Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 1.99 Mb.
trang3/11
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.99 Mb.
#2067
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Phô biÓu 2b.


Tæng hîp diÖn tÝch, HiÖn tr¹ng rõng phßng hé (®èi t¦­îng: rõng trång)

sau rµ so¸t quy ho¹ch 3 lo¹i rõng theo ChØ thÞ sè 38 cña Thñ t­¦íng chÝnh phñ

chuyÓn sang rõng s¶n xuÊt Trªn ®Þa bµn tØnh thanh hãa

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 622 /Q§-UBND ngµy 02 / 3 /2011 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa)§VT:

ha

Sè TT

§¬n vÞ

Céng

Rõng trång

§Õn tuæi khai th¸c

Ch­a ®Õn tuæi khai th¸c

Cao Su

Céng

(Rõng cã thÓ PT tèt)

Rõng kÐm chÊt l­îng

Céng

ThuÇn loµi

Luång

Hçn giao

§Æc s¶n

Céng

ThuÇn loµi

Hçn giao

Céng

ThuÇn loµi

Luång

Hçn giao

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Tæng céng:

24367,32

12480,40

1881,36

547,34

9730,06

321,64

11631,97

5134,56

245,65

4888,91

6497,42

374,77

341,40

5781,24

254,95

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

5565,10

3741,43

330,26

0,00

3168,73

242,44

1823,67

777,15

10,65

766,50

1046,52

17,27

35,30

993,95

0,00

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

18802,22

8738,97

1551,10

547,34

6561,33

79,20

9808,30

4357,41

235,00

4122,41

5450,89

357,50

306,10

4787,29

254,95

-

UBND x· qu¶n lý

0,00

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ban QLRPH S«ng Chµng

11,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,80

4,00

4,00

0,00

7,80

7,80

0,00

0,00

0,00

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

11,80

0,00

 

 

 

 

11,80

4,00

4,00

 

7,80

7,80

 

 

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

0,00

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

2

Ban QLRPH Sim

995,60

847,40

45,90

0,00

801,50

0,00

148,20

59,28

0,00

59,28

88,92

0,00

0,00

88,92

0,00

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

288,40

256,40

45,90

 

210,50

 

32,00

17,12

 

17,12

14,88

 

 

14,88

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

707,20

591,00

 

 

591,00

 

116,20

42,16

 

42,16

74,04

 

 

74,04

 

3

HuyÖn CÈm Thñy

815,70

506,20

0,00

150,00

356,20

0,00

309,50

71,36

0,00

71,36

238,14

0,00

131,10

107,04

0,00

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

815,70

506,20

 

150,00

356,20

 

309,50

71,36

 

71,36

238,14

 

131,10

107,04

 

4

Ban QLRPH S«ng Chu

112,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112,52

45,01

5,65

39,36

67,51

8,47

0,00

59,04

0,00

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

112,52

0,00

 

 

 

 

112,52

45,01

5,65

39,36

67,51

8,47

 

59,04

 

5

Cty LN Lang Ch¸nh (Luång)

1250,70

957,60

0,00

0,00

957,60

0,00

293,10

117,24

0,00

117,24

175,86

0,00

0,00

175,86

0,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

1250,70

957,60

 

 

957,60

 

293,10

117,24

 

117,24

175,86

 

 

175,86

 

6

Ban QLRPH Nh­­ Xu©n

3291,06

288,75

0,00

0,00

288,75

0,00

3002,31

1801,39

0,00

1801,39

1200,92

0,00

0,00

1200,92

0,00

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

309,69

0,00

 

 

 

 

309,69

185,81

 

185,81

123,88

 

 

123,88

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

2981,37

288,75

 

 

288,75

 

2692,62

1615,57

 

1615,57

1077,05

 

 

1077,05

 

7

Ban QLRPH TÜnh Gia

1217,60

1023,70

432,20

0,00

591,50

0,00

193,90

94,68

40,00

54,68

99,23

32,40

0,00

66,83

0,00

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

785,80

664,30

272,80

 

391,50

 

121,50

54,68

 

54,68

66,83

 

 

66,83

 

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

431,80

359,40

159,40

 

200,00

 

72,40

40,00

40,00

 

32,40

32,40

 

 

 

8

HuyÖn Quan S¬n

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

60,00

 

60,00

90,00

 

 

90,00

 

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸

tải về 1.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương