Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 12.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích12.64 Kb.
#2802
uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

-------------- --------------------

Sè: 1022 /Q§-CT Thanh Ho¸, ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003
quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

V/v Giao ®Êt vµ cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông

®Êt cho V¨n phßng UBND huyÖn B¸ Th­íc.

Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 52 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 05-7-1994.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 1998 vµ n¨m 2001).

- C¨n cø NghÞ ®Þnh cña ChÝnh Phñ sè 04/2000/N§-CP vÒ thi hµnh LuÇt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè 66/2001/N§-CP vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu NghÞ ®Þnh sè 04/2000/N§-CP.

- C¨n cø Th«ng t­ 1990/2001/TT-TC§C ngµy 30/11/2001 cña Tæng côc §Þa chÝnh vÒ viÖc h­íng dÉn thñ tôc ®¨ng ký ®Êt ®ai, lËp hå s¬ ®Þa chÝnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 3481/Q§-CT ngµy 24/10/2002 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ V/v phª duyÖt ThiÕt kÕ kü thuËt dù to¸n c«ng tr×nh khu héi nghÞ huyÖn B¸ Th­íc, kÌm theo mÆt b»ng tæng thÓ khu héi nghÞ huyÖn B¸ Th­íc ®­îc duyÖt sè: 110XD/UBTH ngµy 14/6/2002.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch UBND huyÖn huyÖn B¸ Th­íc t¹i tê tr×nh sè: 95/TT-UB ngµy 26/02/2003 V/v xin cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, kÌm theo §¬n xin giao ®Êt ngµy 20/02/2003 cña Thñ tr­ëng c¬ quan v¨n phßng UBND huyÖn B¸ Th­íc.

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Hãa t¹i tê tr×nh sè: 216 /§C-QHKH ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2003.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Giao ®Êt vµ cÊp GiÊy chøng nhËn QuyÒn sö dông ®Êt cho C¬ quan v¨n phßng UBND huyÖn B¸ Th­íc ®Ó sö dông vµo môc ®Ých: X©y dùng héi tr­êng khu héi nghÞ .

- Tæng diÖn tÝch ®Êt: 5.351m2 (®Êt x©y dùng c¬ b¶n cò)

- Thêi h¹n sö dông: L©u dµi.

- VÞ trÝ khu ®Êt t¹i thÞ trÊn Cµnh Nµng, huyÖn B¸ Th­íc vµ ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å 299 x· L©m Xa, tû lÖ: 1/2000.

- Tê b¶n ®å sè: 02, thöa: 04.

§iÒu 2: Thñ tr­ëng c¬ quan v¨n phßng UBND huyÖn B¸ Th­íc cã tr¸ch nhiÖm:

- Sö dông ®Êt ®óng vÞ trÝ, ®óng diÖn tÝch, vµ ®óng môc ®Ých ®­îc giao.

- Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh Ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vµ Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng.

- C«ng tr×nh x©y dùng theo ®óng mÆt b»ng ®­îc Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt sè: 110XD/UBTH ngµy 14/6/2002.

- Kh«ng cã quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, cho thuª quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt.

- §¨ng ký sö dông ®Êt vµo sæ ®Þa chÝnh t¹i UBND thÞ TrÊn Cµnh Nµng.§iÒu 3: ¤ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh, Së X©y dùng, Chñ tÞch UBND huyÖn B¸ Th­íc, Chñ tÞch UBND ThÞ trÊn Cµnh Nµng, vµ Thñ tr­ëng c¬ quan v¨n phßng UBND huyÖn B¸ Th­íc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: K/T Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

-Nh­ ®iÒu 3 Q§. Phã chñ tÞch-L­u VP. (03QDDC1022)
L«i Xu©n Len (§· ký)

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc

tải về 12.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương