Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp -tù do H¹nh phóctải về 15.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích15.82 Kb.
#7872
uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp -Tù do - H¹nh phóc

-------------- ------------------------

Sè: 1452 /Q§-CT Thanh Ho¸, ngµy 04 th¸ng 5 n¨m 2003

quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh thanh ho¸

V/v thu håi ®Êt t¹i X· §a Léc, huyÖn HËu Léc giao cho

Doanh nghiÖp Nam H¶i thuª.

Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 10/12/2003.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 1998 vµ n¨m 2001)

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/2000/N§-CP vÒ thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè 66/2001/N§-CP cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 04/2000/N§-CP.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 1357 TC/Q§/TCT ngµy 30/12/1995 cña Bé Tµi chÝnh vµ QuyÕt ®Þnh sè 1405/1998/Q§-BTC ngµy 19/10/1998 vÒ khung gi¸ cho thuª ®Êt ®èi víi c¸c tæ chøc trong n­íc ®­îc nhµ n­íc cho thuª ®Êt.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 2074/2001/TT-TC ngµy 14/12/2001 cña Tæng cô §Þa chÝnh h­íng dÉn tr×nh tù lËp, xÐt duyÖt hå s¬ xin giao ®Êt, thuª ®Êt ®èi víi tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n­íc.

- Thùc hiÖn C«ng v¨n sè 657/UB-NN ngµy 06/3/2003 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ v/v chÊp thuËn cho C«ng ty Nam H¶i thuª ®Êt nu«i t«m.

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND HuyÖn HËu Léc t¹i c¸c Tê tr×nh sè: 33/UBHL ngµy 21/01/2003 vµ sè: 143TT/UBHL ngµy 19/3/2003 kÌm theo §¬n xin thuª ®Êt ngµy 16/10/2002 cña Doanh nghiÖp Nam H¶i.

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Hãa t¹i tê tr×nh sè: 30/TN&MT-QHKH ngµy 12 th¸ng 01 n¨m 2004.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Thu håi ®Êt t¹i X· §a Léc, huyÖn HËu Léc, giao cho Doanh nghiÖp Nam H¶i thuª ®Ó sö dông vµo môc ®Ých: Nu«i trång thuû s¶n.

- DiÖn tÝch: 340000m2 (§Êt b·i båi ven biÓn, ch­a sö dông).

- VÞ trÝ khu ®Êt trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh X· §a Léc, tû lÖ: 1/2000, t¹i tê sè 15, c¸c thöa sè: 360/45390; 361/71586; t¹i tê sè 20, c¸c thöa: 3/181120; 4/41904.

- Thêi gian thuª ®Êt: 20n¨m (tÝnh tõ ngµy cã QuyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt).

- Gi¸ tiÒn thuª ®Êt lµ: 67,5®ång/m2/n¨m.

§iÒu 2: Chñ tÞch UBND HuyÖn HËu Léc cã tr¸ch nhiÖm:

- ChØ ®¹o båi th­êng, gi¶i phãng mÆt b»ng bµn giao ®Êt cho Doanh nghiÖp Nam H¶i qu¶n lý, sö dông.

- Cïng víi Së Thuû s¶n, chØ ®¹o chñ ®Çu t­ triÓn khai dù ¸n, phï hîp víi quy ho¹ch chung trªn ®Þa bµn, b¶o ®¶m giao th«ng vµ c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn bÒn v÷ng, gi÷ g×n tèt vÖ sinh nu«i trång vµ kh«ng ®­îc lµm ¶nh h­ëng tíi sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña rõng Só vÑt

§iÒu 3: Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm.

- Chñ tr× cïng víi UBND HuyÖn HËu Léc vµ c¸c ngµnh chøc n¨ng tæ chøc bµn giao ®Êt ngoµi thùc ®Þa, gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt cña Doanh nghiÖp Nam H¶i.

- Ký hîp ®ång thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt ®Êt ®ai.

- Phèi hîp víi Côc ThuÕ chØ ®¹o viÖc nép tiÒn thuª ®Êt vµo Ng©n s¸ch Nhµ n­íc.§iÒu 4: Gi¸m ®èc Doanh nghiÖp Nam H¶i cã tr¸ch nhiÖm:

- Båi th­êng, gi¶i phãng mÆt b»ng cho chñ cã ®Êt bÞ thu håi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

- Sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých, ®óng vÞ trÝ, ®óng diÖn tÝch vµ ®óng thêi h¹n ®­îc thuª vµ chØ ®¹o cña Chñ tÞch UBND tØnh t¹i C«ng v¨n sè 657/UB-NN ngµy 06/3/2003.

- Ký hîp ®ång thuª ®Êt víi Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Ho¸ vµ thùc hiÖn ®óng hîp ®ång.

- §¨ng ký sö dông ®Êt vµo sæ ®Þa chÝnh t¹i x· §a Léc, huyÖn HËu Léc

§iÒu 5: «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, X©y dùng, Tµi chÝnh-VËt gi¸, Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND HuyÖn HËu Léc, Chñ tÞch UBND X· §a Léc vµ Gi¸m ®èc Doanh nghiÖp Nam H¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

QuyÕt ®Þnh nµy thay cho QuyÕt ®Þnh 976/ Q§-CT ngµy 26/3/2005 cña UBND tØnh Thanh Hãa. /.


N¬i nhËn: T/M. UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ ®iÒu 5 Q§ K.T Chñ tÞch- L­u VP (Tu-namhai) Phã chñ tÞch

L«i Xu©n Len(§· ký)

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 15.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương