Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam TØnh Thanh Ho¸ §éc LËp Tù do H¹nh phóctải về 12.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích12.77 Kb.
#5620
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

TØnh Thanh Ho¸ §éc LËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1265 /Q§-UB Thanh Ho¸, ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2001


QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh

V/v thu håi ®Êt cña N«ng tr­êng Hµ Trung giao cho

C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 5 thuª
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 52 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 05/7/1994

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai - LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 401/Q§-TTg ngµy 10/4/2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt n¨m 2001 tØnh Thanh Ho¸.

- XÐt Tê tr×nh sè: 79 TT/UBBS ngµy 6/3/2001 cña Chñ tÞch UBND thÞ x· BØm S¬n; §¬n xin thuª ®Êt ngµy 4/5/2001 cña C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 5; Biªn b¶n tho¶n thuËn gi÷a C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 5 vµ N«ng tr­êng Hµ Trung ngµy 02/4/2001.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè 399 /§C-KHTC ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 2001.QuyÕt ®Þnh

§iÒu1: Thu håi ®Êt cña N«ng tr­êng Hµ Trung giao cho C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 5 thuª ®Ó lµm x­ëng chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp.

DiÖn tÝch ®Êt: 7680 m2 (®Êt mµu).

VÞ trÝ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh ph­êng B¾c S¬n, tû lÖ 1/2000, t¹i tê sè: 227-509-8, thöa sè: 76/496; tê sè: 227-509-9, thöa sè: 47/3344, 19/3840.

Gi¸ tiÒn thuª ®Êt lµ: 380 ®/m2/n¨m.

Thêi h¹n thuª ®Êt ®Õn th¸ng 3/2030.

§iÒu 2: Gi¸m ®èc N«ng tr­êng Hµ Trung cã tr¸ch nhiÖm: ChÊp hµnh nghiªm chØnh quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, bµn giao ®Êt cho C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 5 sö dông.

§iÒu 3: Gi¸m ®èc C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 5 cã tr¸ch nhiÖm:

- Chñ tr× cïng víi UBND thÞ x· BØm S¬n, UBND ph­êng B¾c S¬n vµ N«ng tr­êng Hµ Trung thùc hiÖn viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng theo NghÞ ®Þnh 22/1998/N§-CP ngµy 24/4/1998 cña ChÝnh phñ.

- Sö dông ®Êt ®óng diÖn tÝch, ®óng vÞ trÝ vµ ®óng môc ®Ých thuª.

- Ký hîp ®ång thuª ®Êt víi Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ vµ thùc hiÖn ®óng hîp ®ång thuª ®Êt.

- NÕu trong thêi h¹n 12 th¸ng liÒn mµ ®Êt kh«ng ®­îc sö dông th× ph¶i b¸o c¸o UBND tØnh thu håi ®Ó sö dông theo quy ho¹ch.

§iÒu 4: UBND thÞ x· BØm S¬n cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt vµ x©y dùng cña C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 5 theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai vµ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng.

§iÒu 5: Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- Ký hîp ®ång cho thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- Phèi hîp víi Côc ThuÕ chØ ®¹o viÖc nép tiÒn thuª ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc.

- Phèi hîp víi UBND thÞ x· BØm S¬n bµn giao ®Êt, theo dâi, gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt cña C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y d­ông sè 5.§iÒu 6: ¤ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: §Þa chÝnh, X©y dùng, Tµi chÝnh - VËt gi¸, Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND thÞ x· BØm S¬n, Chñ tÞch UBND ph­êng B¾c S¬n , Gi¸m ®èc N«ng tr­êng Hµ Trung vµ Gi¸m ®èc C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 5 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: K/T Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ ®iÒu 6 Q§. Phã chñ tÞch- L­u VP. (qddc1265).
(§· ký)

L«i Xu©n Len


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 12.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương