Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND x· §«ng H­¬ng vµ Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng B×nh Minh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký./.N¬i nhËn: T/M.UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ ®iÒu 5 Q§. K/T Chñ tÞch- L­u VP. (T- doi Donghuong ) Phã chñ tÞch


L«i Xu©n Len(§· ký)

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 20.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương