Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 1.99 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.99 Mb.
#2067
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 622/Q§-UBND Thanh Hãa, ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 2011


QuyÕt ®Þnh

V/v phª duyÖt Ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi rõng phßng hé, rõng ®Æc dông

®­îc quy ho¹ch sang rõng s¶n xuÊt vµ ng­îc l¹i tõ rõng s¶n xuÊt ®­îc quy ho¹ch thµnh rõng phßng hé, ®Æc dông sau rµ so¸t quy ho¹ch l¹i 3 lo¹i rõng theo ChØ thÞ sè 38/2005/CT-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ,

trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Hãa.

Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø LuËt B¶o vÖ vµ Ph¸t triÓn rõng n¨m 2004;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 23/2006/N§-CP ngµy 03/3/2006 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt B¶o vÖ vµ Ph¸t triÓn rõng;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh 186/2006/Q§-TTg ngµy 14/8/2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý rõng;

C¨n cø Th«ng t­ 24/2009/TT-BNN ngµy 05/5/2009 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT vÒ viÖc h­íng dÉn chuyÓn ®æi rõng phßng hé, rõng ®Æc dông ®­îc quy ho¹ch sang rõng s¶n xuÊt vµ ng­îc l¹i tõ rõng s¶n xuÊt ®­îc quy ho¹ch thµnh rõng phßng hé, ®Æc dông sau rµ so¸t quy ho¹ch l¹i 3 lo¹i rõng theo ChØ thÞ sè 38/2005/CT-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 2755/2007/Q§-UBND ngµy 12/9/2007 cña UBND tØnh Thanh Hãa vÒ viÖc “phª duyÖt kÕt qu¶ rµ so¸t quy ho¹ch 3 lo¹i rõng tØnh Thanh Hãa, giai ®o¹n 2006 - 2015”;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së N«ng nghiÖp vµ PTNT t¹i Tê tr×nh sè 07/TTr-SNN&PTNT ngµy 18/01/2011 vÒ viÖc “§Ò nghÞ phª duyÖt Ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi rõng phßng hé, rõng ®Æc dông ®­îc quy ho¹ch sang rõng s¶n xuÊt vµ ng­îc l¹i tõ rõng s¶n xuÊt ®­îc quy ho¹ch thµnh rõng phßng hé, ®Æc dông sau rµ so¸t quy ho¹ch l¹i 3 lo¹i rõng theo ChØ thÞ sè 38/2005/CT-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Hãa”, kÌm theo Biªn b¶n lµm viÖc ngµy 30/6/2010 cña liªn ngµnh: N«ng nghiÖp vµ PTNT, Tµi ChÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng vÒ viÖc “ThÈm tra vµ thèng nhÊt sè liÖu diÖn tÝch rõng phßng hé, rõng ®Æc dông chuyÓn ®æi sang rõng s¶n xuÊt vµ ng­îc l¹i tõ rõng s¶n xuÊt chuyÓn sang rõng phßng hé, ®Æc dông sau rµ so¸t quy ho¹ch l¹i 3 lo¹i rõng theo ChØ thÞ sè 38/2005/CT-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Hãa”,

QuyÕt §Þnh:

§iÒu 1. Phª duyÖt Ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi rõng phßng hé, rõng ®Æc dông ®­îc quy ho¹ch sang rõng s¶n xuÊt vµ ng­îc l¹i tõ rõng s¶n xuÊt ®­îc quy ho¹ch thµnh rõng phßng hé, ®Æc dông sau rµ so¸t quy ho¹ch l¹i 3 lo¹i rõng theo ChØ thÞ sè 38/2005/CT-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Hãa; víi c¸c néi dung chÝnh sau:
1. Néi dung ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi:

1.1. Đối tượng rừng chuyển đổi:

- Rừng phòng hộ chuyển đổi sang rừng sản xuất: 81.059,76 ha.

- Rừng đặc dụng chuyển đổi sang rừng sản xuất: 3.728,76 ha.

- Rừng sản xuất chuyển đổi sang phòng hộ: 204,50 ha.

(Chi tiết có phụ biểu 01 kèm theo)

1.2. Hiện trạng rừng chuyển đổi.

1.2.1. Diện tích, hiện trạng rừng phòng hộ, đặc dụng chuyển đổi sang rừng sản xuất 84.788,52 ha, trong đó:

a. Rừng tự nhiên là rừng phòng hộ, đặc dụng chuyển đổi sang rừng sản xuất 60.381,20 ha:

- Rừng giầu có trữ lượng trung bình từ 201 m3 trở lên: 2.161,38 ha.

- Rừng trung bình có trữ lượng từ 101 – 200 m3 : 8.128,45 ha.

- Rừng nghèo trữ lư­ợng từ 50 - 100 m3 : 12.017,70 ha.

- Rừng nghèo trữ lư­ợng < 50 m3: 21.720,61 ha.

- Rừng hỗn giao 9.587,78 ha, là rừng hỗn giao nứa chiếm ­ưu thế, có đường kính bình quân dư­ới 3 cm, mật độ nhỏ hơn 5.500 cây/ha hoặc vầu mật độ nhỏ hơn 2.000 cây/ha.

- Rừng tre nứa 6.765,29 ha, tre nứa có đư­ờng kính bình quân dư­ới 3cm, có mật độ nhỏ hơn 8.000 cây/ha.

b. Rừng trồng là rừng phòng hộ, đặc dụng chuyển đổi sang rừng sản xuất 24.407,32 ha, trong đó: rừng đến tuổi khai thác 12.520,40 ha, rừng chưa đến tuổi khai thác là 11.886,92 ha.

1.2.2. Diện tích, hiện trạng rừng sản xuất chuyển đổi sang rừng phòng hộ 204,50 ha, trong đó:

a. Rừng tự nhiên là rừng sản xuất chuyển đổi sang rừng phòng hộ 133,30 ha, là rừng nghèo có trữ lư­ợng từ 50 - 100 m3.

b. Rừng trồng là rừng sản xuất chuyển đổi sang rừng phòng hộ 71,2 ha (là rừng chưa đến tuổi khai thác). Rừng trồng chủ yếu là keo 53,2 ha, loại cây trồng không phải cây trồng chính theo quy định đối với trồng rừng phòng hộ và 18 ha rừng luồng.(Chi tiết có phụ biểu 02, 03, 04 kèm theo)

1.3. Giao rừng, thay đổi chủ quản lý:

1.3.1. Ban QLDA 661 của UBND các huyện, các Ban QLR phòng hộ, đặc dụng, công ty lâm nghiệp, lực lượng vũ trang bàn giao lại rừng cho các hộ gia đình, cá nhân: 61.250,59 ha, vốn đầu tư 64.512,7 triệu đồng.

- Rừng tự nhiên: 42.413,87 ha, vốn đầu tư 12.565,92 triệu đồng.

- Rừng trồng: 18.836,72 ha, vốn đầu tư 51.946,74 triệu đồng.

1.3.2. Ban QLDA 661 của các Ban QLR phòng hộ, đặc dụng, công ty lâm nghiệp, lực lượng vũ trang bàn giao lại rừng cho chủ quản lý là Ban QLR phòng hộ, đặc dụng, công ty lâm nghiệp, lực lượng vũ trang: 20.036,10 ha, vốn đầu tư 20.544,32 triệu đồng.

- Rừng tự nhiên: 4.927,00 ha, vốn đầu tư 42.413,87 triệu đồng.

- Rừng trồng: 15.617,32 ha, vốn đầu tư 18.836,72 triệu đồng.

1.3.3. Ban QLDA 661 của UBND các huyện, các Ban QLR phòng hộ, đặc dụng, công ty lâm nghiệp, lực lượng vũ trang bàn giao lại rừng cho UBND các xã tiếp tục quản lý: 3.706 ha, vốn đầu tư 907,81 triệu đồng.

- Rừng tự nhiên: 3.706 ha, vốn đầu tư 907,81 triệu đồng.(Chi tiết có phụ biểu 05 kèm theo)

2. Vốn đầu tư trên diện tích rừng chuyển đổi.

Tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước thông qua các chương trình dự án để bảo vệ và phát triển rừng trên đối tượng rừng chuyển đổi là 85.964,76 triệu đồng, trong đó:

- Phân theo loại hình đầu tư: Bảo vệ rừng tự nhiên 12.941,78 triệu đồng; KNTS tự nhiên 3.792,15 triệu đồng; KNTS trồng bổ sung 1.666,77 triệu đồng; Trồng rừng 38.778,39 triệu đồng; Chăm sóc rừng trồng 19.892,11 triệu đồng; Bảo vệ rừng trồng 8.893,56 triệu đồng.

- Phân theo chủ quản lý: Hộ gia đình, cá nhân quản lý 64.443,64 triệu đồng; Tổ chức 20.613,31 triệu đồng; UBND xã quản lý 907,81 triệu đồng.(Chi tiết có phụ biểu 06 kèm theo)

3. Giải pháp thực hiện.

3.1. Giải pháp quản lý sử dụng, bàn giao rừng và xử lý nguồn vốn đã đầu tư trên các diện tích rừng chuyển đổi:

3.1.1. Giải pháp quản lý sử dụng diện tích rừng chuyển đổi:

a. Diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển đổi sang rừng sản xuất:

- Đối với rừng tự nhiên là rừng giầu, rừng trung bình có trữ lượng lớn hơn 100 m3/ha, rừng hỗn giao có trữ lượng gỗ lớn trên 50 m3, tổ chức quản lý bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng và các hoạt động khác theo Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hiện hành khác.

- Đối với diện tích rừng nghèo có trữ lượng từ 51 đến ≤ 100 m3/ha, thực hiện các biện pháp nuôi dưỡng, làm giầu rừng và tổ chức quản lý bảo vệ để nâng cao năng suất, chất lượng rừng; sử dụng hợp lý tài nguyên rừng và các hoạt động khác theo Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hiện hành khác. Đối với những diện tích đủ điều kiện trồng cây Cao su, tiến hành chuyển đổi rừng và tận dung lâm sản, để trồng cao su theo quy định tại Thông tư 58/2009/TT-BNN của Bộ nông nghiệp và PTNT.

- Đối với diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt trữ lượng ≤ 50 m3/ha, tiến hành nuôi dưỡng, làm giầu rừng để nâng cao hiệu quả kinh tế rừng; hoặc xây dựng Phương án cải tạo để trồng lại rừng bằng các loài cây có năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế cao theo Thông tư số 99/2006/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Những diện tích đủ điều kiện trồng cây Cao su, tiến hành chuyển đổi rừng và tận dung lâm sản, để trồng cao su theo quy định tại Thông tư 58/2009/TT-BNN của Bộ nông nghiệp và PTNT.

- Đối với diện tích rừng trồng đã đến tuổi khai thác, tiến hành khai thác theo quy chế khai thác gỗ lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ NN và PTNT và tổ chức trồng lại rừng theo quy định.

- Đối với diện tích rừng trồng chưa đến tuổi khai thác thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, tra dặm, nuôi dưỡng, tỉa thưa để nâng cao giá trị kinh tế của rừng.

b. Đối với diện tích rừng sản xuất chuyển đổi sang rừng phòng hộ:

- Đối với diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất chuyển sang rừng phòng hộ, thực hiện các biện pháp nuôi dưỡng, làm giầu rừng và tổ chức quản lý bảo vệ và phát triển rừng theo Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hiện hành khác.

- Đối với diện tích rừng trồng là rừng sản xuất chuyển sang rừng phòng hộ, nếu không đủ mật độ cây phòng hộ theo quy định và rừng chưa đến thời kỳ khai thác, hướng dẫn cho các chủ rừng tiếp tục đầu tư chăm sóc, bảo vệ đến hết chu kỳ hiện tại, tổ chức khai thác và trồng lại rừng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.1.2. Giải pháp về bàn giao rừng và thay đổi chủ quản lý trên các diện tích rừng chuyển đổi:

a. Đối với diện tích rừng của các hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất theo Nghị định 02, Nghị định 163 nhưng được đầu tư trồng, chăm sóc, KNTS tự nhiên, KNTS có trồng bổ sung, bảo vệ rừng bằng nguồn vốn dự án 661. Giao cho Ban QLDA 661 (Chủ đầu tư) lập hồ sơ trình UBND các huyện quyết định bàn giao lại rừng cho các hộ, trước khi giao rừng phải tổ chức thống kê diện tích, đánh giá lại trạng thái rừng và tổ chức bàn giao lại rừng cho các hộ để các hộ tiếp tục quản lý và sử dụng diện tích rừng đó theo Quy chế quản lý rừng tương ứng và các chính sách hiện hành khác;

b. Đối với diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng chuyển sang rừng sản xuất do các Ban quan lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các tổ chức, doanh nghiệp quản lý. Giao cho các đơn vị tiếp tục quản lý và sử dụng theo Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hiện hành khác;

c. Đối với diện tích rừng và đất rừng hiện đang do UBND xã tạm quản lý tiến hành giao đất gắn với giao rừng cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư để quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng theo quy định của pháp luật. Ban QLDA 661 của UBND các huyện có trách nhiệm lập phương án giao rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Việc giao rừng và đất rừng được thực hiện trên nguyên tắc ưu tiên giao cho cộng động, hộ gia đình hiện đang sinh sống tại địa phương có rừng, các hộ gia đình, cá nhân đã được giao hoặc có các hợp đồng nhận khoán (trồng và bảo vệ rừng) trên diện tích chuyển đổi để giao.

3.1.3. Giải pháp về xử lý nguồn vốn đã đầu tư trên diện tích rừng chuyển đổi:

a. Đối với nguồn vốn đã đầu tư từ Chương trình 327, Dự án 661 trên diện tích rừng của các hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất theo Nghị định 02, Nghị định 163; rừng và đất rừng hiện đang do UBND xã tạm quản lý. Giao cho Ban QLDA 661 (Chủ đầu tư) lập trình Sở Tài chính làm thủ tục tăng, giảm vốn đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật.

b. Đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển sang rừng sản xuất do các Ban quan lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các tổ chức, doanh nghiệp quản lý. Giao Ban quản lý dự án 661 của các Ban quản lý lập hồ sơ trình Sở Tài chính làm thủ tục tăng vốn đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật.

3.2. Thực hiện hưởng lợi và nghĩa vụ của các chủ rừng trên diện tích rừng chuyển đổi:

Sau khi thực hiện việc bàn giao và nhận rừng chuyển đổi thực hiện quyền hưởng lợi và nghĩa vụ của các chủ rừng theo đúng quy định của Nhà nước nêu tại Thông tư số 24/2009/TT-BNN ngày 5/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

§iÒu 2. C¨n cø vµo néi dung ®­îc phª duyÖt t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy, c¸c ®¬n vÞ sau ®©y cã tr¸ch nhiÖm:

1. Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n:

- H­íng dÉn c¸c Ban qu¶n lý rõng phßng hé, ®Æc dông, c«ng ty l©m nghiÖp, chñ rõng thùc hiÖn qu¶n lý, b¶o vÖ rõng, sö dông rõng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.

- Phèi hîp víi Së Tµi chÝnh, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ h­íng dÉn Ban qu¶n lý dù ¸n 661 c¬ së trªn ®Þa bµn tØnh lµm thñ tôc t¨ng, gi¶m vèn ®· ®Çu t­ theo quy ®Þnh.

- Phèi hîp víi Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, c¸c ®¬n vÞ liªn quan h­íng dÉn Ban qu¶n lý dù ¸n 661 c¬ së tiÕn hµnh bµn giao, giao kho¸n c¸c diÖn tÝch rõng phßng hé, rõng ®Æc dông ®· chuyÓn ®æi sang rõng s¶n xuÊt vµ ng­îc l¹i tõ rõng s¶n xuÊt chuyÓn sang rõng phßng hé, rõng ®Æc dông cho c¸c chñ rõng qu¶n lý b¶o vÖ vµ sö dông rõng theo Quy chÕ Qu¶n lý rõng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 186/2006/Q§-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ c¸c chÝnh s¸ch hiÖn hµnh kh¸c; lµm thñ tôc t¨ng, gi¶m vèn ®Çu t­ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt.

- H­íng dÉn UBND c¸c huyÖn tiÕn hµnh x©y dùng ph­¬ng ¸n giao rõng, cho thuª rõng ®èi víi diÖn tÝch UBND x· ®ang t¹m qu¶n lý theo Th«ng t­ 38/2007/TT-BNN cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.

2. Së Tµi chÝnh: C¨n cø chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao phèi hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan lµm thñ tôc t¨ng, gi¶m vèn ®Çu t­ cho c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n 661 cña c¸c Ban qu¶n lý rõng phßng hé, ®Æc dông, c«ng ty l©m nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

3. Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng: C¨n cø chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao, h­íng dÉn UBND c¸c huyÖn vµ c¸c chñ rõng thùc hiÖn c¸c thñ tôc vÒ ®Êt ®ai theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

4. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­: C¨n cø chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao phèi hîp víi Së N«ng nghiÖp vµ PTNT h­íng dÉn UBND c¸c huyÖn vµ c¸c Ban qu¶n lý rõng phßng hé, rõng ®Æc dông, c«ng ty l©m nghiÖp x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn rõng trªn diÖn tÝch rõng chuyÓn ®æi nªu trªn.

5. Uû ban Nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ:

- Tæ chøc tuyªn truyÒn, phæ biÕn ®Ó ng­êi d©n hiÓu vµ thùc hiÖn tèt quyÒn lîi, nghÜa vô trong viÖc qu¶n lý, b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng sau chuyÓn ®æi.

- ChØ ®¹o c¸c Ban qu¶n lý rõng phßng hé, rõng ®Æc dông, c«ng ty l©m nghiÖp, Ban qu¶n lý dù ¸n 661 trªn ®Þa bµn, c¸c phßng, ban ®¬n vÞ liªn quan bµn giao, giao kho¸n l¹i diÖn tÝch rõng phßng hé, rõng ®Æc dông ®· ®­îc chuyÓn ®æi sang rõng s¶n xuÊt cho c¸c chñ rõng qu¶n lý b¶o vÖ vµ sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- Tæ chøc thÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh giao l¹i rõng cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n qu¶n lý vµ sö dông rõng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi diÖn tÝch rõng ®· ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt theo NghÞ ®Þnh 02, NghÞ ®Þnh 163 vµ ®­îc ®Çu t­ b»ng nguån vèn dù ¸n 661 th«ng qua c¸c Ban Qu¶n lý dù ¸n 661 cña huyÖn, c¸c Ban qu¶n lý rõng phßng hé, ®Æc dông, c«ng ty l©m nghiÖp; §èi víi diÖn tÝch rõng UBND x· ®ang t¹m qu¶n lý khÈn tr­¬ng lËp ph­¬ng ¸n giao rõng, cho thuª rõng, ®Ó sím ®­a vµo s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ cña rõng.

6. C¸c Ban qu¶n lý rõng phßng hé, rõng ®Æc dông, c«ng ty l©m nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ quyÒn h­ëng lîi cña c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®· tham gia nhËn kho¸n trång rõng, ch¨m sãc, b¶o vÖ rõng theo quy ®Þnh; Tham gia gi¸m s¸t, bµn giao, giao kho¸n diÖn tÝch, chÊt l­îng rõng vµ nguån vèn ®· ®Çu t­ trªn diÖn tÝch rõng chuyÓn ®æi, b¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn ®æi rõng do ®¬n vÞ qu¶n lý cho cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; Rµ so¸t vµ x©y dùng ph­¬ng ¸n qu¶n lý b¶o vÖ vµ s¶n xuÊt kinh doanh rõng trªn diÖn tÝch rõng chuyÓn ®æi trong ph¹m vi qu¶n lý cña ®¬n vÞ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

7. C¸c Ban qu¶n lý Dù ¸n 661 c¬ së cã tr¸ch nhiÖm lËp hå s¬ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh bµn giao l¹i rõng cho c¸c chñ rõng ®Ó tiÕp tôc qu¶n lý; Hoµn thiÖn c¸c thñ tôc t¨ng, gi¶m vèn ®· ®Çu t­ trªn diÖn tÝch rõng ®· giao tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; Tham m­u cho Chñ ®Çu t­ thùc hiÖn tèt c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n ®ang nhËn ®Çu t­ cña nhµ n­íc ®Ó trång, ch¨m sãc, b¶o vÖ rõng, khoanh nu«i t¸i sinh rõng b»ng nguån vèn dù ¸n 661.
§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: N«ng nghiÖp vµ PTNT, Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng; Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ; Gi¸m ®èc c¸c Ban qu¶n lý rõng phßng hé, rõng ®Æc dông, c«ng ty l©m nghiÖp; Tr­ëng ban qu¶n lý Dù ¸n 661 c¬ së; Chi côc tr­ëng Chi côc L©m nghiÖp tØnh Thanh Hãa, Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


Nơi nhận: KT. CHñ TÞCH

- Như Điều 3 QĐ; PHã CHñ TÞCH

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);

- Đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT, NN.

(Truc22.CMDSDR)NguyÔn §øc QuyÒn (đã ký)


Phô biÓu 1a.Tæng hîp diÖn tÝch, hiÖn tr¹ng rõng phßng hé,

®Æc dông chuyÓn sang rõng s¶n xuÊt vµ ng­¦îc l¹i tõ rõng s¶n xuÊt

chuyÓn sang rõng phßng hé, ®Æc dông ph©n theo 3 lo¹i rõng

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 622 /Q§-UBND ngµy 02 / 3 /2011 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa)


§¬n vÞ tÝnh: ha

TT

H¹ng môc

Tæng diÖn tÝch chuyÓn ®æi

DiÖn tÝch rõng phßng hé chuyÓn sang rõng s¶n xuÊt

DiÖn tÝch rõng ®Æc dông chuyÓn sang rõng s¶n xuÊt

DiÖn tÝch rõng s¶n xuÊt chuyÓn sang rõng phßng hé

I

Rõng tù nhiªn:

60514,50

56692,44

3688,76

133,30

1

Rõng giÇu

2161,38

2161,38

0,00

 

2

Rõng trung b×nh

8128,45

7646,85

481,60

 

3

Rõng nghÌo tr÷ l­îng >50m3

12151,00

10938,87

1078,83

133,30

4

Rõng nghÌo kiÖt tr÷ l­îng <50m3

21720,61

20991,55

729,06

 

5

Rõng hçn giao

9587,78

8606,20

981,58

 

6

Rõng tre nøa

6765,29

6347,60

417,69

 

II

Rõng trång:

24471,32

24367,32

40,00

71,20

1

Rõng ®Õn tuæi khai th¸c

12520,40

12480,40

40,00

0,00

-

Rõng gç thuÇn loµi

1881,36

1881,36

 

0,00

-

Rõng Luång

587,34

547,34

40,00

 

-

Rõng hçn giao

9730,06

9730,06

 

 

-

C©y ®Æc s¶n

321,64

321,64

 

 

2

Rõng ch­a ®Õn tuæi khai th¸c:

11958,12

11886,92

0,00

71,20

-

Rõng gç thuÇn loµi

673,62

620,42

 

53,20

-

Rõng Luång

359,40

341,40

 

18,00

-

Rõng hçn giao

10670,15

10670,15

 

 

-

C©y Cao su

254,95

254,95

 

 

Tæng céng:

84993,02

81059,76

3728,76

204,50


Phô biÓu 1b.Tæng hîp diÖn tÝch, hiÖn tr¹ng rõng phßng hé, rõng ®Æc dông

chuyÓn sang rõng s¶n xuÊt vµ ng­¦îc l¹i tõ rõng s¶n xuÊt chuyÓn sang

rõng phßng hé, rõng ®Æc dông ph©n theo chñ qu¶n lý

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 622 /Q§-UBND ngµy 02 / 3 /2011 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa)
§¬n vÞ tÝnh: ha

TT

H¹ng môc

Tæng diÖn tÝch chuyÓn ®æi

Tæ chøc, Doanh nghiÖp qu¶n lý

Hé gia ®×nh, c¸ nh©n qu¶n lý

UBND x· t¹m qu¶n lý

I

Rõng tù nhiªn:

60.514,50

14.394,59

42.413,91

3.706,00

1

Rõng giÇu

2.161,38

981,31

1.180,07

-

2

Rõng trung b×nh

8.128,45

2.611,88

5.516,57

-

3

Rõng nghÌo tr÷ l­îng >50m3

12.017,70

2.515,27

9.040,73

461,70

4

Rõng nghÌo kiÖt tr÷ l­îng <50m3

21.853,91

3.984,84

17.532,97

336,10

5

Rõng hçn giao

9.587,78

2.869,20

6.506,58

212,00

6

Rõng tre nøa

6.765,29

1.432,09

2.637,00

2.696,20

II

Rõng trång:

24.478,52

5.641,80

18.836,72

-

1

Rõng ®Õn tuæi khai th¸c

12.520,40

3.781,43

8.738,97

-

-

Rõng gç thuÇn loµi

1.881,36

330,26

1.551,10

 

-

Rõng Luång

587,34

40,00

547,34

 

-

Rõng hçn giao

9.730,06

3.168,73

6.561,33

 

-

C©y ®Æc s¶n

321,64

242,44

79,20

 

2

Rõng ch­a ®Õn tuæi khai th¸c:

11.958,12

1.860,37

10.097,75

-

-

Rõng gç thuÇn loµi

691,62

64,62

627,00

 

-

Rõng Luång

341,40

35,30

306,10

 

-

Rõng hçn giao

10.670,15

1.760,45

8.909,70

 

-

C©y Cao su

254,95

-

254,95

 

Tæng céng:

84.993,02

20.036,39

61.250,63

3.706,00

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸

tải về 1.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương