Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 126.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích126.98 Kb.
#1804
Uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

TØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 5353 /UBND-TC Thanh Ho¸, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2010

V/v Cö viªn chøc dù thi

n©ng ng¹ch n¨m 2010KÝnh göi: Bé Y tÕ
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 07/2006/Q§-BYT ngµy 20/01/2006 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh vÒ néi dung, h×nh thøc thi n©ng ng¹ch viªn chøc chuyªn m«n ngµnh Y tÕ.


C¨n cø C«ng v¨n sè 5011/BYT-TCCB ngµy 30/7/2010 cña Bé Y tÕ vÒ viÖc h­íng dÉn vµ th«ng b¸o chØ tiªu thi n©ng ng¹ch B¸c sü chÝnh, D­îc sü chÝnh n¨m 2010 cña Bé Y tÕ.

C¨n cø kÕt qu¶ s¬ tuyÓn cña Héi ®ång s¬ tuyÓn cö viªn chøc dù thi n©ng ng¹ch B¸c sü chÝnh, D­îc sü chÝnh tØnh Thanh Ho¸; Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸ cö 15 (m­êi l¨m) viªn chøc dù thi n©ng ng¹ch B¸c sü chÝnh, D­îc sü chÝnh n¨m 2010 (cã danh s¸ch vµ quyÕt ®Þnh kÌm theo).

KÝnh ®Ò nghÞ Héi ®ång thi n©ng ng¹ch Bé Y tÕ quan t©m gióp ®ì./.


N¬i nhËn: KT. Chñ tÞch

- Nh­ trªn; Phã Chñ tÞch- L­u: VT, TC.

V­¬ng V¨n ViÖt (®· ký)

Danh s¸ch viªn chøc dù thi n©ng ng¹ch b¸c sü chÝnh d­îc sü chÝnh n¨m 2010


(KÌm theo C«ng v¨n sè 5353 /UBND-TC ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2010

cña Chñ tÞch UBND tØnh)

Sè TT

Hä vµ tªn

Ngµy th¸ng

n¨m sinh

§¬n vÞ c«ng t¸c

N¨m tuyÓn dông

Chøc vô, vÞ trÝ c«ng t¸c

Thêi gian gi÷ ng¹ch BS & T§

L­¬ng hiÖn h­ëng

N¨m tèt nghiÖp

Tr×nh ®é ngo¹i ng÷

§Ò tµi kh häc

§¨ng ký thi

Ghi chó

Nam§¹i häc

Sau §H

Ngo¹i ng÷

Chuyªn m«n

HÖ sè

Thêi gian h­ëng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Hoµng V¨n ChÝnh

29.7.63
TTYT Lang Ch¸nh

1989

Gi¸m ®èc

14 n¨m

3.99

01.12.2009

1996

2004

Anh B

3

MiÔn

§iÒu trÞ

Dtộc Thái

2

Lª V¨n Thô

05.7.60
BV Phô s¶n

1995

Phã Tr. phßng HKTH

15 n¨m

3.99

01.8.2009

1992

2007

Anh B

1

Anh

§iÒu trÞ

BSCKII

3

Lª Nguyªn Khanh

03.7.64
BV§K N«ng Cèng

1995

Phã Gi¸m ®èc

15 n¨m

3.66

01.12.2007

1992

2003

Anh C

2

Anh

§iÒu trÞ

Th.sü

4

Cao Minh HuÊn

15.10.62
TTYT B¸ Th­íc

1986

Gi¸m ®èc

16 n¨m

4.32

01.12.2008

1994

2002

Anh B

2

MiÔn

§iÒu trÞ

Dtộc M­êng

5

NguyÔn ThÞ LÖ
24.11.61

TTYT Thä Xu©n

1983

Phã Gi¸m ®èc

18 n¨m

4.65

01.12.2009

1992

2004

Anh B

4

Anh

Dù phßng
6

Qu¸ch ThÞ Thu LÖ
02.9.63

BV§K Thä Xu©n

1988

Phã Gi¸m ®èc

16 n¨m

4.32

01.12.2009

1987

2002

Anh B

2

Anh

§iÒu trÞ
7

Mai B×nh TiÕn

02.12.59
TTYT TX BØm S¬n

1976

Phã Gi¸m ®èc

24 n¨m

4.32

01.12.2008

1987

1999

Anh B

4

Anh

Dù phßng
8

NguyÔn V¨n Phông

21.9.64
BV§K Nh­ Thanh

1986

Gi¸m ®èc

17 n¨m

4.32

01.10.2008

1993

2006

Anh B

2

MiÔn

§iÒu trÞ

Dtộc M­êng

9

Vò B¸ So¹n

19.8.53
TTYT CÈm Thuû

1972

Tr.khoa PC dÞch bÖnh & HIV/AIDS

22 n¨m

4.98+

11%


01.12.2009

1988

2000

Anh B

1

MiÔn

Dù phßng

> 55 tuæi

10

Tr­¬ng ThÞ Liªn
25.5.62

BV§K tØnh ThHo¸

1988

Phã Tr.khoa Th.kinh

22 n¨m

4.65

01.12.2009

1987

2003

Anh B

01

Miễn

§iÒu trÞ

Dtộc Mường

11

§Æng ThÞ Dung
04.02.61

BV§K tØnh Th.Ho¸

1985

Phã Khoa Kh¸m bÖnh

25 n¨m

4.98

01.12.2009

1985

2003

Anh B

1

Anh

§iªu trÞ
12

TrÇn v¨n Hu©n

19.5.58
BV§K tØnh Th.Ho¸

1982

Phã Tr. khoa §«ng y

28 n¨m

4.98+10%

01.12.2009

1982

1994

Anh C

2

Anh

§iÒu trÞ
13

Vò ThÞ Minh NguyÖt
03.10.63

BV§K tØnh Th.Ho¸

1985

Tr.khoa Vi sinh

22 n¨m

4.65

01.12.2009

1987

2006

Anh B

2

Anh

§iÒu trÞ
14

NguyÔn V¨n ChiÕn

12.6.66
TTYT Qu¶ng X­¬ng

1995

Gi¸m ®èc

15 n¨m

3.66

01.8.2007

1990

2002

Anh B

1

Anh

§iÒu trÞ
15

NguyÔn Lª L©m

29.12.67
BV§K ThiÖu Hãa

1996

Phã Gi¸m ®èc

14 n¨m

3.66

01.02.2008

1991

2000

Anh B

1

Anh

§iÒu trÞ
Danh s¸ch nµy gåm 15 ng­êi
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc

tải về 126.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương